Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4673
Title: شناسایی قومیت های درگیر در پروژه های ساختمانی شهر تهران و تخمین درصد حضورهر یک در این عرصه
Authors: بیتا صادقی;احسان فرصت کار;فریبرز داور پناه
Year: 1393
Abstract: طبق آمار منتشر شده تقریبا حدود 20 درصد از اشتغال کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به بخش صنعت ساختمان است .وجود فاکتور منابع انسانی در این حوزه و لزوم شناخت ویژگی های آن از مسائلی است که می تواند به اجرای مناسب پروژه ها کمک نماید در این پژوهش ابتدا با روش مطالعات کتابخانه ای و جستجو در منابع اینترنتی، کل کشور در قالب زون بندی های قومیتی و گویشی تقسیم بندی شده، سپس برای رسیدن به اهداف پژوهش روش مصاحبه از پیمانکاران مد نظر قرار گرفته و با انجام نمونه گیری در بین پیمانکاران فعال در حوزه ساخت و ساز شهر تهران مشخص گردیدزون های1،5،8 به ترتیب %17،16%و13% اکثریت حاضردر پروژه های ساختمانی را در استان تهران تشکیل می دهند
URI: http://localhost/handle/Hannan/4673
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
131.pdf493.21 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: شناسایی قومیت های درگیر در پروژه های ساختمانی شهر تهران و تخمین درصد حضورهر یک در این عرصه
Authors: بیتا صادقی;احسان فرصت کار;فریبرز داور پناه
Year: 1393
Abstract: طبق آمار منتشر شده تقریبا حدود 20 درصد از اشتغال کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به بخش صنعت ساختمان است .وجود فاکتور منابع انسانی در این حوزه و لزوم شناخت ویژگی های آن از مسائلی است که می تواند به اجرای مناسب پروژه ها کمک نماید در این پژوهش ابتدا با روش مطالعات کتابخانه ای و جستجو در منابع اینترنتی، کل کشور در قالب زون بندی های قومیتی و گویشی تقسیم بندی شده، سپس برای رسیدن به اهداف پژوهش روش مصاحبه از پیمانکاران مد نظر قرار گرفته و با انجام نمونه گیری در بین پیمانکاران فعال در حوزه ساخت و ساز شهر تهران مشخص گردیدزون های1،5،8 به ترتیب %17،16%و13% اکثریت حاضردر پروژه های ساختمانی را در استان تهران تشکیل می دهند
URI: http://localhost/handle/Hannan/4673
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
131.pdf493.21 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: شناسایی قومیت های درگیر در پروژه های ساختمانی شهر تهران و تخمین درصد حضورهر یک در این عرصه
Authors: بیتا صادقی;احسان فرصت کار;فریبرز داور پناه
Year: 1393
Abstract: طبق آمار منتشر شده تقریبا حدود 20 درصد از اشتغال کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به بخش صنعت ساختمان است .وجود فاکتور منابع انسانی در این حوزه و لزوم شناخت ویژگی های آن از مسائلی است که می تواند به اجرای مناسب پروژه ها کمک نماید در این پژوهش ابتدا با روش مطالعات کتابخانه ای و جستجو در منابع اینترنتی، کل کشور در قالب زون بندی های قومیتی و گویشی تقسیم بندی شده، سپس برای رسیدن به اهداف پژوهش روش مصاحبه از پیمانکاران مد نظر قرار گرفته و با انجام نمونه گیری در بین پیمانکاران فعال در حوزه ساخت و ساز شهر تهران مشخص گردیدزون های1،5،8 به ترتیب %17،16%و13% اکثریت حاضردر پروژه های ساختمانی را در استان تهران تشکیل می دهند
URI: http://localhost/handle/Hannan/4673
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
131.pdf493.21 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File