Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4490
Title: بررسی نحوه به کارگیری اصول مدیریت یکپارچگی در تحقق اهداف و حل مشکلات پروژه های زیربنایی مطالعه موردی: طراحی و اجرای ایستگاه پمپاژ شناور دریاچه سد یامچی- اردبیل
Authors: آزاده گرامی;محبوبه ابراهیمی;شایان حجت پناه;محمد معهود;فاطمه عزیزی
subject: پروژه های زیربنایی ، اصول مدیریت یکپارچگی ، تحویل یکپارچه اقلام پروژه IPD ، ساخت پذیری Constructability ، تاخیرات زمانی ، افزایش هزینه اجرا و افزایش تغییرات.
Year: 1398
Abstract: پروژه های زیربنایی از محورهای اعتلای هر کشور بوده، ازاین رو ضعف یا فقدان این زیرساخت ها در کشور تاثیر مستقیم وبسزایی در ضعف یا افول شرایط اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت. با توجه به حیاتی بودن این نوع پروژه ها و حجم زیاد سرمایه و زمان موردنیاز، انجام و پایان موفقیت آمیز آن ها از اهمیت بالایی برخوردار بوده لذا انتخاب صحیح نحوه اجرای پروژه های زیربنایی که یکی از دلایل اصلی موفقیت یا شکست پروژه می باشد، نیز اهمیت زیادی خواهد داشت، همچنین بسیاری از مشکلات پروژه، تاخیرات زمانی، افزایش هزینه اجرا و افزایش تغییرات در مشخصات پروژه ناشی از انتخاب غیر صحیح روش اجرای پروژه و نامناسب بودن سیستم ارتباطی و تبادل اطلاعات میان ارکان پروژه می باشد. ازجمله سیستم های اجرایی و مدیریتی که مشکلات ناشی از عدم هماهنگی میان ارکان پروژه را مرتفع کرده و تحقق اهداف را میسر می سازد انجام تجمیعی و استفاده از اصول آن در اجرای پروژه می باشد. فلذا با بهره گیری از مفاهیمی نظیر تحویل یکپارچه اقلام پروژه ) IPD ( برای تشکیل تیمی منسجم، استفاده بهینه از ظرفیت های مهندسان بالاخص در ابعاد فنی میسر می گردد و به بیان دیگر بهره مندی از این رویکرد عامل ارزش آفرینی در کل فرایند مدیریت پروژه ها شده است. از دیگر سو، قابلیت ساخت پذیری ) Constructability (، اجرا و ساخت فرم های پیچیده را به بهترین شکل ممکن و نزدیک ترین حالت به طرح اصلی امکان پذیر می سازد. به نحوی که هزینه ای معقول، زمان اجرای مطلوب و کیفیت نهایی مورد تصویب و اثبات داشته باشد. در این مقاله نیز با استفاده از مطالعات گسترده کتابخانه ای به تحقیق در خصوص اصول و مزایای این سیستم پرداخته و با بررسی نحوه به کارگیری اصول مدیریت یکپارچگی در یک نمونه پروژه موردی )احداث ایستگاه های پمپاژ شناور دریاچه سد یامچی- اردبیل(، تاثیر بکار گیری این سیستم مدیریتی در تحقق اهداف وحل مشکلات پروژه را مورد شناسایی و بازبینی قرار داده ایم.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4490
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
455.pdf450.87 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی نحوه به کارگیری اصول مدیریت یکپارچگی در تحقق اهداف و حل مشکلات پروژه های زیربنایی مطالعه موردی: طراحی و اجرای ایستگاه پمپاژ شناور دریاچه سد یامچی- اردبیل
Authors: آزاده گرامی;محبوبه ابراهیمی;شایان حجت پناه;محمد معهود;فاطمه عزیزی
subject: پروژه های زیربنایی ، اصول مدیریت یکپارچگی ، تحویل یکپارچه اقلام پروژه IPD ، ساخت پذیری Constructability ، تاخیرات زمانی ، افزایش هزینه اجرا و افزایش تغییرات.
Year: 1398
Abstract: پروژه های زیربنایی از محورهای اعتلای هر کشور بوده، ازاین رو ضعف یا فقدان این زیرساخت ها در کشور تاثیر مستقیم وبسزایی در ضعف یا افول شرایط اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت. با توجه به حیاتی بودن این نوع پروژه ها و حجم زیاد سرمایه و زمان موردنیاز، انجام و پایان موفقیت آمیز آن ها از اهمیت بالایی برخوردار بوده لذا انتخاب صحیح نحوه اجرای پروژه های زیربنایی که یکی از دلایل اصلی موفقیت یا شکست پروژه می باشد، نیز اهمیت زیادی خواهد داشت، همچنین بسیاری از مشکلات پروژه، تاخیرات زمانی، افزایش هزینه اجرا و افزایش تغییرات در مشخصات پروژه ناشی از انتخاب غیر صحیح روش اجرای پروژه و نامناسب بودن سیستم ارتباطی و تبادل اطلاعات میان ارکان پروژه می باشد. ازجمله سیستم های اجرایی و مدیریتی که مشکلات ناشی از عدم هماهنگی میان ارکان پروژه را مرتفع کرده و تحقق اهداف را میسر می سازد انجام تجمیعی و استفاده از اصول آن در اجرای پروژه می باشد. فلذا با بهره گیری از مفاهیمی نظیر تحویل یکپارچه اقلام پروژه ) IPD ( برای تشکیل تیمی منسجم، استفاده بهینه از ظرفیت های مهندسان بالاخص در ابعاد فنی میسر می گردد و به بیان دیگر بهره مندی از این رویکرد عامل ارزش آفرینی در کل فرایند مدیریت پروژه ها شده است. از دیگر سو، قابلیت ساخت پذیری ) Constructability (، اجرا و ساخت فرم های پیچیده را به بهترین شکل ممکن و نزدیک ترین حالت به طرح اصلی امکان پذیر می سازد. به نحوی که هزینه ای معقول، زمان اجرای مطلوب و کیفیت نهایی مورد تصویب و اثبات داشته باشد. در این مقاله نیز با استفاده از مطالعات گسترده کتابخانه ای به تحقیق در خصوص اصول و مزایای این سیستم پرداخته و با بررسی نحوه به کارگیری اصول مدیریت یکپارچگی در یک نمونه پروژه موردی )احداث ایستگاه های پمپاژ شناور دریاچه سد یامچی- اردبیل(، تاثیر بکار گیری این سیستم مدیریتی در تحقق اهداف وحل مشکلات پروژه را مورد شناسایی و بازبینی قرار داده ایم.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4490
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
455.pdf450.87 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی نحوه به کارگیری اصول مدیریت یکپارچگی در تحقق اهداف و حل مشکلات پروژه های زیربنایی مطالعه موردی: طراحی و اجرای ایستگاه پمپاژ شناور دریاچه سد یامچی- اردبیل
Authors: آزاده گرامی;محبوبه ابراهیمی;شایان حجت پناه;محمد معهود;فاطمه عزیزی
subject: پروژه های زیربنایی ، اصول مدیریت یکپارچگی ، تحویل یکپارچه اقلام پروژه IPD ، ساخت پذیری Constructability ، تاخیرات زمانی ، افزایش هزینه اجرا و افزایش تغییرات.
Year: 1398
Abstract: پروژه های زیربنایی از محورهای اعتلای هر کشور بوده، ازاین رو ضعف یا فقدان این زیرساخت ها در کشور تاثیر مستقیم وبسزایی در ضعف یا افول شرایط اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت. با توجه به حیاتی بودن این نوع پروژه ها و حجم زیاد سرمایه و زمان موردنیاز، انجام و پایان موفقیت آمیز آن ها از اهمیت بالایی برخوردار بوده لذا انتخاب صحیح نحوه اجرای پروژه های زیربنایی که یکی از دلایل اصلی موفقیت یا شکست پروژه می باشد، نیز اهمیت زیادی خواهد داشت، همچنین بسیاری از مشکلات پروژه، تاخیرات زمانی، افزایش هزینه اجرا و افزایش تغییرات در مشخصات پروژه ناشی از انتخاب غیر صحیح روش اجرای پروژه و نامناسب بودن سیستم ارتباطی و تبادل اطلاعات میان ارکان پروژه می باشد. ازجمله سیستم های اجرایی و مدیریتی که مشکلات ناشی از عدم هماهنگی میان ارکان پروژه را مرتفع کرده و تحقق اهداف را میسر می سازد انجام تجمیعی و استفاده از اصول آن در اجرای پروژه می باشد. فلذا با بهره گیری از مفاهیمی نظیر تحویل یکپارچه اقلام پروژه ) IPD ( برای تشکیل تیمی منسجم، استفاده بهینه از ظرفیت های مهندسان بالاخص در ابعاد فنی میسر می گردد و به بیان دیگر بهره مندی از این رویکرد عامل ارزش آفرینی در کل فرایند مدیریت پروژه ها شده است. از دیگر سو، قابلیت ساخت پذیری ) Constructability (، اجرا و ساخت فرم های پیچیده را به بهترین شکل ممکن و نزدیک ترین حالت به طرح اصلی امکان پذیر می سازد. به نحوی که هزینه ای معقول، زمان اجرای مطلوب و کیفیت نهایی مورد تصویب و اثبات داشته باشد. در این مقاله نیز با استفاده از مطالعات گسترده کتابخانه ای به تحقیق در خصوص اصول و مزایای این سیستم پرداخته و با بررسی نحوه به کارگیری اصول مدیریت یکپارچگی در یک نمونه پروژه موردی )احداث ایستگاه های پمپاژ شناور دریاچه سد یامچی- اردبیل(، تاثیر بکار گیری این سیستم مدیریتی در تحقق اهداف وحل مشکلات پروژه را مورد شناسایی و بازبینی قرار داده ایم.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4490
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
455.pdf450.87 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File