Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3878
Title: بررسي چارچوب برآورد هزینه پروژه ها مبتني بر مدل سازی اطلاعات ساختمان ( BIM)و فهرست بها ابنيه
Authors: شایان حجت پناه;احد نظری;احسان فرصت کار;محمد معهود
subject: مدل سازی اطلاعات ساختمان ( BIM)، چارچوب برآورد هزينه، فهرست بها ابنيه، تغييرات طراحي، نرم افزار رويت ( Revit)،پروژه های ساخت و ساز پايدار
Year: 1397
Abstract: مدلسازی اطلاعات ساختمان ( )BIMبرای طراحي و اجرای بهينه و پايدار پروژه های ساخت و ساز بيش از دو دهه است كه اين صنعت را منقلب كرده و افزايش توليد، بهرهوری، پايداری زيرساخت، كيفيت، كاهش هزينه های بازيافت و تکرار در صنعت ساختمان سازی را به همراه داشته است. امروزه با گسترش روزافزون استفاده از فناوری مدلسازی اطلاعات در صنعت ساختوساز در سراسر دنيا، اين فناوری تاكنون نتوانسته بهطورجدی و مؤثر در كشور ما به كار گرفته شود و همچنان ناشناخته و كمكاربرد باقيمانده است. اكثر شركتهای ساختماني يا دانش و شناخت كافي برای به كارگيری BIMرا ندارند و يا امکان استفاده آن را به دليل عدم وجود زيرساختهای مناسب ندارند و يا انگيزه و علاقه كافي برای استفاده از آن توسط مديران شركتها ديده نميشود. نظر به اينکه استفاده از كامپيوترها منجر به افزايش سرعت، دقت و كاهش هزينه فرآيندهای تکراری و كنترلي خواهد شد، تجربه كشورهای توسعهيافته درزمينه تسهيل كنترل ضوابط آيين نامه های ساختماني باعث پيوند اين آيين نامه ها با نرم افزارهای كامپيوتری نظير رويت ( )Revitشده است. در اين پژوهش ميخواهيم با تطبيق فهرستبهای ابنيه و BIMبرآورد هزينه كنيم و به بررسي چگونگي بهكارگيری اطلاعات طراحي در چهارچوب فهرستبها ابنيه بپردازيم. درنهايت با استفاده از رويکرد كاربرد تلفيقي اطلاعات طراحي، سيستم فهرست بها، در محيط BIMبه دنبال بهبود فرآيند برآورد هزينه پروژه در فاز شروع پروژه و در حين اجرای پروژه مي باشيم. نتايج نهايي پژوهش نشان از تطبيق كامل چارچوب ( )Templateطراحي شده با فهرست بها دارد و باعث افزايش چشمگير سرعت و دقت و بهينه شدن طراحي ميشود.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3878
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf966.24 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسي چارچوب برآورد هزینه پروژه ها مبتني بر مدل سازی اطلاعات ساختمان ( BIM)و فهرست بها ابنيه
Authors: شایان حجت پناه;احد نظری;احسان فرصت کار;محمد معهود
subject: مدل سازی اطلاعات ساختمان ( BIM)، چارچوب برآورد هزينه، فهرست بها ابنيه، تغييرات طراحي، نرم افزار رويت ( Revit)،پروژه های ساخت و ساز پايدار
Year: 1397
Abstract: مدلسازی اطلاعات ساختمان ( )BIMبرای طراحي و اجرای بهينه و پايدار پروژه های ساخت و ساز بيش از دو دهه است كه اين صنعت را منقلب كرده و افزايش توليد، بهرهوری، پايداری زيرساخت، كيفيت، كاهش هزينه های بازيافت و تکرار در صنعت ساختمان سازی را به همراه داشته است. امروزه با گسترش روزافزون استفاده از فناوری مدلسازی اطلاعات در صنعت ساختوساز در سراسر دنيا، اين فناوری تاكنون نتوانسته بهطورجدی و مؤثر در كشور ما به كار گرفته شود و همچنان ناشناخته و كمكاربرد باقيمانده است. اكثر شركتهای ساختماني يا دانش و شناخت كافي برای به كارگيری BIMرا ندارند و يا امکان استفاده آن را به دليل عدم وجود زيرساختهای مناسب ندارند و يا انگيزه و علاقه كافي برای استفاده از آن توسط مديران شركتها ديده نميشود. نظر به اينکه استفاده از كامپيوترها منجر به افزايش سرعت، دقت و كاهش هزينه فرآيندهای تکراری و كنترلي خواهد شد، تجربه كشورهای توسعهيافته درزمينه تسهيل كنترل ضوابط آيين نامه های ساختماني باعث پيوند اين آيين نامه ها با نرم افزارهای كامپيوتری نظير رويت ( )Revitشده است. در اين پژوهش ميخواهيم با تطبيق فهرستبهای ابنيه و BIMبرآورد هزينه كنيم و به بررسي چگونگي بهكارگيری اطلاعات طراحي در چهارچوب فهرستبها ابنيه بپردازيم. درنهايت با استفاده از رويکرد كاربرد تلفيقي اطلاعات طراحي، سيستم فهرست بها، در محيط BIMبه دنبال بهبود فرآيند برآورد هزينه پروژه در فاز شروع پروژه و در حين اجرای پروژه مي باشيم. نتايج نهايي پژوهش نشان از تطبيق كامل چارچوب ( )Templateطراحي شده با فهرست بها دارد و باعث افزايش چشمگير سرعت و دقت و بهينه شدن طراحي ميشود.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3878
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf966.24 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسي چارچوب برآورد هزینه پروژه ها مبتني بر مدل سازی اطلاعات ساختمان ( BIM)و فهرست بها ابنيه
Authors: شایان حجت پناه;احد نظری;احسان فرصت کار;محمد معهود
subject: مدل سازی اطلاعات ساختمان ( BIM)، چارچوب برآورد هزينه، فهرست بها ابنيه، تغييرات طراحي، نرم افزار رويت ( Revit)،پروژه های ساخت و ساز پايدار
Year: 1397
Abstract: مدلسازی اطلاعات ساختمان ( )BIMبرای طراحي و اجرای بهينه و پايدار پروژه های ساخت و ساز بيش از دو دهه است كه اين صنعت را منقلب كرده و افزايش توليد، بهرهوری، پايداری زيرساخت، كيفيت، كاهش هزينه های بازيافت و تکرار در صنعت ساختمان سازی را به همراه داشته است. امروزه با گسترش روزافزون استفاده از فناوری مدلسازی اطلاعات در صنعت ساختوساز در سراسر دنيا، اين فناوری تاكنون نتوانسته بهطورجدی و مؤثر در كشور ما به كار گرفته شود و همچنان ناشناخته و كمكاربرد باقيمانده است. اكثر شركتهای ساختماني يا دانش و شناخت كافي برای به كارگيری BIMرا ندارند و يا امکان استفاده آن را به دليل عدم وجود زيرساختهای مناسب ندارند و يا انگيزه و علاقه كافي برای استفاده از آن توسط مديران شركتها ديده نميشود. نظر به اينکه استفاده از كامپيوترها منجر به افزايش سرعت، دقت و كاهش هزينه فرآيندهای تکراری و كنترلي خواهد شد، تجربه كشورهای توسعهيافته درزمينه تسهيل كنترل ضوابط آيين نامه های ساختماني باعث پيوند اين آيين نامه ها با نرم افزارهای كامپيوتری نظير رويت ( )Revitشده است. در اين پژوهش ميخواهيم با تطبيق فهرستبهای ابنيه و BIMبرآورد هزينه كنيم و به بررسي چگونگي بهكارگيری اطلاعات طراحي در چهارچوب فهرستبها ابنيه بپردازيم. درنهايت با استفاده از رويکرد كاربرد تلفيقي اطلاعات طراحي، سيستم فهرست بها، در محيط BIMبه دنبال بهبود فرآيند برآورد هزينه پروژه در فاز شروع پروژه و در حين اجرای پروژه مي باشيم. نتايج نهايي پژوهش نشان از تطبيق كامل چارچوب ( )Templateطراحي شده با فهرست بها دارد و باعث افزايش چشمگير سرعت و دقت و بهينه شدن طراحي ميشود.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3878
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf966.24 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File