Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4506
Title: ارزیابی تاثیر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در افزایش قابلیت تکنیک مهندسی ارزش (VE) در فاز ارزیابی
Authors: نعیم پوراکبرثابت;احسان سقط فروش
subject: مهندسی ارزش (VE) ، سیستم های اطلاعات ساختمان BIM ، فاز ارزیابی ، فراترکیب ، اصول مهندسی ارزش
Year: 1397
Abstract: مادامی که پروژه ها با گسترش و پیشرفت و توسعه همراه هستند به پیچیدگی بیشتری رسیده و به ناچار دچار مسایل و چالش های متعددی در بخش های مختلف میشوند بخصوص در ارتباطات و یکپارچگی میان ذینفعان ،معماران، طراحان ،سازندگان، سرمایه گزاران، بهره برداران و ... . همچنین اجزا پروژه نیز به سمت و سوی پیچیده شدن سوق پیدا کرده و با طراحی ها محاسبات و اجرای پیچیده تری مواجه میشویم20,30,10 مهندسی ارزش تکنیکی است که با رویکرد نظام مند و با شناسایی و تحلیل کارکردها و اجزای آنها به کمک ایده های خلاقانه در طول عمر پروژه برای حل مسایل فوق الذکر و رسیدن به اهداف پروژه کمک شایانی میتواند داشته باشد.1.2.6 از آنجا که عملکرد درست تکنیک مهندسی ارزش در صورتی اتفاق میافتد که مدیریت تغییرات در جهت هدایت مسیر و روند تغییرات به سمت تامین منافع سازمان و ذینفعان پروژه باشد اگر سازمان این تغییرات را در جهت تامین منافع و اهداف خود نبیند با موانعی روبرو میشویم که در اجرای این تکنیک چالشهایی را ایجاد میکنند. بخصوص در مواردی که استفاده از این تکنیک در سازمان یا برای تیم پروژه بی سابقه بوده و تجربه ای در استفاده از این تکنیک نداشته باشند5،14 حال با بررسی پژوهش های انجام گرفته و مطالعات روش متاسنتز و آنالیز طبقه بندی شده راهکارهایی از جمله در مقابل تغییرات و ایده های خلاقانه که در جلسات طوفان فکری به ارزیابی میرسند را پیشنهاد میکنیم. در برخی پژوهش ها ترکیب مهندسی ارزش با برخی تکنیک ها و سیستم ها جهت افزایش کارایی آن پیشنهاد شده است برای مثال افرادی مانند ادوین دین و... (29) با توجه به اینکه در ده ه اخیر از راهکار سیستمهای اطلاعات ساختمان و پروژه BIM استفاده های فراوانی شده و هم اکنون برای بدست آوردن یک طراحی و سازه نزدیکتر به آنچه ایده اولیه بوده است با قابلیت پیش بینی نسبت به طرح و ایده ،استفاده از این سیستم در بسیاری موارد توصیه میشود17.18 بنابراین در این پژوهش نیز بر آن شدیم که ترکیب سیستم های اطلاعات ساختمان را جهت بهبود روند تکنیک مهندسی ارزش در راستای کاهش چالش های فوق الذکر مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4506
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
465.pdf546.77 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: ارزیابی تاثیر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در افزایش قابلیت تکنیک مهندسی ارزش (VE) در فاز ارزیابی
Authors: نعیم پوراکبرثابت;احسان سقط فروش
subject: مهندسی ارزش (VE) ، سیستم های اطلاعات ساختمان BIM ، فاز ارزیابی ، فراترکیب ، اصول مهندسی ارزش
Year: 1397
Abstract: مادامی که پروژه ها با گسترش و پیشرفت و توسعه همراه هستند به پیچیدگی بیشتری رسیده و به ناچار دچار مسایل و چالش های متعددی در بخش های مختلف میشوند بخصوص در ارتباطات و یکپارچگی میان ذینفعان ،معماران، طراحان ،سازندگان، سرمایه گزاران، بهره برداران و ... . همچنین اجزا پروژه نیز به سمت و سوی پیچیده شدن سوق پیدا کرده و با طراحی ها محاسبات و اجرای پیچیده تری مواجه میشویم20,30,10 مهندسی ارزش تکنیکی است که با رویکرد نظام مند و با شناسایی و تحلیل کارکردها و اجزای آنها به کمک ایده های خلاقانه در طول عمر پروژه برای حل مسایل فوق الذکر و رسیدن به اهداف پروژه کمک شایانی میتواند داشته باشد.1.2.6 از آنجا که عملکرد درست تکنیک مهندسی ارزش در صورتی اتفاق میافتد که مدیریت تغییرات در جهت هدایت مسیر و روند تغییرات به سمت تامین منافع سازمان و ذینفعان پروژه باشد اگر سازمان این تغییرات را در جهت تامین منافع و اهداف خود نبیند با موانعی روبرو میشویم که در اجرای این تکنیک چالشهایی را ایجاد میکنند. بخصوص در مواردی که استفاده از این تکنیک در سازمان یا برای تیم پروژه بی سابقه بوده و تجربه ای در استفاده از این تکنیک نداشته باشند5،14 حال با بررسی پژوهش های انجام گرفته و مطالعات روش متاسنتز و آنالیز طبقه بندی شده راهکارهایی از جمله در مقابل تغییرات و ایده های خلاقانه که در جلسات طوفان فکری به ارزیابی میرسند را پیشنهاد میکنیم. در برخی پژوهش ها ترکیب مهندسی ارزش با برخی تکنیک ها و سیستم ها جهت افزایش کارایی آن پیشنهاد شده است برای مثال افرادی مانند ادوین دین و... (29) با توجه به اینکه در ده ه اخیر از راهکار سیستمهای اطلاعات ساختمان و پروژه BIM استفاده های فراوانی شده و هم اکنون برای بدست آوردن یک طراحی و سازه نزدیکتر به آنچه ایده اولیه بوده است با قابلیت پیش بینی نسبت به طرح و ایده ،استفاده از این سیستم در بسیاری موارد توصیه میشود17.18 بنابراین در این پژوهش نیز بر آن شدیم که ترکیب سیستم های اطلاعات ساختمان را جهت بهبود روند تکنیک مهندسی ارزش در راستای کاهش چالش های فوق الذکر مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4506
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
465.pdf546.77 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: ارزیابی تاثیر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در افزایش قابلیت تکنیک مهندسی ارزش (VE) در فاز ارزیابی
Authors: نعیم پوراکبرثابت;احسان سقط فروش
subject: مهندسی ارزش (VE) ، سیستم های اطلاعات ساختمان BIM ، فاز ارزیابی ، فراترکیب ، اصول مهندسی ارزش
Year: 1397
Abstract: مادامی که پروژه ها با گسترش و پیشرفت و توسعه همراه هستند به پیچیدگی بیشتری رسیده و به ناچار دچار مسایل و چالش های متعددی در بخش های مختلف میشوند بخصوص در ارتباطات و یکپارچگی میان ذینفعان ،معماران، طراحان ،سازندگان، سرمایه گزاران، بهره برداران و ... . همچنین اجزا پروژه نیز به سمت و سوی پیچیده شدن سوق پیدا کرده و با طراحی ها محاسبات و اجرای پیچیده تری مواجه میشویم20,30,10 مهندسی ارزش تکنیکی است که با رویکرد نظام مند و با شناسایی و تحلیل کارکردها و اجزای آنها به کمک ایده های خلاقانه در طول عمر پروژه برای حل مسایل فوق الذکر و رسیدن به اهداف پروژه کمک شایانی میتواند داشته باشد.1.2.6 از آنجا که عملکرد درست تکنیک مهندسی ارزش در صورتی اتفاق میافتد که مدیریت تغییرات در جهت هدایت مسیر و روند تغییرات به سمت تامین منافع سازمان و ذینفعان پروژه باشد اگر سازمان این تغییرات را در جهت تامین منافع و اهداف خود نبیند با موانعی روبرو میشویم که در اجرای این تکنیک چالشهایی را ایجاد میکنند. بخصوص در مواردی که استفاده از این تکنیک در سازمان یا برای تیم پروژه بی سابقه بوده و تجربه ای در استفاده از این تکنیک نداشته باشند5،14 حال با بررسی پژوهش های انجام گرفته و مطالعات روش متاسنتز و آنالیز طبقه بندی شده راهکارهایی از جمله در مقابل تغییرات و ایده های خلاقانه که در جلسات طوفان فکری به ارزیابی میرسند را پیشنهاد میکنیم. در برخی پژوهش ها ترکیب مهندسی ارزش با برخی تکنیک ها و سیستم ها جهت افزایش کارایی آن پیشنهاد شده است برای مثال افرادی مانند ادوین دین و... (29) با توجه به اینکه در ده ه اخیر از راهکار سیستمهای اطلاعات ساختمان و پروژه BIM استفاده های فراوانی شده و هم اکنون برای بدست آوردن یک طراحی و سازه نزدیکتر به آنچه ایده اولیه بوده است با قابلیت پیش بینی نسبت به طرح و ایده ،استفاده از این سیستم در بسیاری موارد توصیه میشود17.18 بنابراین در این پژوهش نیز بر آن شدیم که ترکیب سیستم های اطلاعات ساختمان را جهت بهبود روند تکنیک مهندسی ارزش در راستای کاهش چالش های فوق الذکر مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4506
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
465.pdf546.77 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File