Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3957
Title: بررسي سيستم تعمير و نگهداري متمرکز بر قابليت اطمينان ( )RCMدر ماشين آلات پروژه هاي راه سازي و ساختماني (مطالعه موردي: شرکت ساختماني آج راه غرب)
Authors: سید حمید حسینی;محمد معهود;احسان فرصت کار
subject: سیستم هاي تعمیر و نگهداري، قابلیت اطمینان( ،)RCMماشین آلات عمراني، پروژه هاي راه سازي و ساختماني، كاهش هزينه
Year: 1399
Abstract: يکي از استراتژي هاي مطرح در زمینه برنامه ريزي نگهداري و تعمیرات و بهینه سازي فعالیت هاي مرتبط با آن، سیستم يا فرآيند نگهداري و تعمیرات با محوريت قابلیت اطمینان ( )RCM1مي باشد. اين سیستم چارچوبي را براي اينکه تمامي امکانات و تجهیرات فیزيکي سازمان ها بهطور مستمر وظايف طرح ريزي شده خود را در بستر عملیاتي مشخص شده برآورده نمايند، فراهم مي آورد. از اين رو هدف از اين تحقیق بررسي سیستم تعمیر و نگهداري متمركز بر قابلیت اطمینان ( )RCMدر ماشین آلات پروژه هاي راهسازي و ساختماني (مطالعه موردي: شركت ساختماني آج راه غرب) ايلام و در جهت كاهش هزينه هاي ماشین آلات و افزايش سوددهي پروژه مي باشد. براي اين منظور تعداد 47دستگاه از ماشین آلات شركت آج راه غرب ايلام در بازه زماني سال هاي 1398-1397مورد بررسي داده شد. نتايج تحقیق نشان مي دهد استفاده از سیستم نگهداري و تعمیرات با محوريت ( )RCMمي تواند در هزينه هاي كلي شركت تاثیراتي تا 50درصد حالت عادي داشته باشد و اين به منزله كاهش 50درصدي هزينه هاي تعمیرات و نگهداري ماشین آلات مي باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3957
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
68.pdf595.44 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسي سيستم تعمير و نگهداري متمرکز بر قابليت اطمينان ( )RCMدر ماشين آلات پروژه هاي راه سازي و ساختماني (مطالعه موردي: شرکت ساختماني آج راه غرب)
Authors: سید حمید حسینی;محمد معهود;احسان فرصت کار
subject: سیستم هاي تعمیر و نگهداري، قابلیت اطمینان( ،)RCMماشین آلات عمراني، پروژه هاي راه سازي و ساختماني، كاهش هزينه
Year: 1399
Abstract: يکي از استراتژي هاي مطرح در زمینه برنامه ريزي نگهداري و تعمیرات و بهینه سازي فعالیت هاي مرتبط با آن، سیستم يا فرآيند نگهداري و تعمیرات با محوريت قابلیت اطمینان ( )RCM1مي باشد. اين سیستم چارچوبي را براي اينکه تمامي امکانات و تجهیرات فیزيکي سازمان ها بهطور مستمر وظايف طرح ريزي شده خود را در بستر عملیاتي مشخص شده برآورده نمايند، فراهم مي آورد. از اين رو هدف از اين تحقیق بررسي سیستم تعمیر و نگهداري متمركز بر قابلیت اطمینان ( )RCMدر ماشین آلات پروژه هاي راهسازي و ساختماني (مطالعه موردي: شركت ساختماني آج راه غرب) ايلام و در جهت كاهش هزينه هاي ماشین آلات و افزايش سوددهي پروژه مي باشد. براي اين منظور تعداد 47دستگاه از ماشین آلات شركت آج راه غرب ايلام در بازه زماني سال هاي 1398-1397مورد بررسي داده شد. نتايج تحقیق نشان مي دهد استفاده از سیستم نگهداري و تعمیرات با محوريت ( )RCMمي تواند در هزينه هاي كلي شركت تاثیراتي تا 50درصد حالت عادي داشته باشد و اين به منزله كاهش 50درصدي هزينه هاي تعمیرات و نگهداري ماشین آلات مي باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3957
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
68.pdf595.44 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسي سيستم تعمير و نگهداري متمرکز بر قابليت اطمينان ( )RCMدر ماشين آلات پروژه هاي راه سازي و ساختماني (مطالعه موردي: شرکت ساختماني آج راه غرب)
Authors: سید حمید حسینی;محمد معهود;احسان فرصت کار
subject: سیستم هاي تعمیر و نگهداري، قابلیت اطمینان( ،)RCMماشین آلات عمراني، پروژه هاي راه سازي و ساختماني، كاهش هزينه
Year: 1399
Abstract: يکي از استراتژي هاي مطرح در زمینه برنامه ريزي نگهداري و تعمیرات و بهینه سازي فعالیت هاي مرتبط با آن، سیستم يا فرآيند نگهداري و تعمیرات با محوريت قابلیت اطمینان ( )RCM1مي باشد. اين سیستم چارچوبي را براي اينکه تمامي امکانات و تجهیرات فیزيکي سازمان ها بهطور مستمر وظايف طرح ريزي شده خود را در بستر عملیاتي مشخص شده برآورده نمايند، فراهم مي آورد. از اين رو هدف از اين تحقیق بررسي سیستم تعمیر و نگهداري متمركز بر قابلیت اطمینان ( )RCMدر ماشین آلات پروژه هاي راهسازي و ساختماني (مطالعه موردي: شركت ساختماني آج راه غرب) ايلام و در جهت كاهش هزينه هاي ماشین آلات و افزايش سوددهي پروژه مي باشد. براي اين منظور تعداد 47دستگاه از ماشین آلات شركت آج راه غرب ايلام در بازه زماني سال هاي 1398-1397مورد بررسي داده شد. نتايج تحقیق نشان مي دهد استفاده از سیستم نگهداري و تعمیرات با محوريت ( )RCMمي تواند در هزينه هاي كلي شركت تاثیراتي تا 50درصد حالت عادي داشته باشد و اين به منزله كاهش 50درصدي هزينه هاي تعمیرات و نگهداري ماشین آلات مي باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3957
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
68.pdf595.44 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File