Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4549
Title: بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وری کارکنان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
Authors: مجتبی یعقوبی
Year: 1395
Abstract: بهره وری به عنوان یکی از مهمترین عوامل دستیابی به اثربخشی و سودآوری بیشتر در عرصهی رقابتی امروز باعث گردیده است تا مدیران سازمانها به منظور پیشیگرفتن از سایر رقبای خود و ارائه بهترین خدمات بهدنبال افزایش بهرهوری باشند. از آنجایی که انسان مهمترین سرمایه هر سازمانی به شمار میرود، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر افزایش بهرهوری کارکنان اداره کل راه و شهرسازی میباشد. روش تحقیقحاضر از نوع توصیفی -تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی میباشد که از بین آنان با استفاده از فرمول کوکران با احتساب خطای 5 درصد، 228 نفر به عنواننمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن توسط اساتید دانشگاه و مدیران عالی ارگان مذکور و پایاییآن توسط آلفای کرونباخ تایید گردیده است. پس از آن ارزشگذاری دادهها با استفاده از طیف 5 گزینه ای لیکرت انجام پذیرفته و سپس در معرض آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل دادهها حاکی از آن است که ایجاد تعهد در کارکنان،دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان، شفافسازی وظایف ، دستورالعملها ، مقررات و قوانین، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری، حقوق و دستمزد، پاداش و تشویق و سیستم مناسب ارزشیابی در محیط کار موجب افزایش بهرهوری کارکنان در محیط کار میشود
Description: بهرهوری کارکنان ، ایجاد تعهد ، مشارکت ، سیستم ارزشیابی ، اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
URI: http://localhost/handle/Hannan/4549
Appears in Collections:تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
524.pdf554.91 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وری کارکنان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
Authors: مجتبی یعقوبی
Year: 1395
Abstract: بهره وری به عنوان یکی از مهمترین عوامل دستیابی به اثربخشی و سودآوری بیشتر در عرصهی رقابتی امروز باعث گردیده است تا مدیران سازمانها به منظور پیشیگرفتن از سایر رقبای خود و ارائه بهترین خدمات بهدنبال افزایش بهرهوری باشند. از آنجایی که انسان مهمترین سرمایه هر سازمانی به شمار میرود، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر افزایش بهرهوری کارکنان اداره کل راه و شهرسازی میباشد. روش تحقیقحاضر از نوع توصیفی -تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی میباشد که از بین آنان با استفاده از فرمول کوکران با احتساب خطای 5 درصد، 228 نفر به عنواننمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن توسط اساتید دانشگاه و مدیران عالی ارگان مذکور و پایاییآن توسط آلفای کرونباخ تایید گردیده است. پس از آن ارزشگذاری دادهها با استفاده از طیف 5 گزینه ای لیکرت انجام پذیرفته و سپس در معرض آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل دادهها حاکی از آن است که ایجاد تعهد در کارکنان،دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان، شفافسازی وظایف ، دستورالعملها ، مقررات و قوانین، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری، حقوق و دستمزد، پاداش و تشویق و سیستم مناسب ارزشیابی در محیط کار موجب افزایش بهرهوری کارکنان در محیط کار میشود
Description: بهرهوری کارکنان ، ایجاد تعهد ، مشارکت ، سیستم ارزشیابی ، اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
URI: http://localhost/handle/Hannan/4549
Appears in Collections:تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
524.pdf554.91 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وری کارکنان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
Authors: مجتبی یعقوبی
Year: 1395
Abstract: بهره وری به عنوان یکی از مهمترین عوامل دستیابی به اثربخشی و سودآوری بیشتر در عرصهی رقابتی امروز باعث گردیده است تا مدیران سازمانها به منظور پیشیگرفتن از سایر رقبای خود و ارائه بهترین خدمات بهدنبال افزایش بهرهوری باشند. از آنجایی که انسان مهمترین سرمایه هر سازمانی به شمار میرود، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر افزایش بهرهوری کارکنان اداره کل راه و شهرسازی میباشد. روش تحقیقحاضر از نوع توصیفی -تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی میباشد که از بین آنان با استفاده از فرمول کوکران با احتساب خطای 5 درصد، 228 نفر به عنواننمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن توسط اساتید دانشگاه و مدیران عالی ارگان مذکور و پایاییآن توسط آلفای کرونباخ تایید گردیده است. پس از آن ارزشگذاری دادهها با استفاده از طیف 5 گزینه ای لیکرت انجام پذیرفته و سپس در معرض آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل دادهها حاکی از آن است که ایجاد تعهد در کارکنان،دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان، شفافسازی وظایف ، دستورالعملها ، مقررات و قوانین، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری، حقوق و دستمزد، پاداش و تشویق و سیستم مناسب ارزشیابی در محیط کار موجب افزایش بهرهوری کارکنان در محیط کار میشود
Description: بهرهوری کارکنان ، ایجاد تعهد ، مشارکت ، سیستم ارزشیابی ، اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
URI: http://localhost/handle/Hannan/4549
Appears in Collections:تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
524.pdf554.91 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File