Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4525
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorمجتبی یعقوبی-
dc.contributorنداسادات میرجعفری-
dc.contributorفرناز امین صالحی-
dc.contributorمهشید طریقت-
dc.date.accessioned2023-02-03T18:06:52Z-
dc.date.available2023-02-03T18:06:52Z-
dc.date.issued1396en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/4525-
dc.description.abstractحوادث ترافیکی، علت اصلی مرگ و میر و صدمات جبران ناپذیر در کشورهای در حال رشد است. متاسفانه، ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین میزان تلفات در حوادث رانندگی را دارد. مقاله حاضر با هدف بررسی و اولویت بندی فاکتورهای خطر مرتبط با تصادفات جاده ای در استان خراسان رضوی تدوین گردیده است . روش مورد استفاده از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی است. گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای، اسنادی و در کنار آن از پرسشنامه و بررسی میدانی برای تکمیل کار استفاده گردیده است. در تحلیل داده ها از نرم افزار EXPERT CHOICE استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که عامل انسانی با 7/63 درصد بیشترین تاثیر و بعد از آن عوامل محیطی-جاده ای با 8/25 درصد و عامل وسیله تقلیه با 5/10 درصد به عنوان عوامل تاثیرگذار در بروز و شدت تصادفات می باشد.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectتصادفات جاده ای ، ترافیک ، استان خراسان رضوی ، روش AHPen_US
dc.titleاولویت بندی فاکتورهای خطر مرتبط با تصادفات جاده ای در استان خراسان رضوی به روش AHP-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
133.pdf491.81 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorمجتبی یعقوبی-
dc.contributorنداسادات میرجعفری-
dc.contributorفرناز امین صالحی-
dc.contributorمهشید طریقت-
dc.date.accessioned2023-02-03T18:06:52Z-
dc.date.available2023-02-03T18:06:52Z-
dc.date.issued1396en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/4525-
dc.description.abstractحوادث ترافیکی، علت اصلی مرگ و میر و صدمات جبران ناپذیر در کشورهای در حال رشد است. متاسفانه، ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین میزان تلفات در حوادث رانندگی را دارد. مقاله حاضر با هدف بررسی و اولویت بندی فاکتورهای خطر مرتبط با تصادفات جاده ای در استان خراسان رضوی تدوین گردیده است . روش مورد استفاده از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی است. گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای، اسنادی و در کنار آن از پرسشنامه و بررسی میدانی برای تکمیل کار استفاده گردیده است. در تحلیل داده ها از نرم افزار EXPERT CHOICE استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که عامل انسانی با 7/63 درصد بیشترین تاثیر و بعد از آن عوامل محیطی-جاده ای با 8/25 درصد و عامل وسیله تقلیه با 5/10 درصد به عنوان عوامل تاثیرگذار در بروز و شدت تصادفات می باشد.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectتصادفات جاده ای ، ترافیک ، استان خراسان رضوی ، روش AHPen_US
dc.titleاولویت بندی فاکتورهای خطر مرتبط با تصادفات جاده ای در استان خراسان رضوی به روش AHP-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
133.pdf491.81 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorمجتبی یعقوبی-
dc.contributorنداسادات میرجعفری-
dc.contributorفرناز امین صالحی-
dc.contributorمهشید طریقت-
dc.date.accessioned2023-02-03T18:06:52Z-
dc.date.available2023-02-03T18:06:52Z-
dc.date.issued1396en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/4525-
dc.description.abstractحوادث ترافیکی، علت اصلی مرگ و میر و صدمات جبران ناپذیر در کشورهای در حال رشد است. متاسفانه، ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین میزان تلفات در حوادث رانندگی را دارد. مقاله حاضر با هدف بررسی و اولویت بندی فاکتورهای خطر مرتبط با تصادفات جاده ای در استان خراسان رضوی تدوین گردیده است . روش مورد استفاده از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی است. گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای، اسنادی و در کنار آن از پرسشنامه و بررسی میدانی برای تکمیل کار استفاده گردیده است. در تحلیل داده ها از نرم افزار EXPERT CHOICE استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که عامل انسانی با 7/63 درصد بیشترین تاثیر و بعد از آن عوامل محیطی-جاده ای با 8/25 درصد و عامل وسیله تقلیه با 5/10 درصد به عنوان عوامل تاثیرگذار در بروز و شدت تصادفات می باشد.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectتصادفات جاده ای ، ترافیک ، استان خراسان رضوی ، روش AHPen_US
dc.titleاولویت بندی فاکتورهای خطر مرتبط با تصادفات جاده ای در استان خراسان رضوی به روش AHP-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
133.pdf491.81 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File