Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3914
Title: شناسایی و تحلیل ذینفعان کلیدی، منافع، منابع قدرت و نحوۀ تعامل آنان در پروژه های ساخت و ساز با بهره گیری از ماتریس تحلیل ذینفعان (مطالعه موردی: ساخت دانشکده مدیریت و اقتصاد)
Authors: محسن مهدیلو;شایان حجت پناه;محمد معهود
subject: ذینفعان پروژه ، شناسایی و تحلیل ذینفعان ، ماتریس تحلیل ذینفعان ، پروژه های ساخت و ساز ، شبکه‌های ماتریسی قدرت-منافع ، قدرت-نفوذ و نفوذ-تاثیر.
Year: 1397
Abstract: پاسخ دهی مطلوب به ذینفعان پروژه از وظایف و چالش‌های اساسی مدیران پروژه های ساخت و ساز می‌باشد. مدیریت ذینفعان در حقیقت شناخت و تحلیل ذینفعان و ارایه راهکار و پاسخ مناسب به خواسته‌ها و انتظارات آن‌ها می‌باشد. برای این منظور ابتدا باید شناسایی ذینفعان انجام گردد و سپس با استفاده از روش‌های مناسبی، ذینفعان اولویت‌بندی گردند. ازجمله این روش‌ها می‌توان به شبکه‌های ماتریسی قدرت-منافع، قدرت-نفوذ و نفوذ-تاثیر اشاره نمود. این ماتریس از جمله ابزارهایی می باشد که ذینفعان را با توجه به قدرت تاثیرگذاری و میزان منفعت ایشان در پروژه طبقه بندی می نماید. فلذا این تحقیق، برای پروژه ساخت دانشکده مدیریت و اقتصاد، ضمن شناسایی و تحلیل ذینفعان به دنبال میزان اهمیت هر ذینفع و نحوه تعامل و پاسخ‌گویی به آن ذینفع می‌باشد. ابتدا به شناسایی و دسته‌بندی ذینفعان و علایق و منافع هر ذینفع پرداخته شد. سپس خواسته‌ها و انتظارات ذینفعان دسته‌بندی و مشخص گردید و با استفاده از ماتریس تحلیل ذینفعان درجه اهمیت ایشان مشخص گردید و طبق این درجه‌بندی به هر ذینفع پاسخ و بازخورد مناسب پیشنهاد گردید.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3914
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55.pdf418.91 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: شناسایی و تحلیل ذینفعان کلیدی، منافع، منابع قدرت و نحوۀ تعامل آنان در پروژه های ساخت و ساز با بهره گیری از ماتریس تحلیل ذینفعان (مطالعه موردی: ساخت دانشکده مدیریت و اقتصاد)
Authors: محسن مهدیلو;شایان حجت پناه;محمد معهود
subject: ذینفعان پروژه ، شناسایی و تحلیل ذینفعان ، ماتریس تحلیل ذینفعان ، پروژه های ساخت و ساز ، شبکه‌های ماتریسی قدرت-منافع ، قدرت-نفوذ و نفوذ-تاثیر.
Year: 1397
Abstract: پاسخ دهی مطلوب به ذینفعان پروژه از وظایف و چالش‌های اساسی مدیران پروژه های ساخت و ساز می‌باشد. مدیریت ذینفعان در حقیقت شناخت و تحلیل ذینفعان و ارایه راهکار و پاسخ مناسب به خواسته‌ها و انتظارات آن‌ها می‌باشد. برای این منظور ابتدا باید شناسایی ذینفعان انجام گردد و سپس با استفاده از روش‌های مناسبی، ذینفعان اولویت‌بندی گردند. ازجمله این روش‌ها می‌توان به شبکه‌های ماتریسی قدرت-منافع، قدرت-نفوذ و نفوذ-تاثیر اشاره نمود. این ماتریس از جمله ابزارهایی می باشد که ذینفعان را با توجه به قدرت تاثیرگذاری و میزان منفعت ایشان در پروژه طبقه بندی می نماید. فلذا این تحقیق، برای پروژه ساخت دانشکده مدیریت و اقتصاد، ضمن شناسایی و تحلیل ذینفعان به دنبال میزان اهمیت هر ذینفع و نحوه تعامل و پاسخ‌گویی به آن ذینفع می‌باشد. ابتدا به شناسایی و دسته‌بندی ذینفعان و علایق و منافع هر ذینفع پرداخته شد. سپس خواسته‌ها و انتظارات ذینفعان دسته‌بندی و مشخص گردید و با استفاده از ماتریس تحلیل ذینفعان درجه اهمیت ایشان مشخص گردید و طبق این درجه‌بندی به هر ذینفع پاسخ و بازخورد مناسب پیشنهاد گردید.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3914
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55.pdf418.91 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: شناسایی و تحلیل ذینفعان کلیدی، منافع، منابع قدرت و نحوۀ تعامل آنان در پروژه های ساخت و ساز با بهره گیری از ماتریس تحلیل ذینفعان (مطالعه موردی: ساخت دانشکده مدیریت و اقتصاد)
Authors: محسن مهدیلو;شایان حجت پناه;محمد معهود
subject: ذینفعان پروژه ، شناسایی و تحلیل ذینفعان ، ماتریس تحلیل ذینفعان ، پروژه های ساخت و ساز ، شبکه‌های ماتریسی قدرت-منافع ، قدرت-نفوذ و نفوذ-تاثیر.
Year: 1397
Abstract: پاسخ دهی مطلوب به ذینفعان پروژه از وظایف و چالش‌های اساسی مدیران پروژه های ساخت و ساز می‌باشد. مدیریت ذینفعان در حقیقت شناخت و تحلیل ذینفعان و ارایه راهکار و پاسخ مناسب به خواسته‌ها و انتظارات آن‌ها می‌باشد. برای این منظور ابتدا باید شناسایی ذینفعان انجام گردد و سپس با استفاده از روش‌های مناسبی، ذینفعان اولویت‌بندی گردند. ازجمله این روش‌ها می‌توان به شبکه‌های ماتریسی قدرت-منافع، قدرت-نفوذ و نفوذ-تاثیر اشاره نمود. این ماتریس از جمله ابزارهایی می باشد که ذینفعان را با توجه به قدرت تاثیرگذاری و میزان منفعت ایشان در پروژه طبقه بندی می نماید. فلذا این تحقیق، برای پروژه ساخت دانشکده مدیریت و اقتصاد، ضمن شناسایی و تحلیل ذینفعان به دنبال میزان اهمیت هر ذینفع و نحوه تعامل و پاسخ‌گویی به آن ذینفع می‌باشد. ابتدا به شناسایی و دسته‌بندی ذینفعان و علایق و منافع هر ذینفع پرداخته شد. سپس خواسته‌ها و انتظارات ذینفعان دسته‌بندی و مشخص گردید و با استفاده از ماتریس تحلیل ذینفعان درجه اهمیت ایشان مشخص گردید و طبق این درجه‌بندی به هر ذینفع پاسخ و بازخورد مناسب پیشنهاد گردید.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3914
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55.pdf418.91 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File