مرور بر اساس تاریخ انتشار احسان فرصت کار

Showing results 1 to 6 of 6
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
68.pdf.jpg1399بررسي سيستم تعمير و نگهداري متمرکز بر قابليت اطمينان ( )RCMدر ماشين آلات پروژه هاي راه سازي و ساختماني (مطالعه موردي: شرکت ساختماني آج راه غرب)سید حمید حسینی; محمد معهود; احسان فرصت کار
14.pdf.jpg1397بررسي چارچوب برآورد هزینه پروژه ها مبتني بر مدل سازی اطلاعات ساختمان ( BIM)و فهرست بها ابنيهشایان حجت پناه; احد نظری; احسان فرصت کار; محمد معهود
2.pdf.jpg1399بررسی سوانح ماشین آلات عمرانی در کارگاههای ساختمانی و شناسایی علل و عوامل بروز این حوادث (مطالعه موردی: حادثه تاورکرین کارگاه ساختمانی دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس)محسن مهدیلو; محمد معهود; احسان فرصت کار
1397رويكرد برآورد هزينه پروژه مبتني بر مدل‌سازی اطلاعات ساختمان و فهرست‌بها ابنيهاحد نظری; احسان فرصت کار; شايان حجت پناه
9.pdf.jpg1397شناسايي و بررسي تغييرات طراحي مبتني بر سازی مدل اطلاعات ساختمانشایان حجت پناه; احد نظری; احسان فرصت کار; محمد معهود
70.pdf.jpg1399کاربرد و تاثیر فناوری کنترل از راه دور ماشین آلات در پروژه های عمرانی و ساختمانی (مطالعه موردی: شهرداری تهران)رضا قاسمی; محمد معهود; احسان فرصت کار