Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3956
Title: بررسي اهميت بهکارگيری شاخصهای کليدی عملكرد ( )KPIدر راستای ارزيابي عملكرد در سازمان های پروژه محور (مطالعه موردی: سبدهای پروژه احداث شبكه های آبياری و زهكشي)
Authors: آزاده گرامی;شایان حجت پناه;محمد معهود;محبوبه ابراهیمی;فاطمه عزیزی
subject: سازمان پروژه محور، شاخص هاي کليدي عملكرد ( ،)KPIصنعت ساخت و ساز، مدیریت سبد پروژه
Year: 1398
Abstract: عملكرد موفق یك سازمان پروژه محور تنها در اجراي موفقيتآميز یك یا چند پروژه بزرگ و پيچيده خلاصه نمی شود، بلكه چگونگی مدیریت مجموعه اي از پروژه ها در راستاي رسيدن به اهداف استراتژیك سازمان از اهميت ویژه اي برخوردار است. بدیهی است که این موفقيت حاصل نخواهد شد مگر در سایه شناخت شاخص هاي کليدي عملكرد ( )KPIمدیریت صحيح و کارآمد سبد پروژهه اي یك سازمان پروژه محور. امروزه استفاده از سبك هاي مدیریتی سنتی جوابگوي موفقيت سازمانها نبوده، لذا تغيير رویكرد مدیریتی از روش پروژه محوري به سمت سبد پروژه محوري را باعث شده است. اگرچه شاخص KPI براي تمامی صنایع، سازمان ها و حتی کارهاي شخصی می تواند استفاده شود. این شاخص بایستی در دوره هاي زمانی مشخص ارزیابی شود و با معيارهاي عملكرد در زمان گذشته نيز مورد مقایسه قرار بگيرد. همچنين علی رغم اینكه در دهه اخير مطالعات زیادي در زمينههاي مختلف مرتبط صورت گرفته، تنها تعداد کمی از مقالات در خصوص شاخص هاي کليدي عملكرد بوده و حتی تعداد کمتري نيز به بررسی این شاخص ها در صنعت ساخت و ساز پرداخته است. جهت ایجاد یك سيستم مدیریتی مؤثر و پربازده، مدیران به مجموعه اي از شاخصهاي کليدي عملكرد نياز داشته که در جهت افزایش سودمندي و کيفيت و کاهش هزینه در پروژه ها گام برداشته و امكان بازبينی و کنترل را نيز فراهم آورد. در این تحقيق تلاش شده است که با استفاده از روش بررسی اسناد و مدارك همچنين استفاده از پرسشنامههاي نيمه سازمان یافته اطلاعات موردنياز جمع آوري و به شناسایی شاخص هاي کليدي عملكرد بپردازیم. آنچه مسلم است شناسایی شاخصهاي کليدي عملكرد و بررسی اهميت بهکارگيري آنها در ارزیابی عملكرد موفق سازمان هاي پروژه محور نه تنها موفقيت سازمان بلكه جلوگيري از هدر رفت سرمایه ملی را نيز به دنبال خواهد داشت و ملاك هاي مناسبی جهت انتخاب پروژه در سازمان هاي پروژه محور ارایه خواهد داد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3956
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67.pdf520.46 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسي اهميت بهکارگيری شاخصهای کليدی عملكرد ( )KPIدر راستای ارزيابي عملكرد در سازمان های پروژه محور (مطالعه موردی: سبدهای پروژه احداث شبكه های آبياری و زهكشي)
Authors: آزاده گرامی;شایان حجت پناه;محمد معهود;محبوبه ابراهیمی;فاطمه عزیزی
subject: سازمان پروژه محور، شاخص هاي کليدي عملكرد ( ،)KPIصنعت ساخت و ساز، مدیریت سبد پروژه
Year: 1398
Abstract: عملكرد موفق یك سازمان پروژه محور تنها در اجراي موفقيتآميز یك یا چند پروژه بزرگ و پيچيده خلاصه نمی شود، بلكه چگونگی مدیریت مجموعه اي از پروژه ها در راستاي رسيدن به اهداف استراتژیك سازمان از اهميت ویژه اي برخوردار است. بدیهی است که این موفقيت حاصل نخواهد شد مگر در سایه شناخت شاخص هاي کليدي عملكرد ( )KPIمدیریت صحيح و کارآمد سبد پروژهه اي یك سازمان پروژه محور. امروزه استفاده از سبك هاي مدیریتی سنتی جوابگوي موفقيت سازمانها نبوده، لذا تغيير رویكرد مدیریتی از روش پروژه محوري به سمت سبد پروژه محوري را باعث شده است. اگرچه شاخص KPI براي تمامی صنایع، سازمان ها و حتی کارهاي شخصی می تواند استفاده شود. این شاخص بایستی در دوره هاي زمانی مشخص ارزیابی شود و با معيارهاي عملكرد در زمان گذشته نيز مورد مقایسه قرار بگيرد. همچنين علی رغم اینكه در دهه اخير مطالعات زیادي در زمينههاي مختلف مرتبط صورت گرفته، تنها تعداد کمی از مقالات در خصوص شاخص هاي کليدي عملكرد بوده و حتی تعداد کمتري نيز به بررسی این شاخص ها در صنعت ساخت و ساز پرداخته است. جهت ایجاد یك سيستم مدیریتی مؤثر و پربازده، مدیران به مجموعه اي از شاخصهاي کليدي عملكرد نياز داشته که در جهت افزایش سودمندي و کيفيت و کاهش هزینه در پروژه ها گام برداشته و امكان بازبينی و کنترل را نيز فراهم آورد. در این تحقيق تلاش شده است که با استفاده از روش بررسی اسناد و مدارك همچنين استفاده از پرسشنامههاي نيمه سازمان یافته اطلاعات موردنياز جمع آوري و به شناسایی شاخص هاي کليدي عملكرد بپردازیم. آنچه مسلم است شناسایی شاخصهاي کليدي عملكرد و بررسی اهميت بهکارگيري آنها در ارزیابی عملكرد موفق سازمان هاي پروژه محور نه تنها موفقيت سازمان بلكه جلوگيري از هدر رفت سرمایه ملی را نيز به دنبال خواهد داشت و ملاك هاي مناسبی جهت انتخاب پروژه در سازمان هاي پروژه محور ارایه خواهد داد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3956
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67.pdf520.46 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسي اهميت بهکارگيری شاخصهای کليدی عملكرد ( )KPIدر راستای ارزيابي عملكرد در سازمان های پروژه محور (مطالعه موردی: سبدهای پروژه احداث شبكه های آبياری و زهكشي)
Authors: آزاده گرامی;شایان حجت پناه;محمد معهود;محبوبه ابراهیمی;فاطمه عزیزی
subject: سازمان پروژه محور، شاخص هاي کليدي عملكرد ( ،)KPIصنعت ساخت و ساز، مدیریت سبد پروژه
Year: 1398
Abstract: عملكرد موفق یك سازمان پروژه محور تنها در اجراي موفقيتآميز یك یا چند پروژه بزرگ و پيچيده خلاصه نمی شود، بلكه چگونگی مدیریت مجموعه اي از پروژه ها در راستاي رسيدن به اهداف استراتژیك سازمان از اهميت ویژه اي برخوردار است. بدیهی است که این موفقيت حاصل نخواهد شد مگر در سایه شناخت شاخص هاي کليدي عملكرد ( )KPIمدیریت صحيح و کارآمد سبد پروژهه اي یك سازمان پروژه محور. امروزه استفاده از سبك هاي مدیریتی سنتی جوابگوي موفقيت سازمانها نبوده، لذا تغيير رویكرد مدیریتی از روش پروژه محوري به سمت سبد پروژه محوري را باعث شده است. اگرچه شاخص KPI براي تمامی صنایع، سازمان ها و حتی کارهاي شخصی می تواند استفاده شود. این شاخص بایستی در دوره هاي زمانی مشخص ارزیابی شود و با معيارهاي عملكرد در زمان گذشته نيز مورد مقایسه قرار بگيرد. همچنين علی رغم اینكه در دهه اخير مطالعات زیادي در زمينههاي مختلف مرتبط صورت گرفته، تنها تعداد کمی از مقالات در خصوص شاخص هاي کليدي عملكرد بوده و حتی تعداد کمتري نيز به بررسی این شاخص ها در صنعت ساخت و ساز پرداخته است. جهت ایجاد یك سيستم مدیریتی مؤثر و پربازده، مدیران به مجموعه اي از شاخصهاي کليدي عملكرد نياز داشته که در جهت افزایش سودمندي و کيفيت و کاهش هزینه در پروژه ها گام برداشته و امكان بازبينی و کنترل را نيز فراهم آورد. در این تحقيق تلاش شده است که با استفاده از روش بررسی اسناد و مدارك همچنين استفاده از پرسشنامههاي نيمه سازمان یافته اطلاعات موردنياز جمع آوري و به شناسایی شاخص هاي کليدي عملكرد بپردازیم. آنچه مسلم است شناسایی شاخصهاي کليدي عملكرد و بررسی اهميت بهکارگيري آنها در ارزیابی عملكرد موفق سازمان هاي پروژه محور نه تنها موفقيت سازمان بلكه جلوگيري از هدر رفت سرمایه ملی را نيز به دنبال خواهد داشت و ملاك هاي مناسبی جهت انتخاب پروژه در سازمان هاي پروژه محور ارایه خواهد داد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3956
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67.pdf520.46 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File