Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3873
Title: شناسايي و بررسي تغييرات طراحي مبتني بر سازی مدل اطلاعات ساختمان
Authors: شایان حجت پناه;احد نظری;احسان فرصت کار;محمد معهود
subject: مدل سازی اطلاعات ساختمان، تغييرات طراحي، مديريت تغييرات، افزار نرم R
Year: 1397
Abstract: پروژههای‌ساختمانی‌در‌حال‌پیچیدهتر‌شدن‌هستند،‌ ‌تغییراتهمچنین‌ در ‌پروژه‌ های ‌پروژه‌اکثر‌در‌ساختمانی‌ ها است‌ناپذیر‌اجتناب‌ ‌. ‌تغییرات ‌پروژه‌از‌مرحله‌هر‌در به ‌وجود‌ ‌ میآیند شرکترو‌‌ازاین‌دارند.‌توجهی‌قابل‌اثرات‌و‌ ‌های‌ساختوساز‌تمایل‌زیادی‌به‌استفاده‌از‌ سازی‌‌مدل اطلاعات‌ساختمان‌دارند‌.استفاده‌از‌کامپیوترها‌منجر‌به‌افزایش‌سرعت،‌دقت‌و‌کاهش‌هزینه‌فرآیندهای‌تکراری‌و‌کنترلی‌خواهد‌شد‌. ‌ مدلسازی‌اطلاعات‌ساختمان‌امکان‌ارائه‌و‌ ‌ تجزیهوتحلیل‌عواقب‌تغییرات‌را‌فراهم‌ ‌ میکند‌و‌علاوه‌بر‌ایجاد‌هماهنگی‌هرچه‌بیشتر‌بین‌ ذینفعان‌پروژه،‌به‌طور‌خاص‌به‌معماران‌کمک‌ ‌ میکند‌تا‌مشکلات‌طراحی‌را‌قبل‌از‌اجرا‌ ‌ پیشبینی‌نموده‌و‌در‌جهت‌رفع‌آن‌ها‌اقدام‌نمایند‌. ‌ مدلسازی‌اطلاعات‌ساختمان‌ ‌ بهعنوان‌یکی‌از‌مؤثرترین‌ابزارهای‌نوین‌در‌صنعت‌ ‌ ساختوساز،‌تأثیر‌شایانی‌در‌کاهش‌تغییرات‌ناخواسته‌و‌ ‌ دوباره ‌ کاریها‌ایفا‌ ‌ میکند.‌یکی‌از‌اشتباهات‌رایج‌این‌است‌که‌مدیران‌تصور‌ ‌ میکنند‌که‌ ‌ مدلسازی‌اطلاعات‌ساختمان‌بدون‌خطا‌‌است‌یا‌ اشتباهات‌و‌تغییرات‌طراحی‌را‌کاملا‌از‌بین‌م ‌ یبرد‌، ‌ درحالیکه‌ ‌ اینچنین‌نیست.‌در‌این‌مقاله‌به‌شناسایی‌و‌بررسی‌تغییرات‌طراحی‌با‌استفاده‌ از‌ ‌ نرمافزار‌(‌Revitکه‌یکی‌از‌ ‌ نرمافزارهای‌مبتنی‌بر‌ ‌ مدلسازی‌اطلاعات‌ساختمان‌است)‌م ‌ یپردازیم. ‌
URI: http://localhost/handle/Hannan/3873
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf532.7 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: شناسايي و بررسي تغييرات طراحي مبتني بر سازی مدل اطلاعات ساختمان
Authors: شایان حجت پناه;احد نظری;احسان فرصت کار;محمد معهود
subject: مدل سازی اطلاعات ساختمان، تغييرات طراحي، مديريت تغييرات، افزار نرم R
Year: 1397
Abstract: پروژههای‌ساختمانی‌در‌حال‌پیچیدهتر‌شدن‌هستند،‌ ‌تغییراتهمچنین‌ در ‌پروژه‌ های ‌پروژه‌اکثر‌در‌ساختمانی‌ ها است‌ناپذیر‌اجتناب‌ ‌. ‌تغییرات ‌پروژه‌از‌مرحله‌هر‌در به ‌وجود‌ ‌ میآیند شرکترو‌‌ازاین‌دارند.‌توجهی‌قابل‌اثرات‌و‌ ‌های‌ساختوساز‌تمایل‌زیادی‌به‌استفاده‌از‌ سازی‌‌مدل اطلاعات‌ساختمان‌دارند‌.استفاده‌از‌کامپیوترها‌منجر‌به‌افزایش‌سرعت،‌دقت‌و‌کاهش‌هزینه‌فرآیندهای‌تکراری‌و‌کنترلی‌خواهد‌شد‌. ‌ مدلسازی‌اطلاعات‌ساختمان‌امکان‌ارائه‌و‌ ‌ تجزیهوتحلیل‌عواقب‌تغییرات‌را‌فراهم‌ ‌ میکند‌و‌علاوه‌بر‌ایجاد‌هماهنگی‌هرچه‌بیشتر‌بین‌ ذینفعان‌پروژه،‌به‌طور‌خاص‌به‌معماران‌کمک‌ ‌ میکند‌تا‌مشکلات‌طراحی‌را‌قبل‌از‌اجرا‌ ‌ پیشبینی‌نموده‌و‌در‌جهت‌رفع‌آن‌ها‌اقدام‌نمایند‌. ‌ مدلسازی‌اطلاعات‌ساختمان‌ ‌ بهعنوان‌یکی‌از‌مؤثرترین‌ابزارهای‌نوین‌در‌صنعت‌ ‌ ساختوساز،‌تأثیر‌شایانی‌در‌کاهش‌تغییرات‌ناخواسته‌و‌ ‌ دوباره ‌ کاریها‌ایفا‌ ‌ میکند.‌یکی‌از‌اشتباهات‌رایج‌این‌است‌که‌مدیران‌تصور‌ ‌ میکنند‌که‌ ‌ مدلسازی‌اطلاعات‌ساختمان‌بدون‌خطا‌‌است‌یا‌ اشتباهات‌و‌تغییرات‌طراحی‌را‌کاملا‌از‌بین‌م ‌ یبرد‌، ‌ درحالیکه‌ ‌ اینچنین‌نیست.‌در‌این‌مقاله‌به‌شناسایی‌و‌بررسی‌تغییرات‌طراحی‌با‌استفاده‌ از‌ ‌ نرمافزار‌(‌Revitکه‌یکی‌از‌ ‌ نرمافزارهای‌مبتنی‌بر‌ ‌ مدلسازی‌اطلاعات‌ساختمان‌است)‌م ‌ یپردازیم. ‌
URI: http://localhost/handle/Hannan/3873
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf532.7 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: شناسايي و بررسي تغييرات طراحي مبتني بر سازی مدل اطلاعات ساختمان
Authors: شایان حجت پناه;احد نظری;احسان فرصت کار;محمد معهود
subject: مدل سازی اطلاعات ساختمان، تغييرات طراحي، مديريت تغييرات، افزار نرم R
Year: 1397
Abstract: پروژههای‌ساختمانی‌در‌حال‌پیچیدهتر‌شدن‌هستند،‌ ‌تغییراتهمچنین‌ در ‌پروژه‌ های ‌پروژه‌اکثر‌در‌ساختمانی‌ ها است‌ناپذیر‌اجتناب‌ ‌. ‌تغییرات ‌پروژه‌از‌مرحله‌هر‌در به ‌وجود‌ ‌ میآیند شرکترو‌‌ازاین‌دارند.‌توجهی‌قابل‌اثرات‌و‌ ‌های‌ساختوساز‌تمایل‌زیادی‌به‌استفاده‌از‌ سازی‌‌مدل اطلاعات‌ساختمان‌دارند‌.استفاده‌از‌کامپیوترها‌منجر‌به‌افزایش‌سرعت،‌دقت‌و‌کاهش‌هزینه‌فرآیندهای‌تکراری‌و‌کنترلی‌خواهد‌شد‌. ‌ مدلسازی‌اطلاعات‌ساختمان‌امکان‌ارائه‌و‌ ‌ تجزیهوتحلیل‌عواقب‌تغییرات‌را‌فراهم‌ ‌ میکند‌و‌علاوه‌بر‌ایجاد‌هماهنگی‌هرچه‌بیشتر‌بین‌ ذینفعان‌پروژه،‌به‌طور‌خاص‌به‌معماران‌کمک‌ ‌ میکند‌تا‌مشکلات‌طراحی‌را‌قبل‌از‌اجرا‌ ‌ پیشبینی‌نموده‌و‌در‌جهت‌رفع‌آن‌ها‌اقدام‌نمایند‌. ‌ مدلسازی‌اطلاعات‌ساختمان‌ ‌ بهعنوان‌یکی‌از‌مؤثرترین‌ابزارهای‌نوین‌در‌صنعت‌ ‌ ساختوساز،‌تأثیر‌شایانی‌در‌کاهش‌تغییرات‌ناخواسته‌و‌ ‌ دوباره ‌ کاریها‌ایفا‌ ‌ میکند.‌یکی‌از‌اشتباهات‌رایج‌این‌است‌که‌مدیران‌تصور‌ ‌ میکنند‌که‌ ‌ مدلسازی‌اطلاعات‌ساختمان‌بدون‌خطا‌‌است‌یا‌ اشتباهات‌و‌تغییرات‌طراحی‌را‌کاملا‌از‌بین‌م ‌ یبرد‌، ‌ درحالیکه‌ ‌ اینچنین‌نیست.‌در‌این‌مقاله‌به‌شناسایی‌و‌بررسی‌تغییرات‌طراحی‌با‌استفاده‌ از‌ ‌ نرمافزار‌(‌Revitکه‌یکی‌از‌ ‌ نرمافزارهای‌مبتنی‌بر‌ ‌ مدلسازی‌اطلاعات‌ساختمان‌است)‌م ‌ یپردازیم. ‌
URI: http://localhost/handle/Hannan/3873
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf532.7 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File