Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3916
Title: كاربرد مهندسي ارزش در پروژه هاي بيمارستاني (نمونه موردي: بيمارستان ايلام)
Authors: آزاده گرامی;محبوبه ابراهیمی;فاطمه عزیزی;شایان حجت پناه;محمد معهود
subject: مطالعات امکان‌سنجی ، تامین منابع مالی ، مهندسی ارزش ، شاخص ارزش ، پروژه های دولتی ، مدیریت بیمارستان‌ها
Year: 1397
Abstract: احداث بیمارستان همواره باید متکی بر نیاز جامعه و در چارچوب مطالعات امکان‌سنجی انجام گیرد و نیازمند تشکیل یک سازمان موقت است که این سازمان با مشارکت نمایندگان دولت، مسئولین ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و مؤسسات مالی که مسئولیت تأمین منابع مالی را بر عهده‌دارند تشکیل می‌شود. در همین راستا حضور طراح و معمار، مشاور طراحی و تجهیز بیمارستان، مشاور امور مالی، مشاور نیروی انسانی برای پیش‌بینی کارکنان پزشکی و فنی، اداری و خدماتی ضروری است. در کشور ما انجام مطالعات نخستین و پیشنهاد طرح اولیه با انتخاب مهندسین مشاور انجام می‌گیرد و کارفرما جهت تأمین خواسته‌های خود به ارائه اطلاعات و نظرات خود به طراح می‌پردازد. در سال‌های اخير، هزينه ارائه مراقبت‌های بهداشتي به‌صورت صعودی افزایش ‌یافته است و دولت به دنبال یافتن راه‌هایی جايگزين براي کاهش هزینه‌ها می‌باشد. استفاده از مهندسی ارزش می‌تواند راه‌حل مناسبی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش شاخص ارزش باشد. در اين مقاله با مطالعه پژوهش‌های پيشين در زمینه مهندسی ارزش، به‌کارگیری مهندسی ارزش را در نمونه موردی بیمارستان ایلام مورد بررسی قرار داده و به تأثیر آن در ارائه راهکارهایی برای افزایش شاخص ارزش و حل مشكلات در این پروژه‌ها پرداخته ‌شده است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3916
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57.pdf386.09 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: كاربرد مهندسي ارزش در پروژه هاي بيمارستاني (نمونه موردي: بيمارستان ايلام)
Authors: آزاده گرامی;محبوبه ابراهیمی;فاطمه عزیزی;شایان حجت پناه;محمد معهود
subject: مطالعات امکان‌سنجی ، تامین منابع مالی ، مهندسی ارزش ، شاخص ارزش ، پروژه های دولتی ، مدیریت بیمارستان‌ها
Year: 1397
Abstract: احداث بیمارستان همواره باید متکی بر نیاز جامعه و در چارچوب مطالعات امکان‌سنجی انجام گیرد و نیازمند تشکیل یک سازمان موقت است که این سازمان با مشارکت نمایندگان دولت، مسئولین ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و مؤسسات مالی که مسئولیت تأمین منابع مالی را بر عهده‌دارند تشکیل می‌شود. در همین راستا حضور طراح و معمار، مشاور طراحی و تجهیز بیمارستان، مشاور امور مالی، مشاور نیروی انسانی برای پیش‌بینی کارکنان پزشکی و فنی، اداری و خدماتی ضروری است. در کشور ما انجام مطالعات نخستین و پیشنهاد طرح اولیه با انتخاب مهندسین مشاور انجام می‌گیرد و کارفرما جهت تأمین خواسته‌های خود به ارائه اطلاعات و نظرات خود به طراح می‌پردازد. در سال‌های اخير، هزينه ارائه مراقبت‌های بهداشتي به‌صورت صعودی افزایش ‌یافته است و دولت به دنبال یافتن راه‌هایی جايگزين براي کاهش هزینه‌ها می‌باشد. استفاده از مهندسی ارزش می‌تواند راه‌حل مناسبی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش شاخص ارزش باشد. در اين مقاله با مطالعه پژوهش‌های پيشين در زمینه مهندسی ارزش، به‌کارگیری مهندسی ارزش را در نمونه موردی بیمارستان ایلام مورد بررسی قرار داده و به تأثیر آن در ارائه راهکارهایی برای افزایش شاخص ارزش و حل مشكلات در این پروژه‌ها پرداخته ‌شده است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3916
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57.pdf386.09 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: كاربرد مهندسي ارزش در پروژه هاي بيمارستاني (نمونه موردي: بيمارستان ايلام)
Authors: آزاده گرامی;محبوبه ابراهیمی;فاطمه عزیزی;شایان حجت پناه;محمد معهود
subject: مطالعات امکان‌سنجی ، تامین منابع مالی ، مهندسی ارزش ، شاخص ارزش ، پروژه های دولتی ، مدیریت بیمارستان‌ها
Year: 1397
Abstract: احداث بیمارستان همواره باید متکی بر نیاز جامعه و در چارچوب مطالعات امکان‌سنجی انجام گیرد و نیازمند تشکیل یک سازمان موقت است که این سازمان با مشارکت نمایندگان دولت، مسئولین ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و مؤسسات مالی که مسئولیت تأمین منابع مالی را بر عهده‌دارند تشکیل می‌شود. در همین راستا حضور طراح و معمار، مشاور طراحی و تجهیز بیمارستان، مشاور امور مالی، مشاور نیروی انسانی برای پیش‌بینی کارکنان پزشکی و فنی، اداری و خدماتی ضروری است. در کشور ما انجام مطالعات نخستین و پیشنهاد طرح اولیه با انتخاب مهندسین مشاور انجام می‌گیرد و کارفرما جهت تأمین خواسته‌های خود به ارائه اطلاعات و نظرات خود به طراح می‌پردازد. در سال‌های اخير، هزينه ارائه مراقبت‌های بهداشتي به‌صورت صعودی افزایش ‌یافته است و دولت به دنبال یافتن راه‌هایی جايگزين براي کاهش هزینه‌ها می‌باشد. استفاده از مهندسی ارزش می‌تواند راه‌حل مناسبی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش شاخص ارزش باشد. در اين مقاله با مطالعه پژوهش‌های پيشين در زمینه مهندسی ارزش، به‌کارگیری مهندسی ارزش را در نمونه موردی بیمارستان ایلام مورد بررسی قرار داده و به تأثیر آن در ارائه راهکارهایی برای افزایش شاخص ارزش و حل مشكلات در این پروژه‌ها پرداخته ‌شده است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3916
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57.pdf386.09 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File