Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4465
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorسعید کاوسی-
dc.contributorفرناز امین صالحی-
dc.contributorتقی عبادی-
dc.date.accessioned2023-01-28T12:57:44Z-
dc.date.available2023-01-28T12:57:44Z-
dc.date.issued1398en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/4465-
dc.description.abstractهدف از تحقیق حاضر اجرایی نمودن توسعه پایدار با تاکید بر اشتغال زایی در عرصه کشاورزی است. این پژوھش بصورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از کتب، مقالات و پیشینه تحقیقات قبلی صورت گرفته است و از برخی مشاھدات عینی و آمار و ارقام استفاده شد است. با توجه به نتایج این تحقیق و مقایسه آن با دیگر نتایج تحقیقات بررسی شده بر روی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در مناطق روستایی میتوان گفت که کارآفرینی از یک سو، سبب افزایش توان تولیدات کشاورزی، نوسازی جامعه روستایی، افزایش اشتغالزایی در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی، تامین امکانات اولیه از جمله غذا، مسکن، آموزش و برنامه ھای عمده توسعه روستایی را به دنبال داشته است و از سوی دیگر زمینه را برای سرمایه گذاری موسسات مالی در جھت ارتقاء بھبود کیفیت زندگی روستائیان ارائه خدمات مشاوره و نیز برگزاری دوره ھای آموزشی روستائیان، راه اندازی کسب و کارھای غیر کشاورزی و ... را به دنبال داشته است.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectتوسعه پایدار ، اقتصاد روستایی ، کشاورزیen_US
dc.titleاجرایی نمودن توسعه پایدار با تاکید بر اشتغال زایی (مزارع کشاوزی شهرستان ایذه)-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
430.pdf425.79 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorسعید کاوسی-
dc.contributorفرناز امین صالحی-
dc.contributorتقی عبادی-
dc.date.accessioned2023-01-28T12:57:44Z-
dc.date.available2023-01-28T12:57:44Z-
dc.date.issued1398en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/4465-
dc.description.abstractهدف از تحقیق حاضر اجرایی نمودن توسعه پایدار با تاکید بر اشتغال زایی در عرصه کشاورزی است. این پژوھش بصورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از کتب، مقالات و پیشینه تحقیقات قبلی صورت گرفته است و از برخی مشاھدات عینی و آمار و ارقام استفاده شد است. با توجه به نتایج این تحقیق و مقایسه آن با دیگر نتایج تحقیقات بررسی شده بر روی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در مناطق روستایی میتوان گفت که کارآفرینی از یک سو، سبب افزایش توان تولیدات کشاورزی، نوسازی جامعه روستایی، افزایش اشتغالزایی در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی، تامین امکانات اولیه از جمله غذا، مسکن، آموزش و برنامه ھای عمده توسعه روستایی را به دنبال داشته است و از سوی دیگر زمینه را برای سرمایه گذاری موسسات مالی در جھت ارتقاء بھبود کیفیت زندگی روستائیان ارائه خدمات مشاوره و نیز برگزاری دوره ھای آموزشی روستائیان، راه اندازی کسب و کارھای غیر کشاورزی و ... را به دنبال داشته است.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectتوسعه پایدار ، اقتصاد روستایی ، کشاورزیen_US
dc.titleاجرایی نمودن توسعه پایدار با تاکید بر اشتغال زایی (مزارع کشاوزی شهرستان ایذه)-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
430.pdf425.79 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorسعید کاوسی-
dc.contributorفرناز امین صالحی-
dc.contributorتقی عبادی-
dc.date.accessioned2023-01-28T12:57:44Z-
dc.date.available2023-01-28T12:57:44Z-
dc.date.issued1398en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/4465-
dc.description.abstractهدف از تحقیق حاضر اجرایی نمودن توسعه پایدار با تاکید بر اشتغال زایی در عرصه کشاورزی است. این پژوھش بصورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از کتب، مقالات و پیشینه تحقیقات قبلی صورت گرفته است و از برخی مشاھدات عینی و آمار و ارقام استفاده شد است. با توجه به نتایج این تحقیق و مقایسه آن با دیگر نتایج تحقیقات بررسی شده بر روی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در مناطق روستایی میتوان گفت که کارآفرینی از یک سو، سبب افزایش توان تولیدات کشاورزی، نوسازی جامعه روستایی، افزایش اشتغالزایی در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی، تامین امکانات اولیه از جمله غذا، مسکن، آموزش و برنامه ھای عمده توسعه روستایی را به دنبال داشته است و از سوی دیگر زمینه را برای سرمایه گذاری موسسات مالی در جھت ارتقاء بھبود کیفیت زندگی روستائیان ارائه خدمات مشاوره و نیز برگزاری دوره ھای آموزشی روستائیان، راه اندازی کسب و کارھای غیر کشاورزی و ... را به دنبال داشته است.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectتوسعه پایدار ، اقتصاد روستایی ، کشاورزیen_US
dc.titleاجرایی نمودن توسعه پایدار با تاکید بر اشتغال زایی (مزارع کشاوزی شهرستان ایذه)-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
430.pdf425.79 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File