Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4647
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorآرمین منیرعباسی-
dc.contributorعلی مژده جو-
dc.contributorامیراحسان پودینه-
dc.contributorباقر دستیار-
dc.date.accessioned2023-02-15T07:00:15Z-
dc.date.available2023-02-15T07:00:15Z-
dc.date.issued1394en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/4647-
dc.description.abstractامروزه پروژهها به صورت فراگیر در همه سازمانها اجرا میشوند و کمتر سازمانی میتوان پیدا کرد که به نوعی درگیر اجرای پروژهای نشده باشد. پروژهها به منزله ابزارهای تغییر، در قالب سازمانی موقتی تعریف میشوند و در آنها منابع مختلف برای دستیابی به اهداف مشخص در چارچوب محدودیتهای زمان، هزینه و عملکرد، به صورتی نو سازماندهی میشوند. پروژهها به منزله سازمانهای موقتی، در بستر و زمینهای عمل میکنند که این بستر هم اثر تقویتی و هم اثر بازدارندگی بر اقدامات، منابع و روابط سازمان موقتی دارد. بخش عمدهای از ادبیات مدیریت پروژه برمبنای این فرض استوار است که سازمانهای موقتی )پروژهها(، در چارچوب مرزهای سازمانهای دائمی و ثابت شکل میگیرند و انتظار میرود عمرشان بیشتر از عمر هر یک از پروژههایشان باشد. در این مقاله ما در یک چارچوب گستردهتر رویههای مدیریت منابع انسانی در سازمانهای پروژه محور را مورد بررسی قرار خواهیم داد و یک دسته بندی کلی از الگوهای مدیریت منابع انسانی ارائه خواهیم داد. همچنین در این مقاله ارکان اصلی سازمانهای پژوهش محور و چالشهای مدیریت منابع انسانی در این سازمانها مورد بررسی قرار گرفته و یک اولویتبندی از این چالشها ارائه خواهد شد .en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectمدیریت منابع انسانی ، سازمانهای پروژه محور ، عملکردهای منابع انسانی ، ظرفیت جذب دانشen_US
dc.titleبررسی مدیریت منابع انسانی در سازمانهای پروژهمحور فعال در صنعت ساخت وساز-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
553.pdf816.53 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorآرمین منیرعباسی-
dc.contributorعلی مژده جو-
dc.contributorامیراحسان پودینه-
dc.contributorباقر دستیار-
dc.date.accessioned2023-02-15T07:00:15Z-
dc.date.available2023-02-15T07:00:15Z-
dc.date.issued1394en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/4647-
dc.description.abstractامروزه پروژهها به صورت فراگیر در همه سازمانها اجرا میشوند و کمتر سازمانی میتوان پیدا کرد که به نوعی درگیر اجرای پروژهای نشده باشد. پروژهها به منزله ابزارهای تغییر، در قالب سازمانی موقتی تعریف میشوند و در آنها منابع مختلف برای دستیابی به اهداف مشخص در چارچوب محدودیتهای زمان، هزینه و عملکرد، به صورتی نو سازماندهی میشوند. پروژهها به منزله سازمانهای موقتی، در بستر و زمینهای عمل میکنند که این بستر هم اثر تقویتی و هم اثر بازدارندگی بر اقدامات، منابع و روابط سازمان موقتی دارد. بخش عمدهای از ادبیات مدیریت پروژه برمبنای این فرض استوار است که سازمانهای موقتی )پروژهها(، در چارچوب مرزهای سازمانهای دائمی و ثابت شکل میگیرند و انتظار میرود عمرشان بیشتر از عمر هر یک از پروژههایشان باشد. در این مقاله ما در یک چارچوب گستردهتر رویههای مدیریت منابع انسانی در سازمانهای پروژه محور را مورد بررسی قرار خواهیم داد و یک دسته بندی کلی از الگوهای مدیریت منابع انسانی ارائه خواهیم داد. همچنین در این مقاله ارکان اصلی سازمانهای پژوهش محور و چالشهای مدیریت منابع انسانی در این سازمانها مورد بررسی قرار گرفته و یک اولویتبندی از این چالشها ارائه خواهد شد .en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectمدیریت منابع انسانی ، سازمانهای پروژه محور ، عملکردهای منابع انسانی ، ظرفیت جذب دانشen_US
dc.titleبررسی مدیریت منابع انسانی در سازمانهای پروژهمحور فعال در صنعت ساخت وساز-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
553.pdf816.53 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorآرمین منیرعباسی-
dc.contributorعلی مژده جو-
dc.contributorامیراحسان پودینه-
dc.contributorباقر دستیار-
dc.date.accessioned2023-02-15T07:00:15Z-
dc.date.available2023-02-15T07:00:15Z-
dc.date.issued1394en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/4647-
dc.description.abstractامروزه پروژهها به صورت فراگیر در همه سازمانها اجرا میشوند و کمتر سازمانی میتوان پیدا کرد که به نوعی درگیر اجرای پروژهای نشده باشد. پروژهها به منزله ابزارهای تغییر، در قالب سازمانی موقتی تعریف میشوند و در آنها منابع مختلف برای دستیابی به اهداف مشخص در چارچوب محدودیتهای زمان، هزینه و عملکرد، به صورتی نو سازماندهی میشوند. پروژهها به منزله سازمانهای موقتی، در بستر و زمینهای عمل میکنند که این بستر هم اثر تقویتی و هم اثر بازدارندگی بر اقدامات، منابع و روابط سازمان موقتی دارد. بخش عمدهای از ادبیات مدیریت پروژه برمبنای این فرض استوار است که سازمانهای موقتی )پروژهها(، در چارچوب مرزهای سازمانهای دائمی و ثابت شکل میگیرند و انتظار میرود عمرشان بیشتر از عمر هر یک از پروژههایشان باشد. در این مقاله ما در یک چارچوب گستردهتر رویههای مدیریت منابع انسانی در سازمانهای پروژه محور را مورد بررسی قرار خواهیم داد و یک دسته بندی کلی از الگوهای مدیریت منابع انسانی ارائه خواهیم داد. همچنین در این مقاله ارکان اصلی سازمانهای پژوهش محور و چالشهای مدیریت منابع انسانی در این سازمانها مورد بررسی قرار گرفته و یک اولویتبندی از این چالشها ارائه خواهد شد .en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectمدیریت منابع انسانی ، سازمانهای پروژه محور ، عملکردهای منابع انسانی ، ظرفیت جذب دانشen_US
dc.titleبررسی مدیریت منابع انسانی در سازمانهای پروژهمحور فعال در صنعت ساخت وساز-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
553.pdf816.53 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File