Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4306
Title: مکان یابی سوله های مدیریت بحران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ( مطالعه موردی: منطقه ۹ شهرداری مشهد)
Authors: ابوذر امامیان;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا
subject: مکان یابی ، سوله مدیریت بحران
Year: 1401
Abstract: با توجه به افزایش سطح آگاهی های مردم و اطلاعات مدیران شهری در سال های اخیر، احداث سوله های مدیریت بحران در دستور کار مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد قرار گرفته است. یکی از نکات مهم که قبل از احداث این پایگاه ها باید مورد توجه قرار گیرد، مطالعه، بررسی و انتخاب مکان جغرافیایی مناسب برای استقرار این نوع کاربری است. این پژوهش به دنبال یافتن بهترین مکان برای پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران منطقه ۹ شهرداری مشهد بوده است. بدین منظور ابتدا عوامل و معیارهای موثر در مکان یابی مراکز امدادرسانی در هنگام وقوع بحران شناسایی گردیده و برای تعیین اهمیت و ارزش هر یک از معیارها و عناصر موثر در تصمیم گیری از مدل AHP استفاده شد. در مرحله بعد با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وزن هر یک از معیارها و عناصر تصمیم، تعیین شده و در مرحله بعد کلیه لایه های اطلاعاتی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به رستر تبدیل گردیده است. همچنین با استفاده از روش Overlay Index لایه ها با یکدیگر ترکیب شدند و در نهایت ۲ محدوده به عنوان بهترین مکان پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در منطقه۹ مشهد پیشنهاد شد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4306
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
629.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: مکان یابی سوله های مدیریت بحران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ( مطالعه موردی: منطقه ۹ شهرداری مشهد)
Authors: ابوذر امامیان;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا
subject: مکان یابی ، سوله مدیریت بحران
Year: 1401
Abstract: با توجه به افزایش سطح آگاهی های مردم و اطلاعات مدیران شهری در سال های اخیر، احداث سوله های مدیریت بحران در دستور کار مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد قرار گرفته است. یکی از نکات مهم که قبل از احداث این پایگاه ها باید مورد توجه قرار گیرد، مطالعه، بررسی و انتخاب مکان جغرافیایی مناسب برای استقرار این نوع کاربری است. این پژوهش به دنبال یافتن بهترین مکان برای پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران منطقه ۹ شهرداری مشهد بوده است. بدین منظور ابتدا عوامل و معیارهای موثر در مکان یابی مراکز امدادرسانی در هنگام وقوع بحران شناسایی گردیده و برای تعیین اهمیت و ارزش هر یک از معیارها و عناصر موثر در تصمیم گیری از مدل AHP استفاده شد. در مرحله بعد با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وزن هر یک از معیارها و عناصر تصمیم، تعیین شده و در مرحله بعد کلیه لایه های اطلاعاتی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به رستر تبدیل گردیده است. همچنین با استفاده از روش Overlay Index لایه ها با یکدیگر ترکیب شدند و در نهایت ۲ محدوده به عنوان بهترین مکان پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در منطقه۹ مشهد پیشنهاد شد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4306
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
629.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: مکان یابی سوله های مدیریت بحران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ( مطالعه موردی: منطقه ۹ شهرداری مشهد)
Authors: ابوذر امامیان;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا
subject: مکان یابی ، سوله مدیریت بحران
Year: 1401
Abstract: با توجه به افزایش سطح آگاهی های مردم و اطلاعات مدیران شهری در سال های اخیر، احداث سوله های مدیریت بحران در دستور کار مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد قرار گرفته است. یکی از نکات مهم که قبل از احداث این پایگاه ها باید مورد توجه قرار گیرد، مطالعه، بررسی و انتخاب مکان جغرافیایی مناسب برای استقرار این نوع کاربری است. این پژوهش به دنبال یافتن بهترین مکان برای پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران منطقه ۹ شهرداری مشهد بوده است. بدین منظور ابتدا عوامل و معیارهای موثر در مکان یابی مراکز امدادرسانی در هنگام وقوع بحران شناسایی گردیده و برای تعیین اهمیت و ارزش هر یک از معیارها و عناصر موثر در تصمیم گیری از مدل AHP استفاده شد. در مرحله بعد با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وزن هر یک از معیارها و عناصر تصمیم، تعیین شده و در مرحله بعد کلیه لایه های اطلاعاتی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به رستر تبدیل گردیده است. همچنین با استفاده از روش Overlay Index لایه ها با یکدیگر ترکیب شدند و در نهایت ۲ محدوده به عنوان بهترین مکان پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در منطقه۹ مشهد پیشنهاد شد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4306
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
629.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File