Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3869
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorمحمد جهانگیری-
dc.contributor.authorشایان حجت پناه-
dc.contributor.authorمحمد معهود-
dc.date.accessioned2020-10-07T21:40:28Z-
dc.date.available2020-10-07T21:40:28Z-
dc.date.issued1397en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/3869-
dc.description.abstractتدوين منشور پروژه اولین فرآيند مديريت پروژه در استاندارد PMBOKمي باشد كه در حوزه مديريت يکپارچگي پروژه نیز قرار دارد. ازاينرو، منشور پروژه به سندي اطلاق ميشود كه آغازگر يا حامي پروژه صادر ميكند و بر پايۀ آن يک پروژه رسمیت مييابد. بر اساس منشور پروژه، مدير پروژه اختیار پیدا ميكند تا منابع موجود را براي فعالیتهاي پروژه تخصیص داده و به كار گیرد. تفصیل و اندازه منشور پروژه متناسب با ابعاد و پیچیدگي پروژه و همچنین اطلاعات موجود در آغاز برنامهريزي براي پروژه متفاوت است، با اين حال منشور پروژه بايد مرزها و حدود اصلي پروژه را تعريف و مشخص كند. همچنین اعضاي تیم پروژه از منشور پروژه به عنوان نقطه آغازين برنامه ريزي پروژه بهره ميبرند. فلذا در اين مقاله سعي بر آن است كه با نگاهي كلان و جامعنگر، يک پروژه نمونه موردي را تجزيه و تحلیل و ارزيابي نمايد. در طي اين فرآيند، برج اداري- تجاري البرز میرداماد در ابعاد مختلف و اطلاعات مورد نیاز و تحلیلهاي مرتبط در سرفصلهايي نظیر خلاصه پروژه، اهداف پروژه، محدوده پروژه، منابع تخمین زده شده، دوره زماني و هزينه برآورد شده، ريسکهاي پروژه، مفروضات و محدوديتها و ... بررسي ميشود كه جزو لاينفک توسعه منشور در مجموعه پروژه هاي ساخت و ساز محسوب ميشوند. از ديگر سو، اين مقاله برگرفته از تحقیقات و تالیفات نويسندگان در زمینۀ تدوين منشور پروژه است و نويسندگان در نگارش اين مقاله از پژوهش هاي مستقل خود در اين حوزه بهره برده اند و در طرح آن و ساختار و محتواي مقاله به رويکرد استانداردي نظیر PMBOKدر فرايند آغازين مديريت پروژه نیز نیم نگاهي تحلیلي داشته اند.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectمنشور پروژه، استاندارد ،PMBOKمديريت يکپارچگي پروژه، محدوده پروژه، ريسک هاي پروژه، مجموعه پروژه هاي ساخت و سازen_US
dc.titleتدوین منشور پروژه برای ساختمانهای بلندمرتبه با رویکرد استاندارد PMBOK (مطالعه موردی: برج اداری- تجاری البرز میرداماد)-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf532.88 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorمحمد جهانگیری-
dc.contributor.authorشایان حجت پناه-
dc.contributor.authorمحمد معهود-
dc.date.accessioned2020-10-07T21:40:28Z-
dc.date.available2020-10-07T21:40:28Z-
dc.date.issued1397en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/3869-
dc.description.abstractتدوين منشور پروژه اولین فرآيند مديريت پروژه در استاندارد PMBOKمي باشد كه در حوزه مديريت يکپارچگي پروژه نیز قرار دارد. ازاينرو، منشور پروژه به سندي اطلاق ميشود كه آغازگر يا حامي پروژه صادر ميكند و بر پايۀ آن يک پروژه رسمیت مييابد. بر اساس منشور پروژه، مدير پروژه اختیار پیدا ميكند تا منابع موجود را براي فعالیتهاي پروژه تخصیص داده و به كار گیرد. تفصیل و اندازه منشور پروژه متناسب با ابعاد و پیچیدگي پروژه و همچنین اطلاعات موجود در آغاز برنامهريزي براي پروژه متفاوت است، با اين حال منشور پروژه بايد مرزها و حدود اصلي پروژه را تعريف و مشخص كند. همچنین اعضاي تیم پروژه از منشور پروژه به عنوان نقطه آغازين برنامه ريزي پروژه بهره ميبرند. فلذا در اين مقاله سعي بر آن است كه با نگاهي كلان و جامعنگر، يک پروژه نمونه موردي را تجزيه و تحلیل و ارزيابي نمايد. در طي اين فرآيند، برج اداري- تجاري البرز میرداماد در ابعاد مختلف و اطلاعات مورد نیاز و تحلیلهاي مرتبط در سرفصلهايي نظیر خلاصه پروژه، اهداف پروژه، محدوده پروژه، منابع تخمین زده شده، دوره زماني و هزينه برآورد شده، ريسکهاي پروژه، مفروضات و محدوديتها و ... بررسي ميشود كه جزو لاينفک توسعه منشور در مجموعه پروژه هاي ساخت و ساز محسوب ميشوند. از ديگر سو، اين مقاله برگرفته از تحقیقات و تالیفات نويسندگان در زمینۀ تدوين منشور پروژه است و نويسندگان در نگارش اين مقاله از پژوهش هاي مستقل خود در اين حوزه بهره برده اند و در طرح آن و ساختار و محتواي مقاله به رويکرد استانداردي نظیر PMBOKدر فرايند آغازين مديريت پروژه نیز نیم نگاهي تحلیلي داشته اند.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectمنشور پروژه، استاندارد ،PMBOKمديريت يکپارچگي پروژه، محدوده پروژه، ريسک هاي پروژه، مجموعه پروژه هاي ساخت و سازen_US
dc.titleتدوین منشور پروژه برای ساختمانهای بلندمرتبه با رویکرد استاندارد PMBOK (مطالعه موردی: برج اداری- تجاری البرز میرداماد)-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf532.88 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorمحمد جهانگیری-
dc.contributor.authorشایان حجت پناه-
dc.contributor.authorمحمد معهود-
dc.date.accessioned2020-10-07T21:40:28Z-
dc.date.available2020-10-07T21:40:28Z-
dc.date.issued1397en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/3869-
dc.description.abstractتدوين منشور پروژه اولین فرآيند مديريت پروژه در استاندارد PMBOKمي باشد كه در حوزه مديريت يکپارچگي پروژه نیز قرار دارد. ازاينرو، منشور پروژه به سندي اطلاق ميشود كه آغازگر يا حامي پروژه صادر ميكند و بر پايۀ آن يک پروژه رسمیت مييابد. بر اساس منشور پروژه، مدير پروژه اختیار پیدا ميكند تا منابع موجود را براي فعالیتهاي پروژه تخصیص داده و به كار گیرد. تفصیل و اندازه منشور پروژه متناسب با ابعاد و پیچیدگي پروژه و همچنین اطلاعات موجود در آغاز برنامهريزي براي پروژه متفاوت است، با اين حال منشور پروژه بايد مرزها و حدود اصلي پروژه را تعريف و مشخص كند. همچنین اعضاي تیم پروژه از منشور پروژه به عنوان نقطه آغازين برنامه ريزي پروژه بهره ميبرند. فلذا در اين مقاله سعي بر آن است كه با نگاهي كلان و جامعنگر، يک پروژه نمونه موردي را تجزيه و تحلیل و ارزيابي نمايد. در طي اين فرآيند، برج اداري- تجاري البرز میرداماد در ابعاد مختلف و اطلاعات مورد نیاز و تحلیلهاي مرتبط در سرفصلهايي نظیر خلاصه پروژه، اهداف پروژه، محدوده پروژه، منابع تخمین زده شده، دوره زماني و هزينه برآورد شده، ريسکهاي پروژه، مفروضات و محدوديتها و ... بررسي ميشود كه جزو لاينفک توسعه منشور در مجموعه پروژه هاي ساخت و ساز محسوب ميشوند. از ديگر سو، اين مقاله برگرفته از تحقیقات و تالیفات نويسندگان در زمینۀ تدوين منشور پروژه است و نويسندگان در نگارش اين مقاله از پژوهش هاي مستقل خود در اين حوزه بهره برده اند و در طرح آن و ساختار و محتواي مقاله به رويکرد استانداردي نظیر PMBOKدر فرايند آغازين مديريت پروژه نیز نیم نگاهي تحلیلي داشته اند.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectمنشور پروژه، استاندارد ،PMBOKمديريت يکپارچگي پروژه، محدوده پروژه، ريسک هاي پروژه، مجموعه پروژه هاي ساخت و سازen_US
dc.titleتدوین منشور پروژه برای ساختمانهای بلندمرتبه با رویکرد استاندارد PMBOK (مطالعه موردی: برج اداری- تجاری البرز میرداماد)-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مهندسی مدیریت ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf532.88 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File