مرور بر اساس تاریخ انتشار Monteiro da Hora, Henrique Rego