Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4337
Title: بررسی عوامل موثر بر قصد رزرو آنلاین هتل از پلتفرمهای ارائه دهنده خدمات آنلاین مسافرتی
Authors: حمید اردوخانی;حمیدرضا درزی;حامد حیدری
subject: کیفیت وبسایت ، قصد رزرو آنلاین هتل از وبسایت علی بابا ، مدلسازی معادلات ساختاری- حداقل مربعات جزیی
Year: 1401
Abstract: امروزه با وجود در دسترس بودن اینترنت، کسب و کارهای مبتنی بر وب از اهمیت بالایی برخوردار میباشد و استفاده بیشتر از خدمات آنلاین، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا این پژوهش بررسی عوامل موثر بر قصد رزرو آنلاین هتل از وبسایت علی بابا را هدف گرفته است. به این منظور، با مطالعه پیشینه ی پژوهشهای انجام شده، عوامل موثر بر قصد رزرو آنلاین هتل از وبسایت علی بابا استخراج شده و بر مبنای آنها مدل معادلات ساختاری شکل گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کاربران وبسایت علی بابا تشکیل دادهاند که تعداد ۱۵۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری- حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار اسمارت پیالاس انجام گرفته است. تحلیل یافته ها نشان می دهد که دو عامل قابلیت استفاده از وبسایت، امنیت و حریم خصوصی وبسایت، بر اعتماد الکترونیک و قصد رزرو آنلاین هتل از وبسایت موثر است. نتایج این پژوهش، بینش مفیدی برای صاحبان کسب و کارهای اینترنتی و هتلداران فراهم میکند تا با بهبود این عوامل، قصد رزرو آنلاین هتل را افزایش دهند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4337
Appears in Collections:مهندسی فناوری اطلاعات

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
661.pdf516.65 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی عوامل موثر بر قصد رزرو آنلاین هتل از پلتفرمهای ارائه دهنده خدمات آنلاین مسافرتی
Authors: حمید اردوخانی;حمیدرضا درزی;حامد حیدری
subject: کیفیت وبسایت ، قصد رزرو آنلاین هتل از وبسایت علی بابا ، مدلسازی معادلات ساختاری- حداقل مربعات جزیی
Year: 1401
Abstract: امروزه با وجود در دسترس بودن اینترنت، کسب و کارهای مبتنی بر وب از اهمیت بالایی برخوردار میباشد و استفاده بیشتر از خدمات آنلاین، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا این پژوهش بررسی عوامل موثر بر قصد رزرو آنلاین هتل از وبسایت علی بابا را هدف گرفته است. به این منظور، با مطالعه پیشینه ی پژوهشهای انجام شده، عوامل موثر بر قصد رزرو آنلاین هتل از وبسایت علی بابا استخراج شده و بر مبنای آنها مدل معادلات ساختاری شکل گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کاربران وبسایت علی بابا تشکیل دادهاند که تعداد ۱۵۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری- حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار اسمارت پیالاس انجام گرفته است. تحلیل یافته ها نشان می دهد که دو عامل قابلیت استفاده از وبسایت، امنیت و حریم خصوصی وبسایت، بر اعتماد الکترونیک و قصد رزرو آنلاین هتل از وبسایت موثر است. نتایج این پژوهش، بینش مفیدی برای صاحبان کسب و کارهای اینترنتی و هتلداران فراهم میکند تا با بهبود این عوامل، قصد رزرو آنلاین هتل را افزایش دهند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4337
Appears in Collections:مهندسی فناوری اطلاعات

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
661.pdf516.65 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی عوامل موثر بر قصد رزرو آنلاین هتل از پلتفرمهای ارائه دهنده خدمات آنلاین مسافرتی
Authors: حمید اردوخانی;حمیدرضا درزی;حامد حیدری
subject: کیفیت وبسایت ، قصد رزرو آنلاین هتل از وبسایت علی بابا ، مدلسازی معادلات ساختاری- حداقل مربعات جزیی
Year: 1401
Abstract: امروزه با وجود در دسترس بودن اینترنت، کسب و کارهای مبتنی بر وب از اهمیت بالایی برخوردار میباشد و استفاده بیشتر از خدمات آنلاین، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا این پژوهش بررسی عوامل موثر بر قصد رزرو آنلاین هتل از وبسایت علی بابا را هدف گرفته است. به این منظور، با مطالعه پیشینه ی پژوهشهای انجام شده، عوامل موثر بر قصد رزرو آنلاین هتل از وبسایت علی بابا استخراج شده و بر مبنای آنها مدل معادلات ساختاری شکل گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کاربران وبسایت علی بابا تشکیل دادهاند که تعداد ۱۵۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری- حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار اسمارت پیالاس انجام گرفته است. تحلیل یافته ها نشان می دهد که دو عامل قابلیت استفاده از وبسایت، امنیت و حریم خصوصی وبسایت، بر اعتماد الکترونیک و قصد رزرو آنلاین هتل از وبسایت موثر است. نتایج این پژوهش، بینش مفیدی برای صاحبان کسب و کارهای اینترنتی و هتلداران فراهم میکند تا با بهبود این عوامل، قصد رزرو آنلاین هتل را افزایش دهند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4337
Appears in Collections:مهندسی فناوری اطلاعات

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
661.pdf516.65 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File