Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3872
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorمحمد معهود-
dc.contributor.authorزهره يادگاري-
dc.contributor.authorشایان حجت پناه-
dc.date.accessioned2020-10-07T21:54:38Z-
dc.date.available2020-10-07T21:54:38Z-
dc.date.issued1397en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/3872-
dc.description.abstractتغییرات فرهنگی در ادوار گوناگون تاريخ و ورود افراد مهاجر از نقاط مختلف کشور به شهر دزفول، با فرهنگهاي متمايز، کمبود اماکن فرهنگی و کاهش سطح کیفیت اين اماکن در جهت معرفی هويت فرهنگی اصیل دزفول به ساکنان شهر موجب خواهد شد بسیاري از ارزشهاي اصیل اجتماعی، فرهنگی بومی شهر دزفول بهتدريج فرهنگ اصیل دزفول روبهزوال و نسیان رفته و نسلهاي آينده را دچار عدم ثبات هويت فرهنگی خواهند شد. از طرف ديگر هرسال گردشگران بسیاري از ديگر شهرها و کشورها به شهر دزفول سفر میکنند. هدف بسیاري از آنها آشنايی با فرهنگ و هويت شهر دزفول میباشد. گردشگران در انتقال فرهنگ شهر دزفول به ساير جوامع نقش مهمی دارند. حال اگر افراد ساکن در چنین شهري خود هنوز به پايداري هويت فرهنگی دست نیافتهاند چگونه چنین شهري میتواند در انتقال هويت فرهنگی خود به ديگران موفق باشد. با توجه به اهمیت پايداري فرهنگی و تأثیر آن بر جامعه در جنبههاي مختلف و همچنین نیاز دزفول به پايداري هويت فرهنگی لزوم تلاش در جهت پايداري هويت فرهنگی دزفول امري مهم تلقی میشود. بهبیانديگر هويت فرهنگی و بهرهمندي از فرهنگ بالنده و پیشرو ازجمله عوامل بنیادين براي تحقق توسعه پايدار است و برنامهريزي توسعه پايدار بايستی بر اساس فرهنگهاي گوناگون و متنوع صورت پذيرد. مستقل از آن، فرهنگسرا بسته به فرهنگ شهر میزبان طراحی میشود، درواقع نوعی نمايش فرهنگ آن شهر بهحساب میآيد که مقصود ايجاد يک مرکز فرهنگی با توجه به اقلیم، فرهنگ و هويت و بومی مداري بهعنوان چرخه حیات بافت قديمی نیز میباشد، و با توجه به اينکه هويت فرهنگی بهعنوان عنصري پايدار که در کمال يافتن انسان، رشد و ترقی منزلتهاي مختلف يک جامعه و عامل پیروزي يک ملت در سراسر جهان و اتحاد قلبی افراد جامعه تأثیرگذار میباشد و همچنین ضرورت نیاز شهرستان دزفول به پايداري هويت فرهنگی و ازآنجاکه فرهنگسرا بهعنوان يکی از عناصري که میتواند در پايداري هويت فرهنگی نقش مؤثري را ايفا کند، لزوم توجه به چگونگی کیفیت طراحی فضايی و کالبدي فرهنگسرا در دزفول و ارائه راهکارهايی در جهت بهبود و ارتقاء اهداف موردنظر امري بديهی و ضروري استen_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectهويت فرهنگی، امکان سنجی، طراحی فرهنگسرا، توسعه پايدار شهري، بومی مداريen_US
dc.titleامکانسنجی طراحی و احداث فرهنگسرا به منظور ارتقای هویت فرهنگی با بهرهگیری از اصول توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر دزفول)-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf422.84 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorمحمد معهود-
dc.contributor.authorزهره يادگاري-
dc.contributor.authorشایان حجت پناه-
dc.date.accessioned2020-10-07T21:54:38Z-
dc.date.available2020-10-07T21:54:38Z-
dc.date.issued1397en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/3872-
dc.description.abstractتغییرات فرهنگی در ادوار گوناگون تاريخ و ورود افراد مهاجر از نقاط مختلف کشور به شهر دزفول، با فرهنگهاي متمايز، کمبود اماکن فرهنگی و کاهش سطح کیفیت اين اماکن در جهت معرفی هويت فرهنگی اصیل دزفول به ساکنان شهر موجب خواهد شد بسیاري از ارزشهاي اصیل اجتماعی، فرهنگی بومی شهر دزفول بهتدريج فرهنگ اصیل دزفول روبهزوال و نسیان رفته و نسلهاي آينده را دچار عدم ثبات هويت فرهنگی خواهند شد. از طرف ديگر هرسال گردشگران بسیاري از ديگر شهرها و کشورها به شهر دزفول سفر میکنند. هدف بسیاري از آنها آشنايی با فرهنگ و هويت شهر دزفول میباشد. گردشگران در انتقال فرهنگ شهر دزفول به ساير جوامع نقش مهمی دارند. حال اگر افراد ساکن در چنین شهري خود هنوز به پايداري هويت فرهنگی دست نیافتهاند چگونه چنین شهري میتواند در انتقال هويت فرهنگی خود به ديگران موفق باشد. با توجه به اهمیت پايداري فرهنگی و تأثیر آن بر جامعه در جنبههاي مختلف و همچنین نیاز دزفول به پايداري هويت فرهنگی لزوم تلاش در جهت پايداري هويت فرهنگی دزفول امري مهم تلقی میشود. بهبیانديگر هويت فرهنگی و بهرهمندي از فرهنگ بالنده و پیشرو ازجمله عوامل بنیادين براي تحقق توسعه پايدار است و برنامهريزي توسعه پايدار بايستی بر اساس فرهنگهاي گوناگون و متنوع صورت پذيرد. مستقل از آن، فرهنگسرا بسته به فرهنگ شهر میزبان طراحی میشود، درواقع نوعی نمايش فرهنگ آن شهر بهحساب میآيد که مقصود ايجاد يک مرکز فرهنگی با توجه به اقلیم، فرهنگ و هويت و بومی مداري بهعنوان چرخه حیات بافت قديمی نیز میباشد، و با توجه به اينکه هويت فرهنگی بهعنوان عنصري پايدار که در کمال يافتن انسان، رشد و ترقی منزلتهاي مختلف يک جامعه و عامل پیروزي يک ملت در سراسر جهان و اتحاد قلبی افراد جامعه تأثیرگذار میباشد و همچنین ضرورت نیاز شهرستان دزفول به پايداري هويت فرهنگی و ازآنجاکه فرهنگسرا بهعنوان يکی از عناصري که میتواند در پايداري هويت فرهنگی نقش مؤثري را ايفا کند، لزوم توجه به چگونگی کیفیت طراحی فضايی و کالبدي فرهنگسرا در دزفول و ارائه راهکارهايی در جهت بهبود و ارتقاء اهداف موردنظر امري بديهی و ضروري استen_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectهويت فرهنگی، امکان سنجی، طراحی فرهنگسرا، توسعه پايدار شهري، بومی مداريen_US
dc.titleامکانسنجی طراحی و احداث فرهنگسرا به منظور ارتقای هویت فرهنگی با بهرهگیری از اصول توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر دزفول)-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf422.84 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorمحمد معهود-
dc.contributor.authorزهره يادگاري-
dc.contributor.authorشایان حجت پناه-
dc.date.accessioned2020-10-07T21:54:38Z-
dc.date.available2020-10-07T21:54:38Z-
dc.date.issued1397en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/3872-
dc.description.abstractتغییرات فرهنگی در ادوار گوناگون تاريخ و ورود افراد مهاجر از نقاط مختلف کشور به شهر دزفول، با فرهنگهاي متمايز، کمبود اماکن فرهنگی و کاهش سطح کیفیت اين اماکن در جهت معرفی هويت فرهنگی اصیل دزفول به ساکنان شهر موجب خواهد شد بسیاري از ارزشهاي اصیل اجتماعی، فرهنگی بومی شهر دزفول بهتدريج فرهنگ اصیل دزفول روبهزوال و نسیان رفته و نسلهاي آينده را دچار عدم ثبات هويت فرهنگی خواهند شد. از طرف ديگر هرسال گردشگران بسیاري از ديگر شهرها و کشورها به شهر دزفول سفر میکنند. هدف بسیاري از آنها آشنايی با فرهنگ و هويت شهر دزفول میباشد. گردشگران در انتقال فرهنگ شهر دزفول به ساير جوامع نقش مهمی دارند. حال اگر افراد ساکن در چنین شهري خود هنوز به پايداري هويت فرهنگی دست نیافتهاند چگونه چنین شهري میتواند در انتقال هويت فرهنگی خود به ديگران موفق باشد. با توجه به اهمیت پايداري فرهنگی و تأثیر آن بر جامعه در جنبههاي مختلف و همچنین نیاز دزفول به پايداري هويت فرهنگی لزوم تلاش در جهت پايداري هويت فرهنگی دزفول امري مهم تلقی میشود. بهبیانديگر هويت فرهنگی و بهرهمندي از فرهنگ بالنده و پیشرو ازجمله عوامل بنیادين براي تحقق توسعه پايدار است و برنامهريزي توسعه پايدار بايستی بر اساس فرهنگهاي گوناگون و متنوع صورت پذيرد. مستقل از آن، فرهنگسرا بسته به فرهنگ شهر میزبان طراحی میشود، درواقع نوعی نمايش فرهنگ آن شهر بهحساب میآيد که مقصود ايجاد يک مرکز فرهنگی با توجه به اقلیم، فرهنگ و هويت و بومی مداري بهعنوان چرخه حیات بافت قديمی نیز میباشد، و با توجه به اينکه هويت فرهنگی بهعنوان عنصري پايدار که در کمال يافتن انسان، رشد و ترقی منزلتهاي مختلف يک جامعه و عامل پیروزي يک ملت در سراسر جهان و اتحاد قلبی افراد جامعه تأثیرگذار میباشد و همچنین ضرورت نیاز شهرستان دزفول به پايداري هويت فرهنگی و ازآنجاکه فرهنگسرا بهعنوان يکی از عناصري که میتواند در پايداري هويت فرهنگی نقش مؤثري را ايفا کند، لزوم توجه به چگونگی کیفیت طراحی فضايی و کالبدي فرهنگسرا در دزفول و ارائه راهکارهايی در جهت بهبود و ارتقاء اهداف موردنظر امري بديهی و ضروري استen_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectهويت فرهنگی، امکان سنجی، طراحی فرهنگسرا، توسعه پايدار شهري، بومی مداريen_US
dc.titleامکانسنجی طراحی و احداث فرهنگسرا به منظور ارتقای هویت فرهنگی با بهرهگیری از اصول توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر دزفول)-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf422.84 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File