Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4653
Title: بررسی و شناسایی ترک های بوجود آمده در سازه های بتنی و ترمیم آنها
Authors: آرمین منیرعباسی;امیربهادر چوداران;باقر دستیار;علیرضا عسگری سرشگی
subject: ترک خوردگی سازه های بتنی ، سازه های بتنی ، تنش کششی بتن
Year: 1394
Abstract: سال های زیادی است که بتن بعنوان یکی از اصلی ترین مصالح ساختمانی در ساخت سازه های مهم چون ساختمان ها، سدها، پل ها و سایر سازه های خاص کاربرد دارد. یکی از مسائل بسیار مهم در طراحی مهندسی، بررسی وقوع ترک و چگونگی گسترش آن می باشد. ترک در بتن به دلیل بروز تنش های کششی بالاتر از ظرفیتتحمل بتن رخ ی دهد و این باعث بوجود آمدن مشکلات مقاومتی و پایایی در سازه می شود. در صورت عدم توجه به ترک های موجود در بتن، سازه مقاومت و پایایی خود را در برابر بارهایی نظیر زلزله و یاعوامل محیطی مانند تهاجم یون های مضر، ذوب و انجماد و تبلور نمک ها و غیره از دست داده و باعث فروپاشی سازه می شود. انجام پروژه های وسیع تحقیقاتی بر روی مواد مختلف تشکیل دهنده بتن و آزمایش های مختلف بتن حاوی مواد جدید، منجر به پیدایش بتن هایی شده است که علاوه بر تأمین مقاومت، خواص دیگری نظیر دوام و کارایی، باعث بوجود آمدن تغییرات اساسی در بتن شده است. این پژوهش به بررسی مقالات اخیر در این زمینه، نسبت به شناسایی انواع ترک ها و روش های ترمیم آنها می پردازد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4653
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
573.pdf1.49 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی و شناسایی ترک های بوجود آمده در سازه های بتنی و ترمیم آنها
Authors: آرمین منیرعباسی;امیربهادر چوداران;باقر دستیار;علیرضا عسگری سرشگی
subject: ترک خوردگی سازه های بتنی ، سازه های بتنی ، تنش کششی بتن
Year: 1394
Abstract: سال های زیادی است که بتن بعنوان یکی از اصلی ترین مصالح ساختمانی در ساخت سازه های مهم چون ساختمان ها، سدها، پل ها و سایر سازه های خاص کاربرد دارد. یکی از مسائل بسیار مهم در طراحی مهندسی، بررسی وقوع ترک و چگونگی گسترش آن می باشد. ترک در بتن به دلیل بروز تنش های کششی بالاتر از ظرفیتتحمل بتن رخ ی دهد و این باعث بوجود آمدن مشکلات مقاومتی و پایایی در سازه می شود. در صورت عدم توجه به ترک های موجود در بتن، سازه مقاومت و پایایی خود را در برابر بارهایی نظیر زلزله و یاعوامل محیطی مانند تهاجم یون های مضر، ذوب و انجماد و تبلور نمک ها و غیره از دست داده و باعث فروپاشی سازه می شود. انجام پروژه های وسیع تحقیقاتی بر روی مواد مختلف تشکیل دهنده بتن و آزمایش های مختلف بتن حاوی مواد جدید، منجر به پیدایش بتن هایی شده است که علاوه بر تأمین مقاومت، خواص دیگری نظیر دوام و کارایی، باعث بوجود آمدن تغییرات اساسی در بتن شده است. این پژوهش به بررسی مقالات اخیر در این زمینه، نسبت به شناسایی انواع ترک ها و روش های ترمیم آنها می پردازد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4653
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
573.pdf1.49 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی و شناسایی ترک های بوجود آمده در سازه های بتنی و ترمیم آنها
Authors: آرمین منیرعباسی;امیربهادر چوداران;باقر دستیار;علیرضا عسگری سرشگی
subject: ترک خوردگی سازه های بتنی ، سازه های بتنی ، تنش کششی بتن
Year: 1394
Abstract: سال های زیادی است که بتن بعنوان یکی از اصلی ترین مصالح ساختمانی در ساخت سازه های مهم چون ساختمان ها، سدها، پل ها و سایر سازه های خاص کاربرد دارد. یکی از مسائل بسیار مهم در طراحی مهندسی، بررسی وقوع ترک و چگونگی گسترش آن می باشد. ترک در بتن به دلیل بروز تنش های کششی بالاتر از ظرفیتتحمل بتن رخ ی دهد و این باعث بوجود آمدن مشکلات مقاومتی و پایایی در سازه می شود. در صورت عدم توجه به ترک های موجود در بتن، سازه مقاومت و پایایی خود را در برابر بارهایی نظیر زلزله و یاعوامل محیطی مانند تهاجم یون های مضر، ذوب و انجماد و تبلور نمک ها و غیره از دست داده و باعث فروپاشی سازه می شود. انجام پروژه های وسیع تحقیقاتی بر روی مواد مختلف تشکیل دهنده بتن و آزمایش های مختلف بتن حاوی مواد جدید، منجر به پیدایش بتن هایی شده است که علاوه بر تأمین مقاومت، خواص دیگری نظیر دوام و کارایی، باعث بوجود آمدن تغییرات اساسی در بتن شده است. این پژوهش به بررسی مقالات اخیر در این زمینه، نسبت به شناسایی انواع ترک ها و روش های ترمیم آنها می پردازد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4653
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
573.pdf1.49 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File