Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4265
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorفرزاد اصلانی-
dc.contributorفرناز امین صالحی-
dc.contributorزهرا قربانی نیا-
dc.date.accessioned2023-01-01T14:06:54Z-
dc.date.available2023-01-01T14:06:54Z-
dc.date.issued1401en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/4265-
dc.description.abstractپاندمی ویروس کرونا(COVID-۱۹) یک بحران جهانی ایجاد کرده است. این بیماری غیرقابل پیش بینی منجر به افزایش سطح ضایعات پزشکی در سطح جهان شده و مشکلات بسیاری را در امر مدیریت پسماندهای پزشکی ایجاد نموده است. قسمت عمده پسماندهای عفونی بوسیله مراکز و موسساتی از قبیل بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی تولید می شود. مدیریت نادرست این پسماندها خطرات جدی مانند انتقال بیماری برای جمع آوری کنندگان پسماند، کارکنان و بیمارانی که بیشتر در معرض عوامل عفونی هستند، ایجاد می کند. با شروع کرونا و افزایش حجم پسماندهای پزشکی خطرات زیادی در مراحل چرخه جمع آوری و بازیافت این پسماندها ایجاد کرده است. کشورهای مختلف جهان جهت مقابله با این آلودگی، سیستم های مدیریتی متفاوتی بکار گرفته اند. هدف از این تحقیق بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی در شرایط شیوع بیماری کرونا و ارائه راهکار های مناسب جهت ارتقاء آن می باشد، همچنین در این تحقیق بیمارستان معتمدی شهر گرمسار به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است.نتایج بررسی ها نشان می دهد که مدیریت صحیح پسماندهای بهداشتی-درمانی ممکن است با کاهش انتشار ویروس COVID-۱۹ و افزایش قابلیت بازیافت مواد به جای ارسال آن ها به محل دفع پسماند باعث ایجاد ارزش افزوده شود .en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectمدیریت پسماند بیمارستانی ، کووید ۱۹ ، پسماندهای پزشکیen_US
dc.titleارائه راهکارهای مدیریت مهندسی پسماندهای بیمارستانی در شرایط پاندمی بیماری کووید ۱۹ (بیمارستان معتمدی گرمسار)-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
301.pdf882.92 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorفرزاد اصلانی-
dc.contributorفرناز امین صالحی-
dc.contributorزهرا قربانی نیا-
dc.date.accessioned2023-01-01T14:06:54Z-
dc.date.available2023-01-01T14:06:54Z-
dc.date.issued1401en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/4265-
dc.description.abstractپاندمی ویروس کرونا(COVID-۱۹) یک بحران جهانی ایجاد کرده است. این بیماری غیرقابل پیش بینی منجر به افزایش سطح ضایعات پزشکی در سطح جهان شده و مشکلات بسیاری را در امر مدیریت پسماندهای پزشکی ایجاد نموده است. قسمت عمده پسماندهای عفونی بوسیله مراکز و موسساتی از قبیل بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی تولید می شود. مدیریت نادرست این پسماندها خطرات جدی مانند انتقال بیماری برای جمع آوری کنندگان پسماند، کارکنان و بیمارانی که بیشتر در معرض عوامل عفونی هستند، ایجاد می کند. با شروع کرونا و افزایش حجم پسماندهای پزشکی خطرات زیادی در مراحل چرخه جمع آوری و بازیافت این پسماندها ایجاد کرده است. کشورهای مختلف جهان جهت مقابله با این آلودگی، سیستم های مدیریتی متفاوتی بکار گرفته اند. هدف از این تحقیق بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی در شرایط شیوع بیماری کرونا و ارائه راهکار های مناسب جهت ارتقاء آن می باشد، همچنین در این تحقیق بیمارستان معتمدی شهر گرمسار به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است.نتایج بررسی ها نشان می دهد که مدیریت صحیح پسماندهای بهداشتی-درمانی ممکن است با کاهش انتشار ویروس COVID-۱۹ و افزایش قابلیت بازیافت مواد به جای ارسال آن ها به محل دفع پسماند باعث ایجاد ارزش افزوده شود .en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectمدیریت پسماند بیمارستانی ، کووید ۱۹ ، پسماندهای پزشکیen_US
dc.titleارائه راهکارهای مدیریت مهندسی پسماندهای بیمارستانی در شرایط پاندمی بیماری کووید ۱۹ (بیمارستان معتمدی گرمسار)-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
301.pdf882.92 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorفرزاد اصلانی-
dc.contributorفرناز امین صالحی-
dc.contributorزهرا قربانی نیا-
dc.date.accessioned2023-01-01T14:06:54Z-
dc.date.available2023-01-01T14:06:54Z-
dc.date.issued1401en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/4265-
dc.description.abstractپاندمی ویروس کرونا(COVID-۱۹) یک بحران جهانی ایجاد کرده است. این بیماری غیرقابل پیش بینی منجر به افزایش سطح ضایعات پزشکی در سطح جهان شده و مشکلات بسیاری را در امر مدیریت پسماندهای پزشکی ایجاد نموده است. قسمت عمده پسماندهای عفونی بوسیله مراکز و موسساتی از قبیل بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی تولید می شود. مدیریت نادرست این پسماندها خطرات جدی مانند انتقال بیماری برای جمع آوری کنندگان پسماند، کارکنان و بیمارانی که بیشتر در معرض عوامل عفونی هستند، ایجاد می کند. با شروع کرونا و افزایش حجم پسماندهای پزشکی خطرات زیادی در مراحل چرخه جمع آوری و بازیافت این پسماندها ایجاد کرده است. کشورهای مختلف جهان جهت مقابله با این آلودگی، سیستم های مدیریتی متفاوتی بکار گرفته اند. هدف از این تحقیق بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی در شرایط شیوع بیماری کرونا و ارائه راهکار های مناسب جهت ارتقاء آن می باشد، همچنین در این تحقیق بیمارستان معتمدی شهر گرمسار به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است.نتایج بررسی ها نشان می دهد که مدیریت صحیح پسماندهای بهداشتی-درمانی ممکن است با کاهش انتشار ویروس COVID-۱۹ و افزایش قابلیت بازیافت مواد به جای ارسال آن ها به محل دفع پسماند باعث ایجاد ارزش افزوده شود .en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectمدیریت پسماند بیمارستانی ، کووید ۱۹ ، پسماندهای پزشکیen_US
dc.titleارائه راهکارهای مدیریت مهندسی پسماندهای بیمارستانی در شرایط پاندمی بیماری کووید ۱۹ (بیمارستان معتمدی گرمسار)-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
301.pdf882.92 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File