Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3959
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorرضا قاسمی-
dc.contributor.authorمحمد معهود-
dc.contributor.authorاحسان فرصت کار-
dc.date.accessioned2020-11-03T21:27:45Z-
dc.date.available2020-11-03T21:27:45Z-
dc.date.issued1399en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/3959-
dc.description.abstractامروزه با پیشرفت تکنولوژی محققان درپی آن اند تا در عرصه های مختلف زندگی روزمره دگرگونی هایی را به وجود آورند. یکی از این عرصه ها صنعت ساخت و ساز می باشد که پژوهشگران صنعت ماشین آلات تمام تلاش خود را دارند تا ماشین آلاتی کاملاً هوشمند ساخته که خطای اپراتور و راننده حذف گردد و با توجه هزینه های زیاد پیمانکاران و کارفرمایان در خرید و نگهداری ماشین آلات عمرانی و ساختمانی بسیاری از هزینه های گزاف در زمینه نگهداری و تعمیرات این ماشین آلات را کاهش دهند. از این رو هدف از این تحقیق کاربرد و تاثیرفناوری کنترل ازراه دورماشین آلات درپروژه های عمرانی و ساختمانی (مطالعه موردی شهرداری تهران) در جهت کاهش هزینه های ماشین آلات و افزایش سوددهی پروژه می باشد. با توجه به نوپا بودن این تکنولوژی تنها یک مورد از این نوع ماشین آلات (لودر هیوندای) در شهرداری تهران موجود می باشد که بنا به دلایلی نا معلوم مورد استفاده قرار نمی گیرند و تنها در یک بازه ی زمانی یکساله توسط اپراتور متخصص مورد تحلیل قرارگرفته که نتایج این تحقیق برای مبنای همان تحلیل ها و در مقایسه با ماشین آلات بدون فناوری کنترل از راه دورانجام شده است بر همین مبنا نتایج نشان داد که استفاده از فناوری کنترل از راه دور می تواند موجب کاهش هزینه ها در بلند مدت گردد که برای پیمانکاران و کارفرمایان بسیار با اهمیت خواهد بود.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectفناوری کنترل از راه دور، پروژه های عمرانی، ماشین آلات عمرانی و ساختمانی، مدیریت پروژه، نگهداری و تعمیرات (نت.)en_US
dc.titleکاربرد و تاثیر فناوری کنترل از راه دور ماشین آلات در پروژه های عمرانی و ساختمانی (مطالعه موردی: شهرداری تهران)-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70.pdf467.92 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorرضا قاسمی-
dc.contributor.authorمحمد معهود-
dc.contributor.authorاحسان فرصت کار-
dc.date.accessioned2020-11-03T21:27:45Z-
dc.date.available2020-11-03T21:27:45Z-
dc.date.issued1399en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/3959-
dc.description.abstractامروزه با پیشرفت تکنولوژی محققان درپی آن اند تا در عرصه های مختلف زندگی روزمره دگرگونی هایی را به وجود آورند. یکی از این عرصه ها صنعت ساخت و ساز می باشد که پژوهشگران صنعت ماشین آلات تمام تلاش خود را دارند تا ماشین آلاتی کاملاً هوشمند ساخته که خطای اپراتور و راننده حذف گردد و با توجه هزینه های زیاد پیمانکاران و کارفرمایان در خرید و نگهداری ماشین آلات عمرانی و ساختمانی بسیاری از هزینه های گزاف در زمینه نگهداری و تعمیرات این ماشین آلات را کاهش دهند. از این رو هدف از این تحقیق کاربرد و تاثیرفناوری کنترل ازراه دورماشین آلات درپروژه های عمرانی و ساختمانی (مطالعه موردی شهرداری تهران) در جهت کاهش هزینه های ماشین آلات و افزایش سوددهی پروژه می باشد. با توجه به نوپا بودن این تکنولوژی تنها یک مورد از این نوع ماشین آلات (لودر هیوندای) در شهرداری تهران موجود می باشد که بنا به دلایلی نا معلوم مورد استفاده قرار نمی گیرند و تنها در یک بازه ی زمانی یکساله توسط اپراتور متخصص مورد تحلیل قرارگرفته که نتایج این تحقیق برای مبنای همان تحلیل ها و در مقایسه با ماشین آلات بدون فناوری کنترل از راه دورانجام شده است بر همین مبنا نتایج نشان داد که استفاده از فناوری کنترل از راه دور می تواند موجب کاهش هزینه ها در بلند مدت گردد که برای پیمانکاران و کارفرمایان بسیار با اهمیت خواهد بود.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectفناوری کنترل از راه دور، پروژه های عمرانی، ماشین آلات عمرانی و ساختمانی، مدیریت پروژه، نگهداری و تعمیرات (نت.)en_US
dc.titleکاربرد و تاثیر فناوری کنترل از راه دور ماشین آلات در پروژه های عمرانی و ساختمانی (مطالعه موردی: شهرداری تهران)-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70.pdf467.92 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorرضا قاسمی-
dc.contributor.authorمحمد معهود-
dc.contributor.authorاحسان فرصت کار-
dc.date.accessioned2020-11-03T21:27:45Z-
dc.date.available2020-11-03T21:27:45Z-
dc.date.issued1399en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/3959-
dc.description.abstractامروزه با پیشرفت تکنولوژی محققان درپی آن اند تا در عرصه های مختلف زندگی روزمره دگرگونی هایی را به وجود آورند. یکی از این عرصه ها صنعت ساخت و ساز می باشد که پژوهشگران صنعت ماشین آلات تمام تلاش خود را دارند تا ماشین آلاتی کاملاً هوشمند ساخته که خطای اپراتور و راننده حذف گردد و با توجه هزینه های زیاد پیمانکاران و کارفرمایان در خرید و نگهداری ماشین آلات عمرانی و ساختمانی بسیاری از هزینه های گزاف در زمینه نگهداری و تعمیرات این ماشین آلات را کاهش دهند. از این رو هدف از این تحقیق کاربرد و تاثیرفناوری کنترل ازراه دورماشین آلات درپروژه های عمرانی و ساختمانی (مطالعه موردی شهرداری تهران) در جهت کاهش هزینه های ماشین آلات و افزایش سوددهی پروژه می باشد. با توجه به نوپا بودن این تکنولوژی تنها یک مورد از این نوع ماشین آلات (لودر هیوندای) در شهرداری تهران موجود می باشد که بنا به دلایلی نا معلوم مورد استفاده قرار نمی گیرند و تنها در یک بازه ی زمانی یکساله توسط اپراتور متخصص مورد تحلیل قرارگرفته که نتایج این تحقیق برای مبنای همان تحلیل ها و در مقایسه با ماشین آلات بدون فناوری کنترل از راه دورانجام شده است بر همین مبنا نتایج نشان داد که استفاده از فناوری کنترل از راه دور می تواند موجب کاهش هزینه ها در بلند مدت گردد که برای پیمانکاران و کارفرمایان بسیار با اهمیت خواهد بود.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectفناوری کنترل از راه دور، پروژه های عمرانی، ماشین آلات عمرانی و ساختمانی، مدیریت پروژه، نگهداری و تعمیرات (نت.)en_US
dc.titleکاربرد و تاثیر فناوری کنترل از راه دور ماشین آلات در پروژه های عمرانی و ساختمانی (مطالعه موردی: شهرداری تهران)-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70.pdf467.92 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File