Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4232
Title: ارائه یک مدل جامع از مسیر رضایتمندی یادگیرنده الکترونیکی (مطالعه موردی: موسسه آموزش عالی الکترونیکی مهرالبرز)
Authors: بابک اخگر;سیدمحمدرضا ناصرزاده;فهیمه طباطبایی
subject: یادگیرنده الکترونیکی ، نگاشت شناختی فازی ، مصرف کننده آنلاین ، سیستم های آموزش الکترونیکی ، رضایتمندی مصرف کننده آنلاین
Year: 1390
Abstract: با رشد روزافزون قابلیت های متنوع اینترنت در دهه های اخیر، پیچیدگی مرتبط با رفتار مصرف-کننده آنلاین و متعاقبا رضایتمندی وی به عنوان یکی از مسائل حائز اهمیت در کسب و کارهای آنلاین مطرح می شود. ظهور این توانمندی های مبتنی بر وب منجر به تمرکز حرفه ای ها و پژوهشگران بر شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی سیستم های یادگیری الکترونیکی و رضایتمندی یادگیرنده الکترونیکی شده است. در این پژوهش با مطالعه ای جامع بر شناسایی عوامل موثر در رضایتمندی یادگیرنده الکترونیکی و جمع آوری داده های کیفی با انجام مطالعه موردی در موسسه آموزش الکترونیکی مهرالبرز، به وسیله تکنیک مدلسازی نگاشت های شناختی فازی و تکنیک تحلیل عاملی سعی بر آن داریم تا مدلی جامع از اثربخش ترین مسیر رضایتمندی دانشجویان سیستم آموزش الکترونیکی مهرالبرز و تعاملات عوامل رضایتمندساز یادگیرنده الکترونیکی ارائه دهیم. نتایج این روش تحقیق آمیخته حاکی از آن است که تعامل (استاد- دانشجو)، ارائه برنامه آموزشی از پیش تدوین شده، دسترسی به کتابخانه های دیجیتالی و پایگاه های علمی با دریافت وزن قوی در نگاشت شناختی و نیز مدل ارائه شده از تحلیل عاملی اثربخش ترین عوامل رضایتمندی دانشجوی الکترونیکی در مهرالبرز شناخته و تایید شدند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4232
Appears in Collections:مدیریت فناوری اطلاعات

Files in This Item:
File SizeFormat 
24-persian.pdf12.75 MBAdobe PDF
Title: ارائه یک مدل جامع از مسیر رضایتمندی یادگیرنده الکترونیکی (مطالعه موردی: موسسه آموزش عالی الکترونیکی مهرالبرز)
Authors: بابک اخگر;سیدمحمدرضا ناصرزاده;فهیمه طباطبایی
subject: یادگیرنده الکترونیکی ، نگاشت شناختی فازی ، مصرف کننده آنلاین ، سیستم های آموزش الکترونیکی ، رضایتمندی مصرف کننده آنلاین
Year: 1390
Abstract: با رشد روزافزون قابلیت های متنوع اینترنت در دهه های اخیر، پیچیدگی مرتبط با رفتار مصرف-کننده آنلاین و متعاقبا رضایتمندی وی به عنوان یکی از مسائل حائز اهمیت در کسب و کارهای آنلاین مطرح می شود. ظهور این توانمندی های مبتنی بر وب منجر به تمرکز حرفه ای ها و پژوهشگران بر شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی سیستم های یادگیری الکترونیکی و رضایتمندی یادگیرنده الکترونیکی شده است. در این پژوهش با مطالعه ای جامع بر شناسایی عوامل موثر در رضایتمندی یادگیرنده الکترونیکی و جمع آوری داده های کیفی با انجام مطالعه موردی در موسسه آموزش الکترونیکی مهرالبرز، به وسیله تکنیک مدلسازی نگاشت های شناختی فازی و تکنیک تحلیل عاملی سعی بر آن داریم تا مدلی جامع از اثربخش ترین مسیر رضایتمندی دانشجویان سیستم آموزش الکترونیکی مهرالبرز و تعاملات عوامل رضایتمندساز یادگیرنده الکترونیکی ارائه دهیم. نتایج این روش تحقیق آمیخته حاکی از آن است که تعامل (استاد- دانشجو)، ارائه برنامه آموزشی از پیش تدوین شده، دسترسی به کتابخانه های دیجیتالی و پایگاه های علمی با دریافت وزن قوی در نگاشت شناختی و نیز مدل ارائه شده از تحلیل عاملی اثربخش ترین عوامل رضایتمندی دانشجوی الکترونیکی در مهرالبرز شناخته و تایید شدند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4232
Appears in Collections:مدیریت فناوری اطلاعات

Files in This Item:
File SizeFormat 
24-persian.pdf12.75 MBAdobe PDF
Title: ارائه یک مدل جامع از مسیر رضایتمندی یادگیرنده الکترونیکی (مطالعه موردی: موسسه آموزش عالی الکترونیکی مهرالبرز)
Authors: بابک اخگر;سیدمحمدرضا ناصرزاده;فهیمه طباطبایی
subject: یادگیرنده الکترونیکی ، نگاشت شناختی فازی ، مصرف کننده آنلاین ، سیستم های آموزش الکترونیکی ، رضایتمندی مصرف کننده آنلاین
Year: 1390
Abstract: با رشد روزافزون قابلیت های متنوع اینترنت در دهه های اخیر، پیچیدگی مرتبط با رفتار مصرف-کننده آنلاین و متعاقبا رضایتمندی وی به عنوان یکی از مسائل حائز اهمیت در کسب و کارهای آنلاین مطرح می شود. ظهور این توانمندی های مبتنی بر وب منجر به تمرکز حرفه ای ها و پژوهشگران بر شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی سیستم های یادگیری الکترونیکی و رضایتمندی یادگیرنده الکترونیکی شده است. در این پژوهش با مطالعه ای جامع بر شناسایی عوامل موثر در رضایتمندی یادگیرنده الکترونیکی و جمع آوری داده های کیفی با انجام مطالعه موردی در موسسه آموزش الکترونیکی مهرالبرز، به وسیله تکنیک مدلسازی نگاشت های شناختی فازی و تکنیک تحلیل عاملی سعی بر آن داریم تا مدلی جامع از اثربخش ترین مسیر رضایتمندی دانشجویان سیستم آموزش الکترونیکی مهرالبرز و تعاملات عوامل رضایتمندساز یادگیرنده الکترونیکی ارائه دهیم. نتایج این روش تحقیق آمیخته حاکی از آن است که تعامل (استاد- دانشجو)، ارائه برنامه آموزشی از پیش تدوین شده، دسترسی به کتابخانه های دیجیتالی و پایگاه های علمی با دریافت وزن قوی در نگاشت شناختی و نیز مدل ارائه شده از تحلیل عاملی اثربخش ترین عوامل رضایتمندی دانشجوی الکترونیکی در مهرالبرز شناخته و تایید شدند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4232
Appears in Collections:مدیریت فناوری اطلاعات

Files in This Item:
File SizeFormat 
24-persian.pdf12.75 MBAdobe PDF