Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4463
Title: بررسی تاثیر میانجی دیدگاه شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان، حمایت رهبری و رشد حرفه ای با خدمت رسانی و ترک خدمت کارکنان در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
Authors: فرشته بهرامی;سحر باقری;ناهید شکری;فرناز امین صالحی
subject: دیدگاه شغلی ، توانمندسازی کارکنان ، تلاش ، ترک خدمت
Year: 1398
Abstract: دنیای امروز دنیای سازمان ها است و نیروی انسانی و متولیان سازمان ها به عنوان با ارزش ترین منابع سازمان محسوب می شوند و زمینه ای تحقق اهداف سازمانی را فراهم می نمایند. از این رو بررسی عواملی که بهبود عملکرد این منابع بارزش را به همراه دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان توانمندسازی کارکنان، حمایت رهبری و رشد حرفه ای به عنوان عواملی که بازخورد موثری بر منافع و عملکرد مالی شرکت ها می گذارد، شناخته شده است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر میانجی دیدگاه شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان، حمایت ر بری و رشد حرفه ای با خدمت رسانی و ترک خدمت کارکنان در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان می باشد. روش توقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه موقق سااخته دارای 32 گویه مبتنی بر مولفه ای دیدگاه شاغلی، حمایت رهبری، رشد حرفه ای، توانمندسازی، ترک خدمت و خدمت رسانی می باشد . همچنین جامعه آماری، کارکنان موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در سال 1398 می باشد و نمونه ها طبق جدول مورگان بصورت تصادفی انتخاب شده اند. در نهایت این نتیجه حاصل شده است که بین توانمندسازی و دیدگاه شغلی و خدمت رسانی رابطه مثبت وجود دارد و لیکن میان توانمندسازی و قصد ترک خدمت رابطه منفی وجود دارد، همچنین بین حمایت ر بری و دیدگاه شغل ی رابطه مثبت وجود دارد، و همینطور میان رشد حرفه ای و دیدگاه شغلی رابطه مثبت وجود دارد، دیدگاه شغلی مثبت، رابطه مثبت بین توانمندسازی و تلاش خدمت را میانجیگری می کند و دیدگاه شغلی مثبت، رابطه منفی بین توانمندسازی و قصد ترک خدمت را میانجیگری می کند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4463
Appears in Collections:تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427.pdf722.01 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی تاثیر میانجی دیدگاه شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان، حمایت رهبری و رشد حرفه ای با خدمت رسانی و ترک خدمت کارکنان در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
Authors: فرشته بهرامی;سحر باقری;ناهید شکری;فرناز امین صالحی
subject: دیدگاه شغلی ، توانمندسازی کارکنان ، تلاش ، ترک خدمت
Year: 1398
Abstract: دنیای امروز دنیای سازمان ها است و نیروی انسانی و متولیان سازمان ها به عنوان با ارزش ترین منابع سازمان محسوب می شوند و زمینه ای تحقق اهداف سازمانی را فراهم می نمایند. از این رو بررسی عواملی که بهبود عملکرد این منابع بارزش را به همراه دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان توانمندسازی کارکنان، حمایت رهبری و رشد حرفه ای به عنوان عواملی که بازخورد موثری بر منافع و عملکرد مالی شرکت ها می گذارد، شناخته شده است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر میانجی دیدگاه شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان، حمایت ر بری و رشد حرفه ای با خدمت رسانی و ترک خدمت کارکنان در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان می باشد. روش توقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه موقق سااخته دارای 32 گویه مبتنی بر مولفه ای دیدگاه شاغلی، حمایت رهبری، رشد حرفه ای، توانمندسازی، ترک خدمت و خدمت رسانی می باشد . همچنین جامعه آماری، کارکنان موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در سال 1398 می باشد و نمونه ها طبق جدول مورگان بصورت تصادفی انتخاب شده اند. در نهایت این نتیجه حاصل شده است که بین توانمندسازی و دیدگاه شغلی و خدمت رسانی رابطه مثبت وجود دارد و لیکن میان توانمندسازی و قصد ترک خدمت رابطه منفی وجود دارد، همچنین بین حمایت ر بری و دیدگاه شغل ی رابطه مثبت وجود دارد، و همینطور میان رشد حرفه ای و دیدگاه شغلی رابطه مثبت وجود دارد، دیدگاه شغلی مثبت، رابطه مثبت بین توانمندسازی و تلاش خدمت را میانجیگری می کند و دیدگاه شغلی مثبت، رابطه منفی بین توانمندسازی و قصد ترک خدمت را میانجیگری می کند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4463
Appears in Collections:تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427.pdf722.01 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی تاثیر میانجی دیدگاه شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان، حمایت رهبری و رشد حرفه ای با خدمت رسانی و ترک خدمت کارکنان در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
Authors: فرشته بهرامی;سحر باقری;ناهید شکری;فرناز امین صالحی
subject: دیدگاه شغلی ، توانمندسازی کارکنان ، تلاش ، ترک خدمت
Year: 1398
Abstract: دنیای امروز دنیای سازمان ها است و نیروی انسانی و متولیان سازمان ها به عنوان با ارزش ترین منابع سازمان محسوب می شوند و زمینه ای تحقق اهداف سازمانی را فراهم می نمایند. از این رو بررسی عواملی که بهبود عملکرد این منابع بارزش را به همراه دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان توانمندسازی کارکنان، حمایت رهبری و رشد حرفه ای به عنوان عواملی که بازخورد موثری بر منافع و عملکرد مالی شرکت ها می گذارد، شناخته شده است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر میانجی دیدگاه شغلی بر رابطه بین توانمندسازی کارکنان، حمایت ر بری و رشد حرفه ای با خدمت رسانی و ترک خدمت کارکنان در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان می باشد. روش توقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه موقق سااخته دارای 32 گویه مبتنی بر مولفه ای دیدگاه شاغلی، حمایت رهبری، رشد حرفه ای، توانمندسازی، ترک خدمت و خدمت رسانی می باشد . همچنین جامعه آماری، کارکنان موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در سال 1398 می باشد و نمونه ها طبق جدول مورگان بصورت تصادفی انتخاب شده اند. در نهایت این نتیجه حاصل شده است که بین توانمندسازی و دیدگاه شغلی و خدمت رسانی رابطه مثبت وجود دارد و لیکن میان توانمندسازی و قصد ترک خدمت رابطه منفی وجود دارد، همچنین بین حمایت ر بری و دیدگاه شغل ی رابطه مثبت وجود دارد، و همینطور میان رشد حرفه ای و دیدگاه شغلی رابطه مثبت وجود دارد، دیدگاه شغلی مثبت، رابطه مثبت بین توانمندسازی و تلاش خدمت را میانجیگری می کند و دیدگاه شغلی مثبت، رابطه منفی بین توانمندسازی و قصد ترک خدمت را میانجیگری می کند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4463
Appears in Collections:تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427.pdf722.01 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File