Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4385
Title: ارزیابی ریسک های قرارداد BLT
Authors: نازنین خان احمدلو;احسان یادگاری;احسان فرصت کار
subject: تامین مالی پروژه ، ساخت ، اجاره و انتقال ، ریسک
Year: 1400
Abstract: درک روشن روش های سرمایه گذاری برای متخصصان ساخت و ساز بسیار مهم است. روش های ساخت و ساز همچنان تغییر می کنند، بنابراین درک واضح روش ها و مکانیسم های تدارکات در حال ظهور برای موفقیت پروژه ها بسیار مهم است. عواملی مانند ارائه و اجرای پروژه ها از جمله ساخت و ساز با کیفیت، مشارکت ذینفعان، به اشتراک گذاری ریسک، عملیات چرخه عمر مالک و استراتژی های تامین مالی پروژه. روش B.L.Tیکی از روش های سرمایه گذاری مشارکتی میباشد که مخفف Build, Leising, Transfer)ساخت، اجاره، واگذاری (میباشد.هدف : هدف از این مقاله بررسی ماهیت ، ساختار و فرآیند قراردادهای BLT ، سپس بیان مزایا و معایب این قراردادها می باشد. در گام بعدی به شناسایی و بررسی ریسک های موجود در این نوع قراردادها پرداخته می شود.سوال تحقیق: در این پژوهش به این سوال پاسخ داده می شود: ریسک های قرارداد BLT کدامند؟روش تحقیق: این مطالعه یک رویکرد تحقیقاتی ترکیبی، به ویژه تحقیقات متوالی اکتشافی را اتخاذ می کند. برای دستیابی به اهداف مطالعه در مرحله اول این روش، مصاحبه ها برای کشف ماهیت پروژه های BLT با توجه به مطالعات انجام شده در قالب مطالعاتی کتابخانه ای ساختار این قرارداد ها مستند گردید سپس با استناد به مطالعات انجام شده ریسک های پروژه های BLT شناسایی و بررسی گردید.نتایج : طبق پژوهش های انجام شده و نظرات متخصصان و نخبگان حوزه های ریسک بهترین روش به منظور کنترل و مدیریت ریسک های قراردادی سرمایه گذاری می باشد . بنابراین این پژوهش در حوزه های سیاسی،اقتصادی، قانونی، طبیعی، انتخاب پروژه ، تامین مالی پروژه ، دارایی ها ی باقیمانده ، طراحی، ساخت ، عملیات و ارتباطات ریسک ها را مورد بررسی قرارداد که با توجه به نظر خبرگان و رتبه بندی آزمون فریدمن مهمترین ریسک ها در حوزه های ساخت و عملیات و تامین مالی پروژه ها بوده اند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4385
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
358.pdf543.1 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: ارزیابی ریسک های قرارداد BLT
Authors: نازنین خان احمدلو;احسان یادگاری;احسان فرصت کار
subject: تامین مالی پروژه ، ساخت ، اجاره و انتقال ، ریسک
Year: 1400
Abstract: درک روشن روش های سرمایه گذاری برای متخصصان ساخت و ساز بسیار مهم است. روش های ساخت و ساز همچنان تغییر می کنند، بنابراین درک واضح روش ها و مکانیسم های تدارکات در حال ظهور برای موفقیت پروژه ها بسیار مهم است. عواملی مانند ارائه و اجرای پروژه ها از جمله ساخت و ساز با کیفیت، مشارکت ذینفعان، به اشتراک گذاری ریسک، عملیات چرخه عمر مالک و استراتژی های تامین مالی پروژه. روش B.L.Tیکی از روش های سرمایه گذاری مشارکتی میباشد که مخفف Build, Leising, Transfer)ساخت، اجاره، واگذاری (میباشد.هدف : هدف از این مقاله بررسی ماهیت ، ساختار و فرآیند قراردادهای BLT ، سپس بیان مزایا و معایب این قراردادها می باشد. در گام بعدی به شناسایی و بررسی ریسک های موجود در این نوع قراردادها پرداخته می شود.سوال تحقیق: در این پژوهش به این سوال پاسخ داده می شود: ریسک های قرارداد BLT کدامند؟روش تحقیق: این مطالعه یک رویکرد تحقیقاتی ترکیبی، به ویژه تحقیقات متوالی اکتشافی را اتخاذ می کند. برای دستیابی به اهداف مطالعه در مرحله اول این روش، مصاحبه ها برای کشف ماهیت پروژه های BLT با توجه به مطالعات انجام شده در قالب مطالعاتی کتابخانه ای ساختار این قرارداد ها مستند گردید سپس با استناد به مطالعات انجام شده ریسک های پروژه های BLT شناسایی و بررسی گردید.نتایج : طبق پژوهش های انجام شده و نظرات متخصصان و نخبگان حوزه های ریسک بهترین روش به منظور کنترل و مدیریت ریسک های قراردادی سرمایه گذاری می باشد . بنابراین این پژوهش در حوزه های سیاسی،اقتصادی، قانونی، طبیعی، انتخاب پروژه ، تامین مالی پروژه ، دارایی ها ی باقیمانده ، طراحی، ساخت ، عملیات و ارتباطات ریسک ها را مورد بررسی قرارداد که با توجه به نظر خبرگان و رتبه بندی آزمون فریدمن مهمترین ریسک ها در حوزه های ساخت و عملیات و تامین مالی پروژه ها بوده اند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4385
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
358.pdf543.1 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: ارزیابی ریسک های قرارداد BLT
Authors: نازنین خان احمدلو;احسان یادگاری;احسان فرصت کار
subject: تامین مالی پروژه ، ساخت ، اجاره و انتقال ، ریسک
Year: 1400
Abstract: درک روشن روش های سرمایه گذاری برای متخصصان ساخت و ساز بسیار مهم است. روش های ساخت و ساز همچنان تغییر می کنند، بنابراین درک واضح روش ها و مکانیسم های تدارکات در حال ظهور برای موفقیت پروژه ها بسیار مهم است. عواملی مانند ارائه و اجرای پروژه ها از جمله ساخت و ساز با کیفیت، مشارکت ذینفعان، به اشتراک گذاری ریسک، عملیات چرخه عمر مالک و استراتژی های تامین مالی پروژه. روش B.L.Tیکی از روش های سرمایه گذاری مشارکتی میباشد که مخفف Build, Leising, Transfer)ساخت، اجاره، واگذاری (میباشد.هدف : هدف از این مقاله بررسی ماهیت ، ساختار و فرآیند قراردادهای BLT ، سپس بیان مزایا و معایب این قراردادها می باشد. در گام بعدی به شناسایی و بررسی ریسک های موجود در این نوع قراردادها پرداخته می شود.سوال تحقیق: در این پژوهش به این سوال پاسخ داده می شود: ریسک های قرارداد BLT کدامند؟روش تحقیق: این مطالعه یک رویکرد تحقیقاتی ترکیبی، به ویژه تحقیقات متوالی اکتشافی را اتخاذ می کند. برای دستیابی به اهداف مطالعه در مرحله اول این روش، مصاحبه ها برای کشف ماهیت پروژه های BLT با توجه به مطالعات انجام شده در قالب مطالعاتی کتابخانه ای ساختار این قرارداد ها مستند گردید سپس با استناد به مطالعات انجام شده ریسک های پروژه های BLT شناسایی و بررسی گردید.نتایج : طبق پژوهش های انجام شده و نظرات متخصصان و نخبگان حوزه های ریسک بهترین روش به منظور کنترل و مدیریت ریسک های قراردادی سرمایه گذاری می باشد . بنابراین این پژوهش در حوزه های سیاسی،اقتصادی، قانونی، طبیعی، انتخاب پروژه ، تامین مالی پروژه ، دارایی ها ی باقیمانده ، طراحی، ساخت ، عملیات و ارتباطات ریسک ها را مورد بررسی قرارداد که با توجه به نظر خبرگان و رتبه بندی آزمون فریدمن مهمترین ریسک ها در حوزه های ساخت و عملیات و تامین مالی پروژه ها بوده اند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4385
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
358.pdf543.1 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File