Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4460
Title: شناسایی نقاط قوت و ضعف انواع روش های برآورد قیمت در پروژه های راهسازی
Authors: بهزاد شهرکی زاهدانی;احسان فرصتکار
subject: برآورد قیمت ، نقاط ضعف ، نقاط قوت ، مهندسین مشاور ، پروژه های راهسازی
Year: 1398
Abstract: روشهای برآورد قیمت و نحوه پرداخت در کلیه پروژه ها بسیار مهم است. برآورد قیمت یکی از مهمترین مراحل مدیریت پروژه ها میباشد و مسیر اصلی هزینه های پروژه را در مراحل مختلف اجرای پروژه ترسیم می کند. با توجه به عدم تحقیق جامع در خصوص روشهای برآورد قیمت، اهمیت و مطالعه نقاط قوت و ضعف روشهای برآورد قیمت از ضروریات امر می باشد که ما در ا ین تحقیق برانیم از طریق مطالعات کتابخانهای و بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه با خبرگان به این مهم دستیابیم. درمجموع انجام برآورد قیمت دقیق پروژه ها با روشهای مرسوم از ارکان اصلی اجرای صحیح پروژه ها میباشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4460
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
421.pdf312.99 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: شناسایی نقاط قوت و ضعف انواع روش های برآورد قیمت در پروژه های راهسازی
Authors: بهزاد شهرکی زاهدانی;احسان فرصتکار
subject: برآورد قیمت ، نقاط ضعف ، نقاط قوت ، مهندسین مشاور ، پروژه های راهسازی
Year: 1398
Abstract: روشهای برآورد قیمت و نحوه پرداخت در کلیه پروژه ها بسیار مهم است. برآورد قیمت یکی از مهمترین مراحل مدیریت پروژه ها میباشد و مسیر اصلی هزینه های پروژه را در مراحل مختلف اجرای پروژه ترسیم می کند. با توجه به عدم تحقیق جامع در خصوص روشهای برآورد قیمت، اهمیت و مطالعه نقاط قوت و ضعف روشهای برآورد قیمت از ضروریات امر می باشد که ما در ا ین تحقیق برانیم از طریق مطالعات کتابخانهای و بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه با خبرگان به این مهم دستیابیم. درمجموع انجام برآورد قیمت دقیق پروژه ها با روشهای مرسوم از ارکان اصلی اجرای صحیح پروژه ها میباشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4460
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
421.pdf312.99 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: شناسایی نقاط قوت و ضعف انواع روش های برآورد قیمت در پروژه های راهسازی
Authors: بهزاد شهرکی زاهدانی;احسان فرصتکار
subject: برآورد قیمت ، نقاط ضعف ، نقاط قوت ، مهندسین مشاور ، پروژه های راهسازی
Year: 1398
Abstract: روشهای برآورد قیمت و نحوه پرداخت در کلیه پروژه ها بسیار مهم است. برآورد قیمت یکی از مهمترین مراحل مدیریت پروژه ها میباشد و مسیر اصلی هزینه های پروژه را در مراحل مختلف اجرای پروژه ترسیم می کند. با توجه به عدم تحقیق جامع در خصوص روشهای برآورد قیمت، اهمیت و مطالعه نقاط قوت و ضعف روشهای برآورد قیمت از ضروریات امر می باشد که ما در ا ین تحقیق برانیم از طریق مطالعات کتابخانهای و بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه با خبرگان به این مهم دستیابیم. درمجموع انجام برآورد قیمت دقیق پروژه ها با روشهای مرسوم از ارکان اصلی اجرای صحیح پروژه ها میباشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4460
Appears in Collections:مدیریت ‍‍‍‍پروژه و ساخت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
421.pdf312.99 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File