Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4804
Title: ارزیابی تراز صدای محیطی با روش شبکه ای منظم و نرم افزار MATLAB مطالعه موردی: سالن تولید یکی از کارخانجات لبنیات
Authors: علی رضا طوری;زهرا ناصرزاده;فرناز امین صالحی;امیرعلی عالش زاده
subject: تراز صدای محیطی ، روش شبکه ای منظم ، صداسنجی ، نرم افزار vissio ، برنامه حفاظت از شنوایی
Year: 1401
Abstract: در این مطالعه تراز صدای محیطی سالن تولید کارخانه لبنیات مغانه مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت اندازه گیری از دستگاه صدا سنج QEUST استفاده شد. برای این اندازه گیری، روش شبکه ای منظم انتخاب و مطابق با این روش ابعاد خانه ها ۵*۵ متر تعیین شد و در مرکز هر خانه اندازه گیری صورت پذیرفت. نقشه هجا نمایی دستگاه های سالن تولید با نرم افزار Vissio و نقشه ایزوسونیک میزان صدای محیطی اندازه گیری شده سالن تولید با نرم افزار Matlab ایجاد گردید. مطابق نتایج اندازه گیری ها مشخص گردید که در %۷۰ ایستگاه ها صدای کمتر از حد مجاز (۸۵ dB) و در %۳۰ از ایستگاه ها صدا بیش از حد استاندارد می باشد. لذا راهکارهای کاهش ریسک مواجهه، در سه شاخه فنی - مهندسی، مدیریتی و اجرای برنامه حفاظت از شنوایی در نقاط و ایستگاه هایی با صدای بیش از حد مجاز توصیه گردید. استفاده از جاذب صوتی، سایلنسر و موانع صوتی از جمله راهکارهای فنی مهندسی قابل اجراست. چرخش شغلی، اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت تعمیرات به موقع و تعویض قطعات و تجهیزات مستهلک نیز از جمله راهکارهای مدیریتی است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4804
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
689.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: ارزیابی تراز صدای محیطی با روش شبکه ای منظم و نرم افزار MATLAB مطالعه موردی: سالن تولید یکی از کارخانجات لبنیات
Authors: علی رضا طوری;زهرا ناصرزاده;فرناز امین صالحی;امیرعلی عالش زاده
subject: تراز صدای محیطی ، روش شبکه ای منظم ، صداسنجی ، نرم افزار vissio ، برنامه حفاظت از شنوایی
Year: 1401
Abstract: در این مطالعه تراز صدای محیطی سالن تولید کارخانه لبنیات مغانه مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت اندازه گیری از دستگاه صدا سنج QEUST استفاده شد. برای این اندازه گیری، روش شبکه ای منظم انتخاب و مطابق با این روش ابعاد خانه ها ۵*۵ متر تعیین شد و در مرکز هر خانه اندازه گیری صورت پذیرفت. نقشه هجا نمایی دستگاه های سالن تولید با نرم افزار Vissio و نقشه ایزوسونیک میزان صدای محیطی اندازه گیری شده سالن تولید با نرم افزار Matlab ایجاد گردید. مطابق نتایج اندازه گیری ها مشخص گردید که در %۷۰ ایستگاه ها صدای کمتر از حد مجاز (۸۵ dB) و در %۳۰ از ایستگاه ها صدا بیش از حد استاندارد می باشد. لذا راهکارهای کاهش ریسک مواجهه، در سه شاخه فنی - مهندسی، مدیریتی و اجرای برنامه حفاظت از شنوایی در نقاط و ایستگاه هایی با صدای بیش از حد مجاز توصیه گردید. استفاده از جاذب صوتی، سایلنسر و موانع صوتی از جمله راهکارهای فنی مهندسی قابل اجراست. چرخش شغلی، اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت تعمیرات به موقع و تعویض قطعات و تجهیزات مستهلک نیز از جمله راهکارهای مدیریتی است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4804
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
689.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: ارزیابی تراز صدای محیطی با روش شبکه ای منظم و نرم افزار MATLAB مطالعه موردی: سالن تولید یکی از کارخانجات لبنیات
Authors: علی رضا طوری;زهرا ناصرزاده;فرناز امین صالحی;امیرعلی عالش زاده
subject: تراز صدای محیطی ، روش شبکه ای منظم ، صداسنجی ، نرم افزار vissio ، برنامه حفاظت از شنوایی
Year: 1401
Abstract: در این مطالعه تراز صدای محیطی سالن تولید کارخانه لبنیات مغانه مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت اندازه گیری از دستگاه صدا سنج QEUST استفاده شد. برای این اندازه گیری، روش شبکه ای منظم انتخاب و مطابق با این روش ابعاد خانه ها ۵*۵ متر تعیین شد و در مرکز هر خانه اندازه گیری صورت پذیرفت. نقشه هجا نمایی دستگاه های سالن تولید با نرم افزار Vissio و نقشه ایزوسونیک میزان صدای محیطی اندازه گیری شده سالن تولید با نرم افزار Matlab ایجاد گردید. مطابق نتایج اندازه گیری ها مشخص گردید که در %۷۰ ایستگاه ها صدای کمتر از حد مجاز (۸۵ dB) و در %۳۰ از ایستگاه ها صدا بیش از حد استاندارد می باشد. لذا راهکارهای کاهش ریسک مواجهه، در سه شاخه فنی - مهندسی، مدیریتی و اجرای برنامه حفاظت از شنوایی در نقاط و ایستگاه هایی با صدای بیش از حد مجاز توصیه گردید. استفاده از جاذب صوتی، سایلنسر و موانع صوتی از جمله راهکارهای فنی مهندسی قابل اجراست. چرخش شغلی، اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت تعمیرات به موقع و تعویض قطعات و تجهیزات مستهلک نیز از جمله راهکارهای مدیریتی است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4804
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
689.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File