Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4091
Title: رويكرد برآورد هزينه پروژه مبتني بر مدل‌سازی اطلاعات ساختمان و فهرست‌بها ابنيه
Authors: احد نظری;احسان فرصت کار;شايان حجت پناه
subject: مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، چارچوب برآورد هزينه، فهرست‌بها ابنيه، تغييرات طراحي، نرم‌افزار رویت (Revit).
Year: 1397
Abstract: با توجه به اينكه پروژه‌های ساختمانی در حال پیچیده¬تر شدن هستند، شرکت¬هاي ساخت‌وساز تمایل زيادي به استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمان دارند. امروزه با گسترش روزافزون استفاده از فناوری مدل‌سازی اطلاعات در صنعت ساخت‌وساز در سراسر دنیا، این فناوری تاکنون نتوانسته به‌طورجدی و مؤثر در کشور ما به کار گرفته شود و همچنان ناشناخته و کم‌کاربرد باقی‌مانده است. اکثر شرکت‌های ساختمانی یا دانش و شناخت کافی برای به‌کارگیری مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) را ندارند و یا امکان استفاده آن را به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های مناسب ندارند و یا انگیزه و علاقه کافی برای استفاده از آن توسط مدیران شرکت‌ها دیده نمی‌شود. نظر به اینکه استفاده از کامپیوترها منجر به افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه فرآیندهای تکراری و کنترلی خواهد شد، تجربه کشورهای توسعه‌یافته درزمینه تسهیل ضوابط و آیین‌نامه‌های صنعت ساخت، باعث پیوند این آیین‌نامه‌ها با نرم‌افزارهای کامپیوتری شده است. در اين پژوهش می‌خواهیم با تطبيق فهرست‌ بهای ابنيه، با توجه به نقشه¬هاي موجود طراحي و مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) فرایند مدیریت هزينه را تسهیل کرده و به بررسي چگونگي به‌کارگیری اطلاعات طراحي در چهارچوب فهرست‌بهای ابنيه بپردازيم. درنهایت با استفاده از رويكرد كاربرد تلفيقي اطلاعات طراحي، سيستم فهرست‌بها، در محيط BIM، فرآيند برآورد هزينه پروژه در فاز شروع پروژه و در حين اجراي پروژه را بهبود دهیم. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن اولویت بندی انواع تغييرات طراحي، سیستمی مناسب برای برآورد هزينه مبتني بر فهرست بها طراحی و معرفی گردد. اين پژوهش کمی محسوب می¬شود و از نظر هدف کاربردی و توسعه اي می باشد. ابتدا گردآوري اطلاعات به روش کتابخانه¬ای انجام مي¬گيرد. پس از تهيه پرسش نامه و تاييد روايي و پايايي آن با استفاده از نظر خبرگان، وزن¬دهی و اولویت¬بندی تغييرات در اجزاي مختلف ساختمان بررسي خواهد شد. در نهايت برای شبيه سازي فهرست بها در محيط مبتني بر BIM، نرم افزار Revit مورد استفاده قرار می¬گیرد. نتایج نهایی نشان از تطبيق كامل تمپليت طراحی‌شده با فهرست¬بها و پوشش كامل انواع تغييرات طراحي دارد. این رویکرد، باعث افزایش چشمگیر سرعت و دقت و بهینه شدن فرایند مدیریت هزینه و طراحی پروژه مي¬شود. از ویژگی‌های بارز اين تمپليت می‌توان به استفاده از ویژگی‌های نرم‌افزار بدون نياز به برنامه‌نویسی مجدد و به‌روزرسانی ساده اشاره كرد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4091
Appears in Collections:پایان نامه های الکترونیک

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
شایان حجت پناه.pdf4.04 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: رويكرد برآورد هزينه پروژه مبتني بر مدل‌سازی اطلاعات ساختمان و فهرست‌بها ابنيه
Authors: احد نظری;احسان فرصت کار;شايان حجت پناه
subject: مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، چارچوب برآورد هزينه، فهرست‌بها ابنيه، تغييرات طراحي، نرم‌افزار رویت (Revit).
Year: 1397
Abstract: با توجه به اينكه پروژه‌های ساختمانی در حال پیچیده¬تر شدن هستند، شرکت¬هاي ساخت‌وساز تمایل زيادي به استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمان دارند. امروزه با گسترش روزافزون استفاده از فناوری مدل‌سازی اطلاعات در صنعت ساخت‌وساز در سراسر دنیا، این فناوری تاکنون نتوانسته به‌طورجدی و مؤثر در کشور ما به کار گرفته شود و همچنان ناشناخته و کم‌کاربرد باقی‌مانده است. اکثر شرکت‌های ساختمانی یا دانش و شناخت کافی برای به‌کارگیری مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) را ندارند و یا امکان استفاده آن را به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های مناسب ندارند و یا انگیزه و علاقه کافی برای استفاده از آن توسط مدیران شرکت‌ها دیده نمی‌شود. نظر به اینکه استفاده از کامپیوترها منجر به افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه فرآیندهای تکراری و کنترلی خواهد شد، تجربه کشورهای توسعه‌یافته درزمینه تسهیل ضوابط و آیین‌نامه‌های صنعت ساخت، باعث پیوند این آیین‌نامه‌ها با نرم‌افزارهای کامپیوتری شده است. در اين پژوهش می‌خواهیم با تطبيق فهرست‌ بهای ابنيه، با توجه به نقشه¬هاي موجود طراحي و مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) فرایند مدیریت هزينه را تسهیل کرده و به بررسي چگونگي به‌کارگیری اطلاعات طراحي در چهارچوب فهرست‌بهای ابنيه بپردازيم. درنهایت با استفاده از رويكرد كاربرد تلفيقي اطلاعات طراحي، سيستم فهرست‌بها، در محيط BIM، فرآيند برآورد هزينه پروژه در فاز شروع پروژه و در حين اجراي پروژه را بهبود دهیم. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن اولویت بندی انواع تغييرات طراحي، سیستمی مناسب برای برآورد هزينه مبتني بر فهرست بها طراحی و معرفی گردد. اين پژوهش کمی محسوب می¬شود و از نظر هدف کاربردی و توسعه اي می باشد. ابتدا گردآوري اطلاعات به روش کتابخانه¬ای انجام مي¬گيرد. پس از تهيه پرسش نامه و تاييد روايي و پايايي آن با استفاده از نظر خبرگان، وزن¬دهی و اولویت¬بندی تغييرات در اجزاي مختلف ساختمان بررسي خواهد شد. در نهايت برای شبيه سازي فهرست بها در محيط مبتني بر BIM، نرم افزار Revit مورد استفاده قرار می¬گیرد. نتایج نهایی نشان از تطبيق كامل تمپليت طراحی‌شده با فهرست¬بها و پوشش كامل انواع تغييرات طراحي دارد. این رویکرد، باعث افزایش چشمگیر سرعت و دقت و بهینه شدن فرایند مدیریت هزینه و طراحی پروژه مي¬شود. از ویژگی‌های بارز اين تمپليت می‌توان به استفاده از ویژگی‌های نرم‌افزار بدون نياز به برنامه‌نویسی مجدد و به‌روزرسانی ساده اشاره كرد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4091
Appears in Collections:پایان نامه های الکترونیک

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
شایان حجت پناه.pdf4.04 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: رويكرد برآورد هزينه پروژه مبتني بر مدل‌سازی اطلاعات ساختمان و فهرست‌بها ابنيه
Authors: احد نظری;احسان فرصت کار;شايان حجت پناه
subject: مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، چارچوب برآورد هزينه، فهرست‌بها ابنيه، تغييرات طراحي، نرم‌افزار رویت (Revit).
Year: 1397
Abstract: با توجه به اينكه پروژه‌های ساختمانی در حال پیچیده¬تر شدن هستند، شرکت¬هاي ساخت‌وساز تمایل زيادي به استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمان دارند. امروزه با گسترش روزافزون استفاده از فناوری مدل‌سازی اطلاعات در صنعت ساخت‌وساز در سراسر دنیا، این فناوری تاکنون نتوانسته به‌طورجدی و مؤثر در کشور ما به کار گرفته شود و همچنان ناشناخته و کم‌کاربرد باقی‌مانده است. اکثر شرکت‌های ساختمانی یا دانش و شناخت کافی برای به‌کارگیری مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) را ندارند و یا امکان استفاده آن را به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های مناسب ندارند و یا انگیزه و علاقه کافی برای استفاده از آن توسط مدیران شرکت‌ها دیده نمی‌شود. نظر به اینکه استفاده از کامپیوترها منجر به افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه فرآیندهای تکراری و کنترلی خواهد شد، تجربه کشورهای توسعه‌یافته درزمینه تسهیل ضوابط و آیین‌نامه‌های صنعت ساخت، باعث پیوند این آیین‌نامه‌ها با نرم‌افزارهای کامپیوتری شده است. در اين پژوهش می‌خواهیم با تطبيق فهرست‌ بهای ابنيه، با توجه به نقشه¬هاي موجود طراحي و مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) فرایند مدیریت هزينه را تسهیل کرده و به بررسي چگونگي به‌کارگیری اطلاعات طراحي در چهارچوب فهرست‌بهای ابنيه بپردازيم. درنهایت با استفاده از رويكرد كاربرد تلفيقي اطلاعات طراحي، سيستم فهرست‌بها، در محيط BIM، فرآيند برآورد هزينه پروژه در فاز شروع پروژه و در حين اجراي پروژه را بهبود دهیم. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن اولویت بندی انواع تغييرات طراحي، سیستمی مناسب برای برآورد هزينه مبتني بر فهرست بها طراحی و معرفی گردد. اين پژوهش کمی محسوب می¬شود و از نظر هدف کاربردی و توسعه اي می باشد. ابتدا گردآوري اطلاعات به روش کتابخانه¬ای انجام مي¬گيرد. پس از تهيه پرسش نامه و تاييد روايي و پايايي آن با استفاده از نظر خبرگان، وزن¬دهی و اولویت¬بندی تغييرات در اجزاي مختلف ساختمان بررسي خواهد شد. در نهايت برای شبيه سازي فهرست بها در محيط مبتني بر BIM، نرم افزار Revit مورد استفاده قرار می¬گیرد. نتایج نهایی نشان از تطبيق كامل تمپليت طراحی‌شده با فهرست¬بها و پوشش كامل انواع تغييرات طراحي دارد. این رویکرد، باعث افزایش چشمگیر سرعت و دقت و بهینه شدن فرایند مدیریت هزینه و طراحی پروژه مي¬شود. از ویژگی‌های بارز اين تمپليت می‌توان به استفاده از ویژگی‌های نرم‌افزار بدون نياز به برنامه‌نویسی مجدد و به‌روزرسانی ساده اشاره كرد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4091
Appears in Collections:پایان نامه های الکترونیک

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
شایان حجت پناه.pdf4.04 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File