مرور بر اساس تاریخ انتشار دکتر سعید روحانی

Showing results 1 to 12 of 12
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
t931203042.pdf.jpg1395ارائه اصول و خطوط راهنماي طراحی و معماري فنی داشبوردهاي سازمانیمهندس محمد امین زارع; دکتر سعید روحانی; شوکا ضامنیان
t911173020.pdf.jpg1393ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم های مدیریت فرایندهای کسب و کار(مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی آریاساسول)دکتر سعید روحانی; دکتر احد زارع رواسان; هما دیلمی
t891113006.pdf.jpg1391ارائه چارچوبی مفهومی برای بهره گیری از نرم افزارهای اجتماعی در مدیریت فرآیند یادگیری الکترونیکیدکتر مهدی شامی زنجانی; دکتر سعید روحانی; زهرا تقی نیاآهنگری
t911113016.pdf.jpg1394ارزیابی کیفیت آموزش سیستم یادگیری الکترونیکی موسسه آموزش عالی مهرالبرزدکتر محمدتقی تقوی فرد; دکتر سعید روحانی; سمیه فولادوند
t891113008.pdf.jpg1393بررسی ارتباط سطح مدیریت دانش سازمان با موفقیت پیاده سازی و استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازماندکتر سعید روحانی; دکتر احد زارع رواسان; سمیه حسینی
1393بررسی آمادگی پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP) در صنایع چوب و کاغذ مازندرانسیمین ابراهیمی کرمانی; دکتر نسترن حاجی حیدری; دکتر سعید روحانی
t881113001.pdf.jpg1391بررسی تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر مزیت رقابتی سازمان مطالعه موردی شرکت ایران ترانسفودکتر جلال رضایی نور; دکتر سعید روحانی; علی آرمات
t941203006.pdf.jpg1397بررسی رابطه بین کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی با رضایتمندی مشتریان مورد مطالعه بانک سرمایهدکتر سعید روحانی; دکتر احد زارع رواسان; عباس زنجانی
t892113004.pdf.jpg1392بررسی عوامل موثر بر ادراک مشتریان از زمان انتظار در سیستم های تلفن بیمه مورد مطالعه شرکت خدمات بیمه ایران خودرودکتر محمدصالح ترکستانی; دکتر سعید روحانی; آزاده حاتمی
1393طراحی دستیار هوشمند آموزشی مبتنی بر عامل و بررسی اثربخشی آن در پرتال هاي یادگیري الکترونیکیدکتر سعید روحانی; سید وحید میرحسینی
t911173021.pdf.jpg1393مدل ارزیابی موفقیت ابزارهای هوش کسب و کاردکتر سعید روحانی; سوگل ربیعی ساوجی
t911173004.pdf.jpg1393پیاده سازی سامانه مدیریت ارتباط با مشتری در مرکز کنترل کیفیت( بررسی موردی: معاونت کنترل کیفیت مواد، وسایل و رسانه های آموزشی آموزش و پرورش)فائزه سادات آل طعمه; دکتر محمدصالح ترکستانی; دکتر سعید روحانی