Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/3866
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorشايان حجت پناه-
dc.contributor.authorمحمد معهود-
dc.date.accessioned2020-10-07T21:10:13Z-
dc.date.available2020-10-07T21:10:13Z-
dc.date.issued1398en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/3866-
dc.description.abstractصنعت ساختوساز بهعنوان يکی از بخشهاي اصلی اقتصاد جهانی با عدم بهرهوري مواجه است، با توجه به پیچیدهتر شدن پروژههاي ساختمانی از مهمترين عوامل شکست اين پروژهها میتوان به افزايش زمان اجرا و آمادهسازي، دوباره- کاريها و مديريت نامناسب اشاره کرد. استفاده از اصول تفکر ناب در صنايع مختلف باعث شده اين تفکر بهعنوان يکی از اصلیترين راهحلهاي موجود موردنظر باشد اما اجراي اين اصول در هر صنعتی با توجه به روش پیادهسازي نیاز به ابزار و تمهیدات ويژهاي دارد. نظر به اينکه استفاده از کامپیوترها منجر به افزايش سرعت، دقت و کاهش هزينه فرآيندهاي تکراري و کنترلی خواهد شد، تجربه کشورهاي توسعهيافته درزمینه تسهیل کنترل ضوابط آيیننامههاي ساختمانی باعث پیوند اين آيیننامهها با نرمافزارهاي کامپیوتري شده است بهاينترتیب در سراسر جهان، شرکتهاي ساختوساز تمايل زيادي به استفاده از مدلسازي اطلاعات ساختمان دارند. مفهوم مدلسازي اطلاعات ساختمان قادر به پر کردن شکاف بهرهوري است تا باعث افزايش بهرهوري، کارايی، ارزش زيرساختها و کاهش هزينههاي چرخه عمر پروژه، زمان مصرف از طريق افزايش همکاري و ارتباط ذينفعان يک پروژه شود. بايد در نظر داشت هدف از اجراي مدلسازي اطلاعات ساختمان در پروژههاي ساختمانی، کاهش تعداد اشتباهات طراحی است، زيرا تغییرات طراحی در فرايند توسعه و بهبود مدلها اجتنابناپذير است و استفاده از مدلسازي اطلاعات ساختمان به اين معنی نیست که ديگر تغییرات طراحی نداريم. در اين تحقیق درمیيابیم که چگونه میتوان با مديريت تغییرات با استفاده از مدلسازي اطلاعات ساختمان، ارزشها را بالابرده و به ساختوساز ناب دستيابیم و به تبیین اين مسئله میپردازيم که مدلسازي اطلاعات ساختمان چه نقشی در مديريت تغییرات و افزايش ارزش ايفا میکند. درنهايت امر به اين نتیجه خواهیم رسید که حتی اگر ساختوساز ناب نیز مدنظر نباشد بازهم مدلسازي اطلاعات ساختمان باعث ساخت ناب میشود. کاهش اتلاف و به دنبال آن افزايش ارزش، دو هدف مشترک بین مدلسازي اطلاعات ساختمان و ساختوساز ناب محسوب میشوندen_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectمدلسازي اطلاعات پروژه (BIM)، ساخت و ساز ناب ( LEAN)، مديريت تغییرات، صنعت ساخت و سازen_US
dc.titleبه کارگیری مدلسازی اطلاعات ساختمان به منظور مديريت تغییرات و دستیابي به ساخت و ساز ناب-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf552.73 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorشايان حجت پناه-
dc.contributor.authorمحمد معهود-
dc.date.accessioned2020-10-07T21:10:13Z-
dc.date.available2020-10-07T21:10:13Z-
dc.date.issued1398en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/3866-
dc.description.abstractصنعت ساختوساز بهعنوان يکی از بخشهاي اصلی اقتصاد جهانی با عدم بهرهوري مواجه است، با توجه به پیچیدهتر شدن پروژههاي ساختمانی از مهمترين عوامل شکست اين پروژهها میتوان به افزايش زمان اجرا و آمادهسازي، دوباره- کاريها و مديريت نامناسب اشاره کرد. استفاده از اصول تفکر ناب در صنايع مختلف باعث شده اين تفکر بهعنوان يکی از اصلیترين راهحلهاي موجود موردنظر باشد اما اجراي اين اصول در هر صنعتی با توجه به روش پیادهسازي نیاز به ابزار و تمهیدات ويژهاي دارد. نظر به اينکه استفاده از کامپیوترها منجر به افزايش سرعت، دقت و کاهش هزينه فرآيندهاي تکراري و کنترلی خواهد شد، تجربه کشورهاي توسعهيافته درزمینه تسهیل کنترل ضوابط آيیننامههاي ساختمانی باعث پیوند اين آيیننامهها با نرمافزارهاي کامپیوتري شده است بهاينترتیب در سراسر جهان، شرکتهاي ساختوساز تمايل زيادي به استفاده از مدلسازي اطلاعات ساختمان دارند. مفهوم مدلسازي اطلاعات ساختمان قادر به پر کردن شکاف بهرهوري است تا باعث افزايش بهرهوري، کارايی، ارزش زيرساختها و کاهش هزينههاي چرخه عمر پروژه، زمان مصرف از طريق افزايش همکاري و ارتباط ذينفعان يک پروژه شود. بايد در نظر داشت هدف از اجراي مدلسازي اطلاعات ساختمان در پروژههاي ساختمانی، کاهش تعداد اشتباهات طراحی است، زيرا تغییرات طراحی در فرايند توسعه و بهبود مدلها اجتنابناپذير است و استفاده از مدلسازي اطلاعات ساختمان به اين معنی نیست که ديگر تغییرات طراحی نداريم. در اين تحقیق درمیيابیم که چگونه میتوان با مديريت تغییرات با استفاده از مدلسازي اطلاعات ساختمان، ارزشها را بالابرده و به ساختوساز ناب دستيابیم و به تبیین اين مسئله میپردازيم که مدلسازي اطلاعات ساختمان چه نقشی در مديريت تغییرات و افزايش ارزش ايفا میکند. درنهايت امر به اين نتیجه خواهیم رسید که حتی اگر ساختوساز ناب نیز مدنظر نباشد بازهم مدلسازي اطلاعات ساختمان باعث ساخت ناب میشود. کاهش اتلاف و به دنبال آن افزايش ارزش، دو هدف مشترک بین مدلسازي اطلاعات ساختمان و ساختوساز ناب محسوب میشوندen_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectمدلسازي اطلاعات پروژه (BIM)، ساخت و ساز ناب ( LEAN)، مديريت تغییرات، صنعت ساخت و سازen_US
dc.titleبه کارگیری مدلسازی اطلاعات ساختمان به منظور مديريت تغییرات و دستیابي به ساخت و ساز ناب-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf552.73 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorشايان حجت پناه-
dc.contributor.authorمحمد معهود-
dc.date.accessioned2020-10-07T21:10:13Z-
dc.date.available2020-10-07T21:10:13Z-
dc.date.issued1398en_US
dc.identifier.urihttp://localhost/handle/Hannan/3866-
dc.description.abstractصنعت ساختوساز بهعنوان يکی از بخشهاي اصلی اقتصاد جهانی با عدم بهرهوري مواجه است، با توجه به پیچیدهتر شدن پروژههاي ساختمانی از مهمترين عوامل شکست اين پروژهها میتوان به افزايش زمان اجرا و آمادهسازي، دوباره- کاريها و مديريت نامناسب اشاره کرد. استفاده از اصول تفکر ناب در صنايع مختلف باعث شده اين تفکر بهعنوان يکی از اصلیترين راهحلهاي موجود موردنظر باشد اما اجراي اين اصول در هر صنعتی با توجه به روش پیادهسازي نیاز به ابزار و تمهیدات ويژهاي دارد. نظر به اينکه استفاده از کامپیوترها منجر به افزايش سرعت، دقت و کاهش هزينه فرآيندهاي تکراري و کنترلی خواهد شد، تجربه کشورهاي توسعهيافته درزمینه تسهیل کنترل ضوابط آيیننامههاي ساختمانی باعث پیوند اين آيیننامهها با نرمافزارهاي کامپیوتري شده است بهاينترتیب در سراسر جهان، شرکتهاي ساختوساز تمايل زيادي به استفاده از مدلسازي اطلاعات ساختمان دارند. مفهوم مدلسازي اطلاعات ساختمان قادر به پر کردن شکاف بهرهوري است تا باعث افزايش بهرهوري، کارايی، ارزش زيرساختها و کاهش هزينههاي چرخه عمر پروژه، زمان مصرف از طريق افزايش همکاري و ارتباط ذينفعان يک پروژه شود. بايد در نظر داشت هدف از اجراي مدلسازي اطلاعات ساختمان در پروژههاي ساختمانی، کاهش تعداد اشتباهات طراحی است، زيرا تغییرات طراحی در فرايند توسعه و بهبود مدلها اجتنابناپذير است و استفاده از مدلسازي اطلاعات ساختمان به اين معنی نیست که ديگر تغییرات طراحی نداريم. در اين تحقیق درمیيابیم که چگونه میتوان با مديريت تغییرات با استفاده از مدلسازي اطلاعات ساختمان، ارزشها را بالابرده و به ساختوساز ناب دستيابیم و به تبیین اين مسئله میپردازيم که مدلسازي اطلاعات ساختمان چه نقشی در مديريت تغییرات و افزايش ارزش ايفا میکند. درنهايت امر به اين نتیجه خواهیم رسید که حتی اگر ساختوساز ناب نیز مدنظر نباشد بازهم مدلسازي اطلاعات ساختمان باعث ساخت ناب میشود. کاهش اتلاف و به دنبال آن افزايش ارزش، دو هدف مشترک بین مدلسازي اطلاعات ساختمان و ساختوساز ناب محسوب میشوندen_US
dc.language.isofaen_US
dc.subjectمدلسازي اطلاعات پروژه (BIM)، ساخت و ساز ناب ( LEAN)، مديريت تغییرات، صنعت ساخت و سازen_US
dc.titleبه کارگیری مدلسازی اطلاعات ساختمان به منظور مديريت تغییرات و دستیابي به ساخت و ساز ناب-
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf552.73 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File