Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4787
Title: بررسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن (مطالعه موردی پروژه های راه سازی)
Authors: احسان فرصت کار;بهزاد شهرکی زاهدانی
subject: فهرست بهای تجمیع شده راه و باند/ راه‌سازی/ برآورد هزینه
Year: 1400
Abstract: انتخاب نوع روش برآورد قیمت و نحوه پرداخت در کلیه پروژه­ها بسیار مهم است. برآورد قیمت یکی از مهم‌ترین مراحل مدیریت پروژه­ها به ویژه در زمان تعیین بودجه می­باشد و مسیر اصلی هزینه­های پروژه را در مراحل مختلف اجرای پروژه ترسیم می­کند. با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه در چند سال اخیر نوع خاص و جدیدی از فهرست بهای پایه را موسوم به فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن منتشر نموده است و از سوی دیگر کمبود تحقیقات جامع در خصوص بررسی انواع روش‌های برآورد قیمت در این مقاله تلاش شده است نقاط قوت و ضعف بخش­نامه فهرست بهای تجمیع شده راه و باند در مقایسه با سایر روش­ها نظیر فهارس پایه آحاد بها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نوع روش تحقیق از نوع کیفی بوده و با برگزاری مصاحبه­های ساختار یافته و به کارگیری نتایج در نرم افزار MAXQDA10 تجزیه و تحلیل یافته­ها و دسته بندی نظرات استخراج شده انجام پذیرفته است، موردکاوی پژوهش، پروژه­های راهسازی بوده و لذا نتایج با توجه به نظرات خبرگان در این حوزه قابل اثبات می­باشد. از منظر نتایج به دست آمده مهمترین مزایای این فهرست بها کاهش نسبی ریسک پرداخت به پیمانکار، پرداخت خسارت دیرکرد به پیمانکار و عدم پرداخت هزینه حمل مصالح پای کار و همچنین مهمترین ضعف­های این فهرست بها، عدم تأمین شرایط قبل از مناقصه (بندهای 1-1، 1-1، 2-3 بخشنامه) شامل اعتبار، زمین، نقشه، عدم کاربرد مناسب در تونل­سازی و کارهای زیرزمینی و همچنین سقف پایین حداکثر پرداخت خسارت دیرکرد به پیمانکار به شمار می­آید.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4787
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
138.pdf785.37 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن (مطالعه موردی پروژه های راه سازی)
Authors: احسان فرصت کار;بهزاد شهرکی زاهدانی
subject: فهرست بهای تجمیع شده راه و باند/ راه‌سازی/ برآورد هزینه
Year: 1400
Abstract: انتخاب نوع روش برآورد قیمت و نحوه پرداخت در کلیه پروژه­ها بسیار مهم است. برآورد قیمت یکی از مهم‌ترین مراحل مدیریت پروژه­ها به ویژه در زمان تعیین بودجه می­باشد و مسیر اصلی هزینه­های پروژه را در مراحل مختلف اجرای پروژه ترسیم می­کند. با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه در چند سال اخیر نوع خاص و جدیدی از فهرست بهای پایه را موسوم به فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن منتشر نموده است و از سوی دیگر کمبود تحقیقات جامع در خصوص بررسی انواع روش‌های برآورد قیمت در این مقاله تلاش شده است نقاط قوت و ضعف بخش­نامه فهرست بهای تجمیع شده راه و باند در مقایسه با سایر روش­ها نظیر فهارس پایه آحاد بها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نوع روش تحقیق از نوع کیفی بوده و با برگزاری مصاحبه­های ساختار یافته و به کارگیری نتایج در نرم افزار MAXQDA10 تجزیه و تحلیل یافته­ها و دسته بندی نظرات استخراج شده انجام پذیرفته است، موردکاوی پژوهش، پروژه­های راهسازی بوده و لذا نتایج با توجه به نظرات خبرگان در این حوزه قابل اثبات می­باشد. از منظر نتایج به دست آمده مهمترین مزایای این فهرست بها کاهش نسبی ریسک پرداخت به پیمانکار، پرداخت خسارت دیرکرد به پیمانکار و عدم پرداخت هزینه حمل مصالح پای کار و همچنین مهمترین ضعف­های این فهرست بها، عدم تأمین شرایط قبل از مناقصه (بندهای 1-1، 1-1، 2-3 بخشنامه) شامل اعتبار، زمین، نقشه، عدم کاربرد مناسب در تونل­سازی و کارهای زیرزمینی و همچنین سقف پایین حداکثر پرداخت خسارت دیرکرد به پیمانکار به شمار می­آید.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4787
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
138.pdf785.37 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن (مطالعه موردی پروژه های راه سازی)
Authors: احسان فرصت کار;بهزاد شهرکی زاهدانی
subject: فهرست بهای تجمیع شده راه و باند/ راه‌سازی/ برآورد هزینه
Year: 1400
Abstract: انتخاب نوع روش برآورد قیمت و نحوه پرداخت در کلیه پروژه­ها بسیار مهم است. برآورد قیمت یکی از مهم‌ترین مراحل مدیریت پروژه­ها به ویژه در زمان تعیین بودجه می­باشد و مسیر اصلی هزینه­های پروژه را در مراحل مختلف اجرای پروژه ترسیم می­کند. با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه در چند سال اخیر نوع خاص و جدیدی از فهرست بهای پایه را موسوم به فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن منتشر نموده است و از سوی دیگر کمبود تحقیقات جامع در خصوص بررسی انواع روش‌های برآورد قیمت در این مقاله تلاش شده است نقاط قوت و ضعف بخش­نامه فهرست بهای تجمیع شده راه و باند در مقایسه با سایر روش­ها نظیر فهارس پایه آحاد بها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نوع روش تحقیق از نوع کیفی بوده و با برگزاری مصاحبه­های ساختار یافته و به کارگیری نتایج در نرم افزار MAXQDA10 تجزیه و تحلیل یافته­ها و دسته بندی نظرات استخراج شده انجام پذیرفته است، موردکاوی پژوهش، پروژه­های راهسازی بوده و لذا نتایج با توجه به نظرات خبرگان در این حوزه قابل اثبات می­باشد. از منظر نتایج به دست آمده مهمترین مزایای این فهرست بها کاهش نسبی ریسک پرداخت به پیمانکار، پرداخت خسارت دیرکرد به پیمانکار و عدم پرداخت هزینه حمل مصالح پای کار و همچنین مهمترین ضعف­های این فهرست بها، عدم تأمین شرایط قبل از مناقصه (بندهای 1-1، 1-1، 2-3 بخشنامه) شامل اعتبار، زمین، نقشه، عدم کاربرد مناسب در تونل­سازی و کارهای زیرزمینی و همچنین سقف پایین حداکثر پرداخت خسارت دیرکرد به پیمانکار به شمار می­آید.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4787
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
138.pdf785.37 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File