Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4465
Title: اجرایی نمودن توسعه پایدار با تاکید بر اشتغال زایی (مزارع کشاوزی شهرستان ایذه)
Authors: سعید کاوسی;فرناز امین صالحی;تقی عبادی
subject: توسعه پایدار ، اقتصاد روستایی ، کشاورزی
Year: 1398
Abstract: هدف از تحقیق حاضر اجرایی نمودن توسعه پایدار با تاکید بر اشتغال زایی در عرصه کشاورزی است. این پژوھش بصورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از کتب، مقالات و پیشینه تحقیقات قبلی صورت گرفته است و از برخی مشاھدات عینی و آمار و ارقام استفاده شد است. با توجه به نتایج این تحقیق و مقایسه آن با دیگر نتایج تحقیقات بررسی شده بر روی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در مناطق روستایی میتوان گفت که کارآفرینی از یک سو، سبب افزایش توان تولیدات کشاورزی، نوسازی جامعه روستایی، افزایش اشتغالزایی در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی، تامین امکانات اولیه از جمله غذا، مسکن، آموزش و برنامه ھای عمده توسعه روستایی را به دنبال داشته است و از سوی دیگر زمینه را برای سرمایه گذاری موسسات مالی در جھت ارتقاء بھبود کیفیت زندگی روستائیان ارائه خدمات مشاوره و نیز برگزاری دوره ھای آموزشی روستائیان، راه اندازی کسب و کارھای غیر کشاورزی و ... را به دنبال داشته است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4465
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
430.pdf425.79 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: اجرایی نمودن توسعه پایدار با تاکید بر اشتغال زایی (مزارع کشاوزی شهرستان ایذه)
Authors: سعید کاوسی;فرناز امین صالحی;تقی عبادی
subject: توسعه پایدار ، اقتصاد روستایی ، کشاورزی
Year: 1398
Abstract: هدف از تحقیق حاضر اجرایی نمودن توسعه پایدار با تاکید بر اشتغال زایی در عرصه کشاورزی است. این پژوھش بصورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از کتب، مقالات و پیشینه تحقیقات قبلی صورت گرفته است و از برخی مشاھدات عینی و آمار و ارقام استفاده شد است. با توجه به نتایج این تحقیق و مقایسه آن با دیگر نتایج تحقیقات بررسی شده بر روی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در مناطق روستایی میتوان گفت که کارآفرینی از یک سو، سبب افزایش توان تولیدات کشاورزی، نوسازی جامعه روستایی، افزایش اشتغالزایی در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی، تامین امکانات اولیه از جمله غذا، مسکن، آموزش و برنامه ھای عمده توسعه روستایی را به دنبال داشته است و از سوی دیگر زمینه را برای سرمایه گذاری موسسات مالی در جھت ارتقاء بھبود کیفیت زندگی روستائیان ارائه خدمات مشاوره و نیز برگزاری دوره ھای آموزشی روستائیان، راه اندازی کسب و کارھای غیر کشاورزی و ... را به دنبال داشته است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4465
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
430.pdf425.79 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: اجرایی نمودن توسعه پایدار با تاکید بر اشتغال زایی (مزارع کشاوزی شهرستان ایذه)
Authors: سعید کاوسی;فرناز امین صالحی;تقی عبادی
subject: توسعه پایدار ، اقتصاد روستایی ، کشاورزی
Year: 1398
Abstract: هدف از تحقیق حاضر اجرایی نمودن توسعه پایدار با تاکید بر اشتغال زایی در عرصه کشاورزی است. این پژوھش بصورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از کتب، مقالات و پیشینه تحقیقات قبلی صورت گرفته است و از برخی مشاھدات عینی و آمار و ارقام استفاده شد است. با توجه به نتایج این تحقیق و مقایسه آن با دیگر نتایج تحقیقات بررسی شده بر روی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در مناطق روستایی میتوان گفت که کارآفرینی از یک سو، سبب افزایش توان تولیدات کشاورزی، نوسازی جامعه روستایی، افزایش اشتغالزایی در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی، تامین امکانات اولیه از جمله غذا، مسکن، آموزش و برنامه ھای عمده توسعه روستایی را به دنبال داشته است و از سوی دیگر زمینه را برای سرمایه گذاری موسسات مالی در جھت ارتقاء بھبود کیفیت زندگی روستائیان ارائه خدمات مشاوره و نیز برگزاری دوره ھای آموزشی روستائیان، راه اندازی کسب و کارھای غیر کشاورزی و ... را به دنبال داشته است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4465
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
430.pdf425.79 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File