Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3979
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorپدیده بیگ زاده-
dc.contributor.authorسحر تشکر-
dc.contributor.authorرضا رضایی نیا-
dc.contributor.authorفرناز امین صالحی-
dc.contributor.authorمحمد اصلاحی-
dc.date.accessioned2020-11-07T23:01:31Z-
dc.date.available2020-11-07T23:01:31Z-
dc.date.issued1398en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/3979-
dc.description.abstractدر محیط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانی و تکاپوي سازمان ها در جهت بقا، توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل میگیرد. در راستاي این هدف خطیر مباحث مربوط به امنیت شغلی و عملکرد کارکنان چه در سطح واحدها و چه در سطح کارکنان و مدیران یکی از مباحث عمده و مورد توجه می باشد. به نظر می رسد امنیت شغلی یکی از عواملی است که با عملکرد سازمانی کارکنان رابطه مستقیم و معناداري دارد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین امنیت شغلی و عملکرد کارکنان در بانک ملت استان تهران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر جمع آوري داده ها توصیفی-پیمایشی می باشد و روش نمونه گیري نیز روش تصادفی ساده و ابزار گردآوري داده ها نیز پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک بوده است. جامعه آماري در این پژوهش شامل کارکنان بانک ملت سرپرستی شعب تهران می باشند. به منظور بررسی داده هاي گردآوري شده، از آمار توصیفی و آمار استنباطی (به کمک نرم افزار )SPSSاستفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه اصلی بیانگر آنست که بین امنیت شغلی و عملکرد کارکنان در بانک ملت استان تهران رابطه معناداري وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیه هاي فرعی، نشان دهنده اینست که بین ابعاد امنیت شغلی (تمرکز بر شغل، جابجایی کمتر در شغل، انتخاب شغل مناسب، رضایت شغلی، رضایت اقتصادي، عاطفی بودن محیط کار، احساس آرامش، تعهد سازمانی و دفاع از سازمان) و عملکرد کارکنان در بانک ملت استان تهران رابطه معناداري وجود دارد.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectامنیت شغلی، عملکرد سازمانی کارکنان، تمرکز بر شغل، جابجایی کمتر در شغلen_US
dc.titleبررسی رابطه بین امنیت شغلی و عملکرد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: سرپرستی شعب بانک ملت استان تهران)-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 2@.pdf541.52 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorپدیده بیگ زاده-
dc.contributor.authorسحر تشکر-
dc.contributor.authorرضا رضایی نیا-
dc.contributor.authorفرناز امین صالحی-
dc.contributor.authorمحمد اصلاحی-
dc.date.accessioned2020-11-07T23:01:31Z-
dc.date.available2020-11-07T23:01:31Z-
dc.date.issued1398en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/3979-
dc.description.abstractدر محیط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانی و تکاپوي سازمان ها در جهت بقا، توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل میگیرد. در راستاي این هدف خطیر مباحث مربوط به امنیت شغلی و عملکرد کارکنان چه در سطح واحدها و چه در سطح کارکنان و مدیران یکی از مباحث عمده و مورد توجه می باشد. به نظر می رسد امنیت شغلی یکی از عواملی است که با عملکرد سازمانی کارکنان رابطه مستقیم و معناداري دارد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین امنیت شغلی و عملکرد کارکنان در بانک ملت استان تهران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر جمع آوري داده ها توصیفی-پیمایشی می باشد و روش نمونه گیري نیز روش تصادفی ساده و ابزار گردآوري داده ها نیز پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک بوده است. جامعه آماري در این پژوهش شامل کارکنان بانک ملت سرپرستی شعب تهران می باشند. به منظور بررسی داده هاي گردآوري شده، از آمار توصیفی و آمار استنباطی (به کمک نرم افزار )SPSSاستفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه اصلی بیانگر آنست که بین امنیت شغلی و عملکرد کارکنان در بانک ملت استان تهران رابطه معناداري وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیه هاي فرعی، نشان دهنده اینست که بین ابعاد امنیت شغلی (تمرکز بر شغل، جابجایی کمتر در شغل، انتخاب شغل مناسب، رضایت شغلی، رضایت اقتصادي، عاطفی بودن محیط کار، احساس آرامش، تعهد سازمانی و دفاع از سازمان) و عملکرد کارکنان در بانک ملت استان تهران رابطه معناداري وجود دارد.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectامنیت شغلی، عملکرد سازمانی کارکنان، تمرکز بر شغل، جابجایی کمتر در شغلen_US
dc.titleبررسی رابطه بین امنیت شغلی و عملکرد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: سرپرستی شعب بانک ملت استان تهران)-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 2@.pdf541.52 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorپدیده بیگ زاده-
dc.contributor.authorسحر تشکر-
dc.contributor.authorرضا رضایی نیا-
dc.contributor.authorفرناز امین صالحی-
dc.contributor.authorمحمد اصلاحی-
dc.date.accessioned2020-11-07T23:01:31Z-
dc.date.available2020-11-07T23:01:31Z-
dc.date.issued1398en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/3979-
dc.description.abstractدر محیط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانی و تکاپوي سازمان ها در جهت بقا، توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل میگیرد. در راستاي این هدف خطیر مباحث مربوط به امنیت شغلی و عملکرد کارکنان چه در سطح واحدها و چه در سطح کارکنان و مدیران یکی از مباحث عمده و مورد توجه می باشد. به نظر می رسد امنیت شغلی یکی از عواملی است که با عملکرد سازمانی کارکنان رابطه مستقیم و معناداري دارد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین امنیت شغلی و عملکرد کارکنان در بانک ملت استان تهران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر جمع آوري داده ها توصیفی-پیمایشی می باشد و روش نمونه گیري نیز روش تصادفی ساده و ابزار گردآوري داده ها نیز پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک بوده است. جامعه آماري در این پژوهش شامل کارکنان بانک ملت سرپرستی شعب تهران می باشند. به منظور بررسی داده هاي گردآوري شده، از آمار توصیفی و آمار استنباطی (به کمک نرم افزار )SPSSاستفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه اصلی بیانگر آنست که بین امنیت شغلی و عملکرد کارکنان در بانک ملت استان تهران رابطه معناداري وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیه هاي فرعی، نشان دهنده اینست که بین ابعاد امنیت شغلی (تمرکز بر شغل، جابجایی کمتر در شغل، انتخاب شغل مناسب، رضایت شغلی، رضایت اقتصادي، عاطفی بودن محیط کار، احساس آرامش، تعهد سازمانی و دفاع از سازمان) و عملکرد کارکنان در بانک ملت استان تهران رابطه معناداري وجود دارد.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectامنیت شغلی، عملکرد سازمانی کارکنان، تمرکز بر شغل، جابجایی کمتر در شغلen_US
dc.titleبررسی رابطه بین امنیت شغلی و عملکرد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: سرپرستی شعب بانک ملت استان تهران)-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مقاله 2@.pdf541.52 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File