Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3904
Title: ارزیابی تأثیر توانایی مالی و فنی پیمانکار بر موفقیت پروژههای طرح و ساخت (مطالعه موردی: طرحهای عمرانی بوشهر)
Authors: محبوبه ابراهیمی;شایان حجت پناه;محمد معهود;آزاده گرامی;فاطمه عزیزی
subject: قراردادهای طرح و ساخت، توانایی مالی، توانایی فنی، پیمانکار طرح و ساخت، موفقیت پروژه، بهره برداری
Year: 1397
Abstract: موفقیت یک پروژه از بزرگترین و مهمترین اهداف و دغدغه های مدیران و کلیه افراد درگیر در یک پروژه می باشد. یکی از انواع روشهای اجرای پروژه، قراردادهای طرح و ساخت می باشد که در این نوع قراردادها، با توجه به ماهیت پروژه، کارفرما بیشتر نقش نظارتی دارد. امور طراحی و اجرای پروژه، به پیمانکار طرح و ساخت واگذار می شود و با توجه به اینکه یکی از ریسک های قراردادهای طرح و ساخت، در دوران بهره برداری است، ضرورت دارد که پیمانکارانی انتخاب شوند که از نظر شاخص های انتخاب، برتر باشند؛ بنابراین توانایی مالی و فنی پیمانکار، یکی از عوامل اصلی و مهم در موفقیت چنین پروژههایی محسوب میشود. هدف از این پژوهش، ارزیابی تأثیر توانایی مالی و فنی پیمانکار بر موفقیت پروژههای طرح و ساخت است. در این پژوهش مطالعات به صورت کتابخانه ای و همچنین با استفاده از نمونه موردی در سه طیف وضعیت مالی و فنی قوی، متوسط و ضعیف پیمانکار، در پروژههای حوزه طرح های عمرانی شهر بوشهر انجامگرفته است و دادهها بهصورت کیفی میباشد. در این پژوهش بررسی تأثیر دو معیار توانایی مالی و فنی پیمانکار بر موفقیت پروژه های طرح و ساخت با نظرسنجی خبرگان صورت گرفت که در این بررسی ها مشخص شد که این دو معیار تأثیر بسزایی در موفقیت پروژه هایی از این دست دارند
URI: http://localhost/handle/Hannan/3904
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45.pdf496.75 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: ارزیابی تأثیر توانایی مالی و فنی پیمانکار بر موفقیت پروژههای طرح و ساخت (مطالعه موردی: طرحهای عمرانی بوشهر)
Authors: محبوبه ابراهیمی;شایان حجت پناه;محمد معهود;آزاده گرامی;فاطمه عزیزی
subject: قراردادهای طرح و ساخت، توانایی مالی، توانایی فنی، پیمانکار طرح و ساخت، موفقیت پروژه، بهره برداری
Year: 1397
Abstract: موفقیت یک پروژه از بزرگترین و مهمترین اهداف و دغدغه های مدیران و کلیه افراد درگیر در یک پروژه می باشد. یکی از انواع روشهای اجرای پروژه، قراردادهای طرح و ساخت می باشد که در این نوع قراردادها، با توجه به ماهیت پروژه، کارفرما بیشتر نقش نظارتی دارد. امور طراحی و اجرای پروژه، به پیمانکار طرح و ساخت واگذار می شود و با توجه به اینکه یکی از ریسک های قراردادهای طرح و ساخت، در دوران بهره برداری است، ضرورت دارد که پیمانکارانی انتخاب شوند که از نظر شاخص های انتخاب، برتر باشند؛ بنابراین توانایی مالی و فنی پیمانکار، یکی از عوامل اصلی و مهم در موفقیت چنین پروژههایی محسوب میشود. هدف از این پژوهش، ارزیابی تأثیر توانایی مالی و فنی پیمانکار بر موفقیت پروژههای طرح و ساخت است. در این پژوهش مطالعات به صورت کتابخانه ای و همچنین با استفاده از نمونه موردی در سه طیف وضعیت مالی و فنی قوی، متوسط و ضعیف پیمانکار، در پروژههای حوزه طرح های عمرانی شهر بوشهر انجامگرفته است و دادهها بهصورت کیفی میباشد. در این پژوهش بررسی تأثیر دو معیار توانایی مالی و فنی پیمانکار بر موفقیت پروژه های طرح و ساخت با نظرسنجی خبرگان صورت گرفت که در این بررسی ها مشخص شد که این دو معیار تأثیر بسزایی در موفقیت پروژه هایی از این دست دارند
URI: http://localhost/handle/Hannan/3904
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45.pdf496.75 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: ارزیابی تأثیر توانایی مالی و فنی پیمانکار بر موفقیت پروژههای طرح و ساخت (مطالعه موردی: طرحهای عمرانی بوشهر)
Authors: محبوبه ابراهیمی;شایان حجت پناه;محمد معهود;آزاده گرامی;فاطمه عزیزی
subject: قراردادهای طرح و ساخت، توانایی مالی، توانایی فنی، پیمانکار طرح و ساخت، موفقیت پروژه، بهره برداری
Year: 1397
Abstract: موفقیت یک پروژه از بزرگترین و مهمترین اهداف و دغدغه های مدیران و کلیه افراد درگیر در یک پروژه می باشد. یکی از انواع روشهای اجرای پروژه، قراردادهای طرح و ساخت می باشد که در این نوع قراردادها، با توجه به ماهیت پروژه، کارفرما بیشتر نقش نظارتی دارد. امور طراحی و اجرای پروژه، به پیمانکار طرح و ساخت واگذار می شود و با توجه به اینکه یکی از ریسک های قراردادهای طرح و ساخت، در دوران بهره برداری است، ضرورت دارد که پیمانکارانی انتخاب شوند که از نظر شاخص های انتخاب، برتر باشند؛ بنابراین توانایی مالی و فنی پیمانکار، یکی از عوامل اصلی و مهم در موفقیت چنین پروژههایی محسوب میشود. هدف از این پژوهش، ارزیابی تأثیر توانایی مالی و فنی پیمانکار بر موفقیت پروژههای طرح و ساخت است. در این پژوهش مطالعات به صورت کتابخانه ای و همچنین با استفاده از نمونه موردی در سه طیف وضعیت مالی و فنی قوی، متوسط و ضعیف پیمانکار، در پروژههای حوزه طرح های عمرانی شهر بوشهر انجامگرفته است و دادهها بهصورت کیفی میباشد. در این پژوهش بررسی تأثیر دو معیار توانایی مالی و فنی پیمانکار بر موفقیت پروژه های طرح و ساخت با نظرسنجی خبرگان صورت گرفت که در این بررسی ها مشخص شد که این دو معیار تأثیر بسزایی در موفقیت پروژه هایی از این دست دارند
URI: http://localhost/handle/Hannan/3904
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45.pdf496.75 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File