Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3903
Title: تعیین معیارهای تشخیص صلاحیت مدیران پروژه بر مبنای استاندارد ICB
Authors: سمیرا کیوانی دولوئی;سعید شهریاری;محمد معهود;شایان حجت پناه
subject: نیروی انسانی، مدیر پروژه، شایستگی ها، معیارهای تشخیص صلاحیت، سازمان های پروژه محور، استاندارد شایستگی مدیران پروژه (.
Year: 1397
Abstract: فرایند انتخاب نیروی انسانی معمولا0 با روشی حدسی و بدون ساختار صورت میگیرد کهاصولا0 بهترین انتخاب را نتیجه نمی دهد. ازآنجاکه در انتخاب مدیران پروژه معیارها و زیر معیارهای خاصی تاثیرگذارند و موفقیت پروژه ها نیز بهطور قابل ملاحظه ای به انتخاب مدیران پروژه بستگی دارد لذا لزوم روشهایی برای بهبود فرآیند تصمیم گیری و انتخاب مناسبترین مدیر پروژه ضروری می نماید. در اکثر سازمانهای پروژه محور، مدیران پروژه بدون توجه به مهارتهای رفتاری، تنها بر اساس صلاحیت فنی انتخاب میشوند که باعث ایجاد مشکلات بسیاری در حین اجرای پروژه ها شده است. با استناد به استاندارد شایستگی مدیران پروژه (ICB) مهارتها و صلاحیت مدیران پروژه به سه بخش کلی: علم و تخصص، فنی و تکنیکی و رفتاری تقسیم میشود: لذا برای انتخاب مدیران پروژه شایسته باید به این حوزه ها در کنار هم اهمیت داد. ضروری است که تمامی ویژگیهای ذکرشده با یکدیگر موردتوجه قرار بگیرند و با ایجاد یک مدل کارا بتوان این معیارها را به صورت عملی و حسابشده در انتخاب مدیران پروژه لحاظ نمود و اندازه گیری کرد. به این طریق، میتوان افرادی را به عنوان مدیر پروژه منتصب کرد که در تمام زمینه ها دارای شایستگیها و مهارتهای لازم باشند. در این پژوهش با استفاده از رویکرد تحقیقی- کاربردی سعی بر ارائه مدلی جهت تعیین معیارهای تشخیص صلاحیت مدیران پروژه داریم.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3903
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44.pdf813.67 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: تعیین معیارهای تشخیص صلاحیت مدیران پروژه بر مبنای استاندارد ICB
Authors: سمیرا کیوانی دولوئی;سعید شهریاری;محمد معهود;شایان حجت پناه
subject: نیروی انسانی، مدیر پروژه، شایستگی ها، معیارهای تشخیص صلاحیت، سازمان های پروژه محور، استاندارد شایستگی مدیران پروژه (.
Year: 1397
Abstract: فرایند انتخاب نیروی انسانی معمولا0 با روشی حدسی و بدون ساختار صورت میگیرد کهاصولا0 بهترین انتخاب را نتیجه نمی دهد. ازآنجاکه در انتخاب مدیران پروژه معیارها و زیر معیارهای خاصی تاثیرگذارند و موفقیت پروژه ها نیز بهطور قابل ملاحظه ای به انتخاب مدیران پروژه بستگی دارد لذا لزوم روشهایی برای بهبود فرآیند تصمیم گیری و انتخاب مناسبترین مدیر پروژه ضروری می نماید. در اکثر سازمانهای پروژه محور، مدیران پروژه بدون توجه به مهارتهای رفتاری، تنها بر اساس صلاحیت فنی انتخاب میشوند که باعث ایجاد مشکلات بسیاری در حین اجرای پروژه ها شده است. با استناد به استاندارد شایستگی مدیران پروژه (ICB) مهارتها و صلاحیت مدیران پروژه به سه بخش کلی: علم و تخصص، فنی و تکنیکی و رفتاری تقسیم میشود: لذا برای انتخاب مدیران پروژه شایسته باید به این حوزه ها در کنار هم اهمیت داد. ضروری است که تمامی ویژگیهای ذکرشده با یکدیگر موردتوجه قرار بگیرند و با ایجاد یک مدل کارا بتوان این معیارها را به صورت عملی و حسابشده در انتخاب مدیران پروژه لحاظ نمود و اندازه گیری کرد. به این طریق، میتوان افرادی را به عنوان مدیر پروژه منتصب کرد که در تمام زمینه ها دارای شایستگیها و مهارتهای لازم باشند. در این پژوهش با استفاده از رویکرد تحقیقی- کاربردی سعی بر ارائه مدلی جهت تعیین معیارهای تشخیص صلاحیت مدیران پروژه داریم.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3903
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44.pdf813.67 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: تعیین معیارهای تشخیص صلاحیت مدیران پروژه بر مبنای استاندارد ICB
Authors: سمیرا کیوانی دولوئی;سعید شهریاری;محمد معهود;شایان حجت پناه
subject: نیروی انسانی، مدیر پروژه، شایستگی ها، معیارهای تشخیص صلاحیت، سازمان های پروژه محور، استاندارد شایستگی مدیران پروژه (.
Year: 1397
Abstract: فرایند انتخاب نیروی انسانی معمولا0 با روشی حدسی و بدون ساختار صورت میگیرد کهاصولا0 بهترین انتخاب را نتیجه نمی دهد. ازآنجاکه در انتخاب مدیران پروژه معیارها و زیر معیارهای خاصی تاثیرگذارند و موفقیت پروژه ها نیز بهطور قابل ملاحظه ای به انتخاب مدیران پروژه بستگی دارد لذا لزوم روشهایی برای بهبود فرآیند تصمیم گیری و انتخاب مناسبترین مدیر پروژه ضروری می نماید. در اکثر سازمانهای پروژه محور، مدیران پروژه بدون توجه به مهارتهای رفتاری، تنها بر اساس صلاحیت فنی انتخاب میشوند که باعث ایجاد مشکلات بسیاری در حین اجرای پروژه ها شده است. با استناد به استاندارد شایستگی مدیران پروژه (ICB) مهارتها و صلاحیت مدیران پروژه به سه بخش کلی: علم و تخصص، فنی و تکنیکی و رفتاری تقسیم میشود: لذا برای انتخاب مدیران پروژه شایسته باید به این حوزه ها در کنار هم اهمیت داد. ضروری است که تمامی ویژگیهای ذکرشده با یکدیگر موردتوجه قرار بگیرند و با ایجاد یک مدل کارا بتوان این معیارها را به صورت عملی و حسابشده در انتخاب مدیران پروژه لحاظ نمود و اندازه گیری کرد. به این طریق، میتوان افرادی را به عنوان مدیر پروژه منتصب کرد که در تمام زمینه ها دارای شایستگیها و مهارتهای لازم باشند. در این پژوهش با استفاده از رویکرد تحقیقی- کاربردی سعی بر ارائه مدلی جهت تعیین معیارهای تشخیص صلاحیت مدیران پروژه داریم.
URI: http://localhost/handle/Hannan/3903
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44.pdf813.67 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File