Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4271
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorنظرعلی باقری پاطاوه-
dc.contributorفرناز امین صالحی-
dc.contributorزهرا قربانی نیا-
dc.date.accessioned2023-01-03T13:57:09Z-
dc.date.available2023-01-03T13:57:09Z-
dc.date.issued1401en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/4271-
dc.description.abstractیکی از ارکان مهم تامین سلامت یک جامعه، آب شرب ارائه شده به آن جامعه است. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بیننتایج حاصل از اندازه گیری کلر باقی مانده آب شرب با میزان بروز و شدت بیماری های عفونی روده ای در بین کارکنان بندر امامخمینی (ره) می باشد.در این مطالعه توصیفی- تحلیلی ارتباط میزان کلر باقی مانده آب شرب بندر امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۰ با تعداد بیماران مراجعه کننده به اورژانس با علائم عفونت روده و شدت بیماری مورد تجزیه و تحلیل گرفت. پارامترهای مورد سنجش شامل میزان کلر باقی مانده زیر ۲ / ۰ ppm (پایین تر از محدوده استاندارد)، میزان کلر باقی مانده بین۲ / ۰ تا ۸ / ۰ ppm (در محدوده استاندارد) و بالاتر از ۸ / ۰ ppm (فراتر از محدوه استاندارد) بود. برای سنجش کلر باقی ماندهآب از قرص DPD استفاده گردید. تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و توکی انجامگرفت. نتایج نشان داد که بین شاخص استاندارد کلر باقی مانده آب (۲ / ۰ تا ۸ / ۰ ppm) و پایین بودن میزان کلر باقی مانده آب(زیر ۲ / ۰ ppm) از منظر تعداد مراجعان به اورژانس بندر با علائم بیماری های عفونی روده ای و شدت بیماری ارتباط معنا داروجود دارد .(P<۰.۰۱) بین میزان استاندارد کلر باقی مانده آب (۲ / ۰ تا ۸ / ۰ ppm) و مقدار زیاد آن (بالای ۸ / ۰ ppm) از منظرتعداد بیماران مراجعه کننده در سطح ۰۵ / ۰ ارتباط معنا دار وجود دارد اما از منظر شدت بیماریهای عفونی روده ای ارتباطمعنادار وجود ندارد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه تزریق مستمر کلر و کنترل غلظت کلر باقی مانده شبکه توزیع آب درمحدوده استاندارد ۲ / ۰ تا ۸ / ۰ ppm نقش مهمی در از بین بردن پاتوژن ها یا میکروارگانیسم های بیماری زا و پیشگیری ازبروز بیماریهای عفونی روده ای دارد.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectکلرزنی ، آب شرب ، بیماری های عفونی روده ایen_US
dc.titleارتباط کلر باقی مانده آب شرب با بیماری های عفونی روده ای-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
308.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorنظرعلی باقری پاطاوه-
dc.contributorفرناز امین صالحی-
dc.contributorزهرا قربانی نیا-
dc.date.accessioned2023-01-03T13:57:09Z-
dc.date.available2023-01-03T13:57:09Z-
dc.date.issued1401en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/4271-
dc.description.abstractیکی از ارکان مهم تامین سلامت یک جامعه، آب شرب ارائه شده به آن جامعه است. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بیننتایج حاصل از اندازه گیری کلر باقی مانده آب شرب با میزان بروز و شدت بیماری های عفونی روده ای در بین کارکنان بندر امامخمینی (ره) می باشد.در این مطالعه توصیفی- تحلیلی ارتباط میزان کلر باقی مانده آب شرب بندر امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۰ با تعداد بیماران مراجعه کننده به اورژانس با علائم عفونت روده و شدت بیماری مورد تجزیه و تحلیل گرفت. پارامترهای مورد سنجش شامل میزان کلر باقی مانده زیر ۲ / ۰ ppm (پایین تر از محدوده استاندارد)، میزان کلر باقی مانده بین۲ / ۰ تا ۸ / ۰ ppm (در محدوده استاندارد) و بالاتر از ۸ / ۰ ppm (فراتر از محدوه استاندارد) بود. برای سنجش کلر باقی ماندهآب از قرص DPD استفاده گردید. تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و توکی انجامگرفت. نتایج نشان داد که بین شاخص استاندارد کلر باقی مانده آب (۲ / ۰ تا ۸ / ۰ ppm) و پایین بودن میزان کلر باقی مانده آب(زیر ۲ / ۰ ppm) از منظر تعداد مراجعان به اورژانس بندر با علائم بیماری های عفونی روده ای و شدت بیماری ارتباط معنا داروجود دارد .(P<۰.۰۱) بین میزان استاندارد کلر باقی مانده آب (۲ / ۰ تا ۸ / ۰ ppm) و مقدار زیاد آن (بالای ۸ / ۰ ppm) از منظرتعداد بیماران مراجعه کننده در سطح ۰۵ / ۰ ارتباط معنا دار وجود دارد اما از منظر شدت بیماریهای عفونی روده ای ارتباطمعنادار وجود ندارد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه تزریق مستمر کلر و کنترل غلظت کلر باقی مانده شبکه توزیع آب درمحدوده استاندارد ۲ / ۰ تا ۸ / ۰ ppm نقش مهمی در از بین بردن پاتوژن ها یا میکروارگانیسم های بیماری زا و پیشگیری ازبروز بیماریهای عفونی روده ای دارد.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectکلرزنی ، آب شرب ، بیماری های عفونی روده ایen_US
dc.titleارتباط کلر باقی مانده آب شرب با بیماری های عفونی روده ای-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
308.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorنظرعلی باقری پاطاوه-
dc.contributorفرناز امین صالحی-
dc.contributorزهرا قربانی نیا-
dc.date.accessioned2023-01-03T13:57:09Z-
dc.date.available2023-01-03T13:57:09Z-
dc.date.issued1401en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/4271-
dc.description.abstractیکی از ارکان مهم تامین سلامت یک جامعه، آب شرب ارائه شده به آن جامعه است. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بیننتایج حاصل از اندازه گیری کلر باقی مانده آب شرب با میزان بروز و شدت بیماری های عفونی روده ای در بین کارکنان بندر امامخمینی (ره) می باشد.در این مطالعه توصیفی- تحلیلی ارتباط میزان کلر باقی مانده آب شرب بندر امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۰ با تعداد بیماران مراجعه کننده به اورژانس با علائم عفونت روده و شدت بیماری مورد تجزیه و تحلیل گرفت. پارامترهای مورد سنجش شامل میزان کلر باقی مانده زیر ۲ / ۰ ppm (پایین تر از محدوده استاندارد)، میزان کلر باقی مانده بین۲ / ۰ تا ۸ / ۰ ppm (در محدوده استاندارد) و بالاتر از ۸ / ۰ ppm (فراتر از محدوه استاندارد) بود. برای سنجش کلر باقی ماندهآب از قرص DPD استفاده گردید. تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و توکی انجامگرفت. نتایج نشان داد که بین شاخص استاندارد کلر باقی مانده آب (۲ / ۰ تا ۸ / ۰ ppm) و پایین بودن میزان کلر باقی مانده آب(زیر ۲ / ۰ ppm) از منظر تعداد مراجعان به اورژانس بندر با علائم بیماری های عفونی روده ای و شدت بیماری ارتباط معنا داروجود دارد .(P<۰.۰۱) بین میزان استاندارد کلر باقی مانده آب (۲ / ۰ تا ۸ / ۰ ppm) و مقدار زیاد آن (بالای ۸ / ۰ ppm) از منظرتعداد بیماران مراجعه کننده در سطح ۰۵ / ۰ ارتباط معنا دار وجود دارد اما از منظر شدت بیماریهای عفونی روده ای ارتباطمعنادار وجود ندارد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه تزریق مستمر کلر و کنترل غلظت کلر باقی مانده شبکه توزیع آب درمحدوده استاندارد ۲ / ۰ تا ۸ / ۰ ppm نقش مهمی در از بین بردن پاتوژن ها یا میکروارگانیسم های بیماری زا و پیشگیری ازبروز بیماریهای عفونی روده ای دارد.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectکلرزنی ، آب شرب ، بیماری های عفونی روده ایen_US
dc.titleارتباط کلر باقی مانده آب شرب با بیماری های عفونی روده ای-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
308.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File