Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4146
Title: بررسی زیست محیطی و روش های بازیافت روغن موتور مستعمل در کشور ایران
Authors: حسن افشاری;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: روش های بازیافت، روغن مستعمل، زیست محیطی
Year: 1400
Abstract: روغن های مورد استفاده برای روغن کاری ماشین آالت پس از مدتی خاصیت خود را از دست می دهند. قسمتی از این روغن ها جمع آوری شده و بازیافت می شوند و مجددا مورد استفاده قرار می گیرند. بازیافت روغن های مستعمل در ایران عمدتا به روش سنتی با استفاده از اسیدسولفوریک و خاک رنگبر انجام می شود که حاصل آن تولید پسماند ویژه به نام لجن های اسیدی است که از حدود 40 سال گذشته تاکنون که بازیافت روغن های کارکرده در ایران آغاز شده، در مناطق مختلف به شکل ابتدایی در محیط زیست تخلیه شده است. با توجه به ساختار شیمیایی روغن موتورهای کارکرده، تخلیه کردن آنها در طبیعت و محیط زیست شهری ضایعات اسفناکی به بار می آورد و محیط زیست انسان را به مخاطره می اندازد. در این تحقیق هدف بررسی ابعاد زیست محیطی روغن موتورهای مستعمل و همچنین مطالعه انواع روش های بازیافت و ارائه روش مناسب برای کاربرد در کشور می باشد. روش تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت از نوع کیفی می باشد. در این تحقیق بعد از بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف روش های مختلف بازیافت روغن های مستعمل این نتیجه اخذ گردید که در کشور ایران روش تقطیر فیلم نازک به دلیل عدم نیاز به افزودنی اسید و خاک جهت رنگبری و خالص سازی، بدون ضایعات ، پاک و مقرون بصرفه بودن روش قابل قبولی برای اجرا می باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4146
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf1.74 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی زیست محیطی و روش های بازیافت روغن موتور مستعمل در کشور ایران
Authors: حسن افشاری;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: روش های بازیافت، روغن مستعمل، زیست محیطی
Year: 1400
Abstract: روغن های مورد استفاده برای روغن کاری ماشین آالت پس از مدتی خاصیت خود را از دست می دهند. قسمتی از این روغن ها جمع آوری شده و بازیافت می شوند و مجددا مورد استفاده قرار می گیرند. بازیافت روغن های مستعمل در ایران عمدتا به روش سنتی با استفاده از اسیدسولفوریک و خاک رنگبر انجام می شود که حاصل آن تولید پسماند ویژه به نام لجن های اسیدی است که از حدود 40 سال گذشته تاکنون که بازیافت روغن های کارکرده در ایران آغاز شده، در مناطق مختلف به شکل ابتدایی در محیط زیست تخلیه شده است. با توجه به ساختار شیمیایی روغن موتورهای کارکرده، تخلیه کردن آنها در طبیعت و محیط زیست شهری ضایعات اسفناکی به بار می آورد و محیط زیست انسان را به مخاطره می اندازد. در این تحقیق هدف بررسی ابعاد زیست محیطی روغن موتورهای مستعمل و همچنین مطالعه انواع روش های بازیافت و ارائه روش مناسب برای کاربرد در کشور می باشد. روش تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت از نوع کیفی می باشد. در این تحقیق بعد از بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف روش های مختلف بازیافت روغن های مستعمل این نتیجه اخذ گردید که در کشور ایران روش تقطیر فیلم نازک به دلیل عدم نیاز به افزودنی اسید و خاک جهت رنگبری و خالص سازی، بدون ضایعات ، پاک و مقرون بصرفه بودن روش قابل قبولی برای اجرا می باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4146
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf1.74 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی زیست محیطی و روش های بازیافت روغن موتور مستعمل در کشور ایران
Authors: حسن افشاری;فرناز امین صالحی;زهرا قرباني نيا;عارف نوروز
subject: روش های بازیافت، روغن مستعمل، زیست محیطی
Year: 1400
Abstract: روغن های مورد استفاده برای روغن کاری ماشین آالت پس از مدتی خاصیت خود را از دست می دهند. قسمتی از این روغن ها جمع آوری شده و بازیافت می شوند و مجددا مورد استفاده قرار می گیرند. بازیافت روغن های مستعمل در ایران عمدتا به روش سنتی با استفاده از اسیدسولفوریک و خاک رنگبر انجام می شود که حاصل آن تولید پسماند ویژه به نام لجن های اسیدی است که از حدود 40 سال گذشته تاکنون که بازیافت روغن های کارکرده در ایران آغاز شده، در مناطق مختلف به شکل ابتدایی در محیط زیست تخلیه شده است. با توجه به ساختار شیمیایی روغن موتورهای کارکرده، تخلیه کردن آنها در طبیعت و محیط زیست شهری ضایعات اسفناکی به بار می آورد و محیط زیست انسان را به مخاطره می اندازد. در این تحقیق هدف بررسی ابعاد زیست محیطی روغن موتورهای مستعمل و همچنین مطالعه انواع روش های بازیافت و ارائه روش مناسب برای کاربرد در کشور می باشد. روش تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت از نوع کیفی می باشد. در این تحقیق بعد از بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف روش های مختلف بازیافت روغن های مستعمل این نتیجه اخذ گردید که در کشور ایران روش تقطیر فیلم نازک به دلیل عدم نیاز به افزودنی اسید و خاک جهت رنگبری و خالص سازی، بدون ضایعات ، پاک و مقرون بصرفه بودن روش قابل قبولی برای اجرا می باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4146
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf1.74 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File