Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4089
Title: مدلي تركيبي جهت پيش بيني نيت تداوم يادگيري الكترونيكي
Authors: رويا سپهرنيا;علي كرمانشاه;مهدي كاظمي
subject: يادگيري الكترونيكي، نيت تداوم يادگيري الكترونيكي، مدل تركيبي
Year: 1390
Abstract: هدف از این تحقیق؛ ایجاد مدلی جهت بررسی و پیش بینی نیت تداوم در یادگیری الکترونیکی، با استفاده از عوامل تاثیر گذار در سایر مدل های علمی است. از نظر هدف، این تحقیق کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات ، توصیفی همبستگی می باشد. مدل تحقیق، توسط پرسشنامه الکترونیکی ارسالی به 122 دانشجو، مورد تست قرار گرفت. مقیاس سنجش آیتم ها، از ادبیات موجود استخراج گردید و برای سسنجش متغیرها از مقیاس پنج تایس لکیرت با مبنای کاملا موافق تا کاملا مخالف استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح امار توصیفی، از نرم افزار spss18 و در سطح آمار استنباطی از نرم افزار لیزرل 8/50 استفاده شد. برای عوامل موجود در سنجه ها ، تحلیل عاملی انجام شد و با استفاده از معادلات ساختاری، مدل تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که تایید کاربر از انتظارات، از طریق متغیر مفید بودن ادراکی و متعاقبا رضایت، به نیت تداوم یادگیری الکترونیکی می انجامد. همچنین متغیر تایید، ارتباط مستقیم و مثبتی با رضایت دارد و در نتیجه با نیت تداوم، مرتبط است. در این تحقیق، متغیر سهولت استفاده ادراکی از طریق متغیر مفید بودن ادراکی و متعاقبا متغیر رضایت ، با نیت تداوم مرتبط است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4089
Appears in Collections:مدیریت فناوری اطلاعات

Files in This Item:
File SizeFormat 
22-persian.pdf12.75 MBAdobe PDF
Title: مدلي تركيبي جهت پيش بيني نيت تداوم يادگيري الكترونيكي
Authors: رويا سپهرنيا;علي كرمانشاه;مهدي كاظمي
subject: يادگيري الكترونيكي، نيت تداوم يادگيري الكترونيكي، مدل تركيبي
Year: 1390
Abstract: هدف از این تحقیق؛ ایجاد مدلی جهت بررسی و پیش بینی نیت تداوم در یادگیری الکترونیکی، با استفاده از عوامل تاثیر گذار در سایر مدل های علمی است. از نظر هدف، این تحقیق کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات ، توصیفی همبستگی می باشد. مدل تحقیق، توسط پرسشنامه الکترونیکی ارسالی به 122 دانشجو، مورد تست قرار گرفت. مقیاس سنجش آیتم ها، از ادبیات موجود استخراج گردید و برای سسنجش متغیرها از مقیاس پنج تایس لکیرت با مبنای کاملا موافق تا کاملا مخالف استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح امار توصیفی، از نرم افزار spss18 و در سطح آمار استنباطی از نرم افزار لیزرل 8/50 استفاده شد. برای عوامل موجود در سنجه ها ، تحلیل عاملی انجام شد و با استفاده از معادلات ساختاری، مدل تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که تایید کاربر از انتظارات، از طریق متغیر مفید بودن ادراکی و متعاقبا رضایت، به نیت تداوم یادگیری الکترونیکی می انجامد. همچنین متغیر تایید، ارتباط مستقیم و مثبتی با رضایت دارد و در نتیجه با نیت تداوم، مرتبط است. در این تحقیق، متغیر سهولت استفاده ادراکی از طریق متغیر مفید بودن ادراکی و متعاقبا متغیر رضایت ، با نیت تداوم مرتبط است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4089
Appears in Collections:مدیریت فناوری اطلاعات

Files in This Item:
File SizeFormat 
22-persian.pdf12.75 MBAdobe PDF
Title: مدلي تركيبي جهت پيش بيني نيت تداوم يادگيري الكترونيكي
Authors: رويا سپهرنيا;علي كرمانشاه;مهدي كاظمي
subject: يادگيري الكترونيكي، نيت تداوم يادگيري الكترونيكي، مدل تركيبي
Year: 1390
Abstract: هدف از این تحقیق؛ ایجاد مدلی جهت بررسی و پیش بینی نیت تداوم در یادگیری الکترونیکی، با استفاده از عوامل تاثیر گذار در سایر مدل های علمی است. از نظر هدف، این تحقیق کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات ، توصیفی همبستگی می باشد. مدل تحقیق، توسط پرسشنامه الکترونیکی ارسالی به 122 دانشجو، مورد تست قرار گرفت. مقیاس سنجش آیتم ها، از ادبیات موجود استخراج گردید و برای سسنجش متغیرها از مقیاس پنج تایس لکیرت با مبنای کاملا موافق تا کاملا مخالف استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح امار توصیفی، از نرم افزار spss18 و در سطح آمار استنباطی از نرم افزار لیزرل 8/50 استفاده شد. برای عوامل موجود در سنجه ها ، تحلیل عاملی انجام شد و با استفاده از معادلات ساختاری، مدل تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که تایید کاربر از انتظارات، از طریق متغیر مفید بودن ادراکی و متعاقبا رضایت، به نیت تداوم یادگیری الکترونیکی می انجامد. همچنین متغیر تایید، ارتباط مستقیم و مثبتی با رضایت دارد و در نتیجه با نیت تداوم، مرتبط است. در این تحقیق، متغیر سهولت استفاده ادراکی از طریق متغیر مفید بودن ادراکی و متعاقبا متغیر رضایت ، با نیت تداوم مرتبط است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4089
Appears in Collections:مدیریت فناوری اطلاعات

Files in This Item:
File SizeFormat 
22-persian.pdf12.75 MBAdobe PDF