مرور بر اساس تاریخ انتشار دکتر احمد جعفرزاده افشاری