Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3867
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorاکبر حسینیان-
dc.contributor.authorشايان حجت پناه-
dc.contributor.authorمحمد معهود-
dc.date.accessioned2020-10-07T21:14:41Z-
dc.date.available2020-10-07T21:14:41Z-
dc.date.issued1397en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/3867-
dc.description.abstractتحقیقات و مقالات در زمینه صنعت ساختمان و مدیریت پروژهها مؤید این مهم است که همواره کاهش هدررفت و بهینه نمودن منابع ازجمله نیازهای صنعت ساختوساز برشمرده میشود و از طرف دیگر دستیابی به یک محصول ارزشمند در صنعت ساخت بهعنوان یک هدف تلقی میگردد که دستیابی به آن جز با توجه به ارزشها و ارتقاء آنها میسر نمیشود. همچنین در بیشتر مواقع از ارزش در کنار اتلاف نامبرده شده است و البته در نقطه مقابل هم. در این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع هستیم که چگونه میتوان با کاهش اتلاف، ارزشها را افزایش داده و به ساختوساز ناب ( Lean )Constructionدستیافت و به تبیین این مسئله میپردازیم که مدلسازی اطلاعات ساختمان ( )BIMچه نقشی در کاهش هدررفت و افزایش ارزش ایفا میکند. درواقع هدف از این پژوهش ارائه راهکارهایی برای افزایش ارزش با کمک مدلسازی اطلاعات ساختمان بوده و با استفاده از روش مطالعه و تحقیق گسترده کتابخانهای درنهایت امر به این نتیجه خواهیم رسید که حتی اگر ساختوساز ناب نیز مدنظر نباشد بازهم BIMباعث ساخت ناب میشود. کاهش اتلاف و به دنبال آن افزایش ارزش، دو هدف مشترک بین مدلسازی اطلاعات ساختمان و ساختوساز ناب محسوب میشوند. درواقع این افزایش و کاهش، حلقه واسط میان این دو نگرش نوین مدیریت پروژه محسوب میگردد. نزدیکتر کردن این دو نگرش به یکدیگر، ازاینرو ضروری است که تا حد امکان پاسخگوی نیازها و اهداف کلیه ذینفعان پروژه باشدen_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectساخت و ساز ناب، مدل سازی اطلاعات ساختمان، اتلاف، ارزش، کیفیت، صنعت ساخت و سازen_US
dc.titleارزیابی نحوه ارزش آفرینی مدل سازی اطلاعات ساختمان در ساخت و ساز ناب-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf545.14 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorاکبر حسینیان-
dc.contributor.authorشايان حجت پناه-
dc.contributor.authorمحمد معهود-
dc.date.accessioned2020-10-07T21:14:41Z-
dc.date.available2020-10-07T21:14:41Z-
dc.date.issued1397en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/3867-
dc.description.abstractتحقیقات و مقالات در زمینه صنعت ساختمان و مدیریت پروژهها مؤید این مهم است که همواره کاهش هدررفت و بهینه نمودن منابع ازجمله نیازهای صنعت ساختوساز برشمرده میشود و از طرف دیگر دستیابی به یک محصول ارزشمند در صنعت ساخت بهعنوان یک هدف تلقی میگردد که دستیابی به آن جز با توجه به ارزشها و ارتقاء آنها میسر نمیشود. همچنین در بیشتر مواقع از ارزش در کنار اتلاف نامبرده شده است و البته در نقطه مقابل هم. در این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع هستیم که چگونه میتوان با کاهش اتلاف، ارزشها را افزایش داده و به ساختوساز ناب ( Lean )Constructionدستیافت و به تبیین این مسئله میپردازیم که مدلسازی اطلاعات ساختمان ( )BIMچه نقشی در کاهش هدررفت و افزایش ارزش ایفا میکند. درواقع هدف از این پژوهش ارائه راهکارهایی برای افزایش ارزش با کمک مدلسازی اطلاعات ساختمان بوده و با استفاده از روش مطالعه و تحقیق گسترده کتابخانهای درنهایت امر به این نتیجه خواهیم رسید که حتی اگر ساختوساز ناب نیز مدنظر نباشد بازهم BIMباعث ساخت ناب میشود. کاهش اتلاف و به دنبال آن افزایش ارزش، دو هدف مشترک بین مدلسازی اطلاعات ساختمان و ساختوساز ناب محسوب میشوند. درواقع این افزایش و کاهش، حلقه واسط میان این دو نگرش نوین مدیریت پروژه محسوب میگردد. نزدیکتر کردن این دو نگرش به یکدیگر، ازاینرو ضروری است که تا حد امکان پاسخگوی نیازها و اهداف کلیه ذینفعان پروژه باشدen_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectساخت و ساز ناب، مدل سازی اطلاعات ساختمان، اتلاف، ارزش، کیفیت، صنعت ساخت و سازen_US
dc.titleارزیابی نحوه ارزش آفرینی مدل سازی اطلاعات ساختمان در ساخت و ساز ناب-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf545.14 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorاکبر حسینیان-
dc.contributor.authorشايان حجت پناه-
dc.contributor.authorمحمد معهود-
dc.date.accessioned2020-10-07T21:14:41Z-
dc.date.available2020-10-07T21:14:41Z-
dc.date.issued1397en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/3867-
dc.description.abstractتحقیقات و مقالات در زمینه صنعت ساختمان و مدیریت پروژهها مؤید این مهم است که همواره کاهش هدررفت و بهینه نمودن منابع ازجمله نیازهای صنعت ساختوساز برشمرده میشود و از طرف دیگر دستیابی به یک محصول ارزشمند در صنعت ساخت بهعنوان یک هدف تلقی میگردد که دستیابی به آن جز با توجه به ارزشها و ارتقاء آنها میسر نمیشود. همچنین در بیشتر مواقع از ارزش در کنار اتلاف نامبرده شده است و البته در نقطه مقابل هم. در این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع هستیم که چگونه میتوان با کاهش اتلاف، ارزشها را افزایش داده و به ساختوساز ناب ( Lean )Constructionدستیافت و به تبیین این مسئله میپردازیم که مدلسازی اطلاعات ساختمان ( )BIMچه نقشی در کاهش هدررفت و افزایش ارزش ایفا میکند. درواقع هدف از این پژوهش ارائه راهکارهایی برای افزایش ارزش با کمک مدلسازی اطلاعات ساختمان بوده و با استفاده از روش مطالعه و تحقیق گسترده کتابخانهای درنهایت امر به این نتیجه خواهیم رسید که حتی اگر ساختوساز ناب نیز مدنظر نباشد بازهم BIMباعث ساخت ناب میشود. کاهش اتلاف و به دنبال آن افزایش ارزش، دو هدف مشترک بین مدلسازی اطلاعات ساختمان و ساختوساز ناب محسوب میشوند. درواقع این افزایش و کاهش، حلقه واسط میان این دو نگرش نوین مدیریت پروژه محسوب میگردد. نزدیکتر کردن این دو نگرش به یکدیگر، ازاینرو ضروری است که تا حد امکان پاسخگوی نیازها و اهداف کلیه ذینفعان پروژه باشدen_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectساخت و ساز ناب، مدل سازی اطلاعات ساختمان، اتلاف، ارزش، کیفیت، صنعت ساخت و سازen_US
dc.titleارزیابی نحوه ارزش آفرینی مدل سازی اطلاعات ساختمان در ساخت و ساز ناب-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf545.14 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File