مرور بر اساس تاریخ انتشار فاطمه عزیزی

Showing results 1 to 5 of 5
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
45.pdf.jpg1397ارزیابی تأثیر توانایی مالی و فنی پیمانکار بر موفقیت پروژههای طرح و ساخت (مطالعه موردی: طرحهای عمرانی بوشهر)محبوبه ابراهیمی; شایان حجت پناه; محمد معهود; آزاده گرامی; فاطمه عزیزی
67.pdf.jpg1398بررسي اهميت بهکارگيری شاخصهای کليدی عملكرد ( )KPIدر راستای ارزيابي عملكرد در سازمان های پروژه محور (مطالعه موردی: سبدهای پروژه احداث شبكه های آبياری و زهكشي)آزاده گرامی; شایان حجت پناه; محمد معهود; محبوبه ابراهیمی; فاطمه عزیزی
42.pdf.jpg1398بررسی نحوه به کارگیری اصول مديريت يكپارچگی در تحقق اهداف و حل مشكلات پروژه های زيربنايی )مطالعه موردی: طراحی و اجرای ايستگاه پمپاژ شناور درياچه سد يامچی- اردبیل(فاطمه عزیزی; آزاده گرامی; شایان حجت پناه; محمد معهود; محبوبه ابراهیمی
40.pdf.jpg1398شناسایی و رتبه بندی معیارهای مؤثر بر انتخاب سیستم اجرای پروژه های ساختمانی تهرانفاطمه عزیزی; شایان حجت پناه; محمد معهود; آزاده گرامی; محبوبه ابراهیمی
57.pdf.jpg1397كاربرد مهندسي ارزش در پروژه هاي بيمارستاني (نمونه موردي: بيمارستان ايلام)آزاده گرامی; محبوبه ابراهیمی; فاطمه عزیزی; شایان حجت پناه; محمد معهود