Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3901
Title: بررسی نحوه به کارگیری اصول مديريت يكپارچگی در تحقق اهداف و حل مشكلات پروژه های زيربنايی )مطالعه موردی: طراحی و اجرای ايستگاه پمپاژ شناور درياچه سد يامچی- اردبیل(
Authors: فاطمه عزیزی;آزاده گرامی;شایان حجت پناه;محمد معهود;محبوبه ابراهیمی
subject: پروژههای زیربنایی، اصول مدیریت یکپارچگی، تحویل یکپارچه اقلام پروژه ( ،)IPDساختپذیری ( ، ،)Constructabilityتاخیرات زمانی، افزایش هزینۀ اجرا و افزایش تغییرات
Year: 1398
Abstract: پروژه های زیربنایی از محورهای اعتلای هر کشور بوده، ازاینرو ضعف یا فقدان این زیرساختها در کشور تأثیر مستقیم و بسزایی در ضعف یا افول شرایط اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت. با توجه به حیاتی بودن این نوع پروژه ها و حجم زیاد سرمایه و زمان موردنیاز، انجام و پایان موفقیت آمیز آنها از اهمیت بالایی برخوردار بوده لذا انتخاب صحیح نحوه اجرای پروژه های زیربنایی که یکی از دلایل اصلی موفقیت یا شکست پروژه می باشد، نیز اهمیت زیادی خواهد داشت، همچنین بسیاری از مشکلات پروژه، تاخیرات زمانی، افزایش هزینۀ اجرا و افزایش تغییرات در مشخصات پروژه ناشی از انتخاب غیر صحیح روش اجرای پروژه و نامناسب بودن سیستم ارتباطی و تبادل اطلاعات میان ارکان پروژه می باشد. ازجمله سیستمهای اجرایی و مدیریتی که مشکلات ناشی از عدم هماهنگی میان ارکان پروژه را مرتفع کرده و تحقق اهداف را میسر می سازد انجام تجمیعی و استفاده از اصول آن در اجرای پروژه می باشد. فلذا با بهره گیری از مفاهیمی نظیر تحویل یکپارچه اقلام پروژه ( )IPDبرای تشکیل تیمی منسجم، استفادۀ بهینه از ظرفیت های مهندسان بالاخص در ابعاد فنی میسر می گردد و به بیان دیگر بهره مندی از این رویکرد عامل ارزش آفرینی در کل فرایند مدیریت پروژه ها شده است. از دیگر سو، قابلیت ساخت پذیری ( ،)Constructabilityاجرا و ساخت فرم های پیچیده را به بهترین شکل ممکن و نزدیکترین حالت به طرح اصلی امکانپذیر میسازد. به نحوی که هزینهای معقول، زمان اجرای مطلوب و کیفیت نهایی مورد تصویب و اثبات داشته باشد. در این مقاله نیز با استفاده از مطالعات گسترده کتابخانه ای به تحقیق در خصوص اصول و مزایای این سیستم پرداخته و با بررسی نحوه به کارگیری اصول مدیریت یکپارچگی در یک نمونه پروژه موردی (احداث ایستگاههای پمپاژ شناور دریاچه سد یامچی- اردبیل)، تأثیر بکارگیری این سیستم مدیریتی در تحقق اهداف و حل مشکلات پروژه را مورد شناسایی و بازبینی قرار داده ایم
URI: http://localhost/handle/Hannan/3901
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42.pdf378.11 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی نحوه به کارگیری اصول مديريت يكپارچگی در تحقق اهداف و حل مشكلات پروژه های زيربنايی )مطالعه موردی: طراحی و اجرای ايستگاه پمپاژ شناور درياچه سد يامچی- اردبیل(
Authors: فاطمه عزیزی;آزاده گرامی;شایان حجت پناه;محمد معهود;محبوبه ابراهیمی
subject: پروژههای زیربنایی، اصول مدیریت یکپارچگی، تحویل یکپارچه اقلام پروژه ( ،)IPDساختپذیری ( ، ،)Constructabilityتاخیرات زمانی، افزایش هزینۀ اجرا و افزایش تغییرات
Year: 1398
Abstract: پروژه های زیربنایی از محورهای اعتلای هر کشور بوده، ازاینرو ضعف یا فقدان این زیرساختها در کشور تأثیر مستقیم و بسزایی در ضعف یا افول شرایط اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت. با توجه به حیاتی بودن این نوع پروژه ها و حجم زیاد سرمایه و زمان موردنیاز، انجام و پایان موفقیت آمیز آنها از اهمیت بالایی برخوردار بوده لذا انتخاب صحیح نحوه اجرای پروژه های زیربنایی که یکی از دلایل اصلی موفقیت یا شکست پروژه می باشد، نیز اهمیت زیادی خواهد داشت، همچنین بسیاری از مشکلات پروژه، تاخیرات زمانی، افزایش هزینۀ اجرا و افزایش تغییرات در مشخصات پروژه ناشی از انتخاب غیر صحیح روش اجرای پروژه و نامناسب بودن سیستم ارتباطی و تبادل اطلاعات میان ارکان پروژه می باشد. ازجمله سیستمهای اجرایی و مدیریتی که مشکلات ناشی از عدم هماهنگی میان ارکان پروژه را مرتفع کرده و تحقق اهداف را میسر می سازد انجام تجمیعی و استفاده از اصول آن در اجرای پروژه می باشد. فلذا با بهره گیری از مفاهیمی نظیر تحویل یکپارچه اقلام پروژه ( )IPDبرای تشکیل تیمی منسجم، استفادۀ بهینه از ظرفیت های مهندسان بالاخص در ابعاد فنی میسر می گردد و به بیان دیگر بهره مندی از این رویکرد عامل ارزش آفرینی در کل فرایند مدیریت پروژه ها شده است. از دیگر سو، قابلیت ساخت پذیری ( ،)Constructabilityاجرا و ساخت فرم های پیچیده را به بهترین شکل ممکن و نزدیکترین حالت به طرح اصلی امکانپذیر میسازد. به نحوی که هزینهای معقول، زمان اجرای مطلوب و کیفیت نهایی مورد تصویب و اثبات داشته باشد. در این مقاله نیز با استفاده از مطالعات گسترده کتابخانه ای به تحقیق در خصوص اصول و مزایای این سیستم پرداخته و با بررسی نحوه به کارگیری اصول مدیریت یکپارچگی در یک نمونه پروژه موردی (احداث ایستگاههای پمپاژ شناور دریاچه سد یامچی- اردبیل)، تأثیر بکارگیری این سیستم مدیریتی در تحقق اهداف و حل مشکلات پروژه را مورد شناسایی و بازبینی قرار داده ایم
URI: http://localhost/handle/Hannan/3901
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42.pdf378.11 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی نحوه به کارگیری اصول مديريت يكپارچگی در تحقق اهداف و حل مشكلات پروژه های زيربنايی )مطالعه موردی: طراحی و اجرای ايستگاه پمپاژ شناور درياچه سد يامچی- اردبیل(
Authors: فاطمه عزیزی;آزاده گرامی;شایان حجت پناه;محمد معهود;محبوبه ابراهیمی
subject: پروژههای زیربنایی، اصول مدیریت یکپارچگی، تحویل یکپارچه اقلام پروژه ( ،)IPDساختپذیری ( ، ،)Constructabilityتاخیرات زمانی، افزایش هزینۀ اجرا و افزایش تغییرات
Year: 1398
Abstract: پروژه های زیربنایی از محورهای اعتلای هر کشور بوده، ازاینرو ضعف یا فقدان این زیرساختها در کشور تأثیر مستقیم و بسزایی در ضعف یا افول شرایط اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت. با توجه به حیاتی بودن این نوع پروژه ها و حجم زیاد سرمایه و زمان موردنیاز، انجام و پایان موفقیت آمیز آنها از اهمیت بالایی برخوردار بوده لذا انتخاب صحیح نحوه اجرای پروژه های زیربنایی که یکی از دلایل اصلی موفقیت یا شکست پروژه می باشد، نیز اهمیت زیادی خواهد داشت، همچنین بسیاری از مشکلات پروژه، تاخیرات زمانی، افزایش هزینۀ اجرا و افزایش تغییرات در مشخصات پروژه ناشی از انتخاب غیر صحیح روش اجرای پروژه و نامناسب بودن سیستم ارتباطی و تبادل اطلاعات میان ارکان پروژه می باشد. ازجمله سیستمهای اجرایی و مدیریتی که مشکلات ناشی از عدم هماهنگی میان ارکان پروژه را مرتفع کرده و تحقق اهداف را میسر می سازد انجام تجمیعی و استفاده از اصول آن در اجرای پروژه می باشد. فلذا با بهره گیری از مفاهیمی نظیر تحویل یکپارچه اقلام پروژه ( )IPDبرای تشکیل تیمی منسجم، استفادۀ بهینه از ظرفیت های مهندسان بالاخص در ابعاد فنی میسر می گردد و به بیان دیگر بهره مندی از این رویکرد عامل ارزش آفرینی در کل فرایند مدیریت پروژه ها شده است. از دیگر سو، قابلیت ساخت پذیری ( ،)Constructabilityاجرا و ساخت فرم های پیچیده را به بهترین شکل ممکن و نزدیکترین حالت به طرح اصلی امکانپذیر میسازد. به نحوی که هزینهای معقول، زمان اجرای مطلوب و کیفیت نهایی مورد تصویب و اثبات داشته باشد. در این مقاله نیز با استفاده از مطالعات گسترده کتابخانه ای به تحقیق در خصوص اصول و مزایای این سیستم پرداخته و با بررسی نحوه به کارگیری اصول مدیریت یکپارچگی در یک نمونه پروژه موردی (احداث ایستگاههای پمپاژ شناور دریاچه سد یامچی- اردبیل)، تأثیر بکارگیری این سیستم مدیریتی در تحقق اهداف و حل مشکلات پروژه را مورد شناسایی و بازبینی قرار داده ایم
URI: http://localhost/handle/Hannan/3901
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42.pdf378.11 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File