Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4407
Title: بررسی عملکرد HSE و رتبه بندی پیمانکاران شبکه های گاز رسانی با استفاده از روش SAW و آنتروپی شارون ( مطالعه موردی شرکت گاز استان قزوین)
Authors: ابراهیم جمالی;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا;محمد معهود
subject: ارزیابی عملکرد HSE ، روش آنتروپی شانون ، SAW
Year: 1399
Abstract: امروزه سازمان ها وشرکت های پیمانکاری در یک دنیای حساس به مسایل اجتماعی و زیست محیطی بسر می برند و لازم است علاوه بر رضایت مشتریان ،رعایت مسایل ایمنی ،به سلامتی و رفاه کارکنان و همچنین حفاظت از محیط زیست اهمیت ویژه ای دهند.کارفرمایان نیز جهت رصد و مدیریت HSE قراردادهای واگذار شده می بایست ارزیابی درستی از عملکرد HSE پیمانکاران داشته باشند. براین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد HSE و رتبه بندی پیمانکاران شبکه های گازرسانی شرکت گاز استان قزوین می باشد.جامعه آماری شامل خبرگان HSE »شرکت گاز استان قزوین« است.شاخص های ارزیابی عملکرد از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان ونیز اطلاعات حاصل از چک لیست های ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران شرکت ملی گاز ایران شناسایی شده است. جهت تعیین وزن و میزان اهمیت هریک از شاخص های ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران از روش آنتروپی شانون استفاده شد.نتایج نشان داد که شاخص های ارزیابی ایمنی بالاترین وزن( (۰.۳۳۳ را به خود اختصاص داده است.وزن سایر شاخص ها عبارتند از: شاخص های ارزیابی محیط زیست (۰.۲۳۴)شاخص های ارزیابی دستورالعمل و روش های اجرایی((۰.۱۶۳ شاخص های ارزیابی سیستم مدیریت (۰.۰۹۹) HSEشاخص های ارزیابی بهداشت( (۰.۰۹۲شاخص های ارزیابی آموزش (۰.۰۷۸)در نهایت جهت رتبه بندی شرکت های پیمانکاری از روش تصمیم گیری چند شاخصه مدل SAW استفاده شد. پس از بررسی نتایج محاسبات تکنیک SAW بهترین گزینه (شرکت پیمانکاری ) H با کسب بیشترین امتیاز و به میزان ( (۰.۹۷۸ بوده و گزینه I با کسب کمنرین امتیاز به میزان (۰.۵۹۵) می باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4407
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
196.pdf634.92 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی عملکرد HSE و رتبه بندی پیمانکاران شبکه های گاز رسانی با استفاده از روش SAW و آنتروپی شارون ( مطالعه موردی شرکت گاز استان قزوین)
Authors: ابراهیم جمالی;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا;محمد معهود
subject: ارزیابی عملکرد HSE ، روش آنتروپی شانون ، SAW
Year: 1399
Abstract: امروزه سازمان ها وشرکت های پیمانکاری در یک دنیای حساس به مسایل اجتماعی و زیست محیطی بسر می برند و لازم است علاوه بر رضایت مشتریان ،رعایت مسایل ایمنی ،به سلامتی و رفاه کارکنان و همچنین حفاظت از محیط زیست اهمیت ویژه ای دهند.کارفرمایان نیز جهت رصد و مدیریت HSE قراردادهای واگذار شده می بایست ارزیابی درستی از عملکرد HSE پیمانکاران داشته باشند. براین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد HSE و رتبه بندی پیمانکاران شبکه های گازرسانی شرکت گاز استان قزوین می باشد.جامعه آماری شامل خبرگان HSE »شرکت گاز استان قزوین« است.شاخص های ارزیابی عملکرد از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان ونیز اطلاعات حاصل از چک لیست های ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران شرکت ملی گاز ایران شناسایی شده است. جهت تعیین وزن و میزان اهمیت هریک از شاخص های ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران از روش آنتروپی شانون استفاده شد.نتایج نشان داد که شاخص های ارزیابی ایمنی بالاترین وزن( (۰.۳۳۳ را به خود اختصاص داده است.وزن سایر شاخص ها عبارتند از: شاخص های ارزیابی محیط زیست (۰.۲۳۴)شاخص های ارزیابی دستورالعمل و روش های اجرایی((۰.۱۶۳ شاخص های ارزیابی سیستم مدیریت (۰.۰۹۹) HSEشاخص های ارزیابی بهداشت( (۰.۰۹۲شاخص های ارزیابی آموزش (۰.۰۷۸)در نهایت جهت رتبه بندی شرکت های پیمانکاری از روش تصمیم گیری چند شاخصه مدل SAW استفاده شد. پس از بررسی نتایج محاسبات تکنیک SAW بهترین گزینه (شرکت پیمانکاری ) H با کسب بیشترین امتیاز و به میزان ( (۰.۹۷۸ بوده و گزینه I با کسب کمنرین امتیاز به میزان (۰.۵۹۵) می باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4407
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
196.pdf634.92 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی عملکرد HSE و رتبه بندی پیمانکاران شبکه های گاز رسانی با استفاده از روش SAW و آنتروپی شارون ( مطالعه موردی شرکت گاز استان قزوین)
Authors: ابراهیم جمالی;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا;محمد معهود
subject: ارزیابی عملکرد HSE ، روش آنتروپی شانون ، SAW
Year: 1399
Abstract: امروزه سازمان ها وشرکت های پیمانکاری در یک دنیای حساس به مسایل اجتماعی و زیست محیطی بسر می برند و لازم است علاوه بر رضایت مشتریان ،رعایت مسایل ایمنی ،به سلامتی و رفاه کارکنان و همچنین حفاظت از محیط زیست اهمیت ویژه ای دهند.کارفرمایان نیز جهت رصد و مدیریت HSE قراردادهای واگذار شده می بایست ارزیابی درستی از عملکرد HSE پیمانکاران داشته باشند. براین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد HSE و رتبه بندی پیمانکاران شبکه های گازرسانی شرکت گاز استان قزوین می باشد.جامعه آماری شامل خبرگان HSE »شرکت گاز استان قزوین« است.شاخص های ارزیابی عملکرد از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان ونیز اطلاعات حاصل از چک لیست های ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران شرکت ملی گاز ایران شناسایی شده است. جهت تعیین وزن و میزان اهمیت هریک از شاخص های ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران از روش آنتروپی شانون استفاده شد.نتایج نشان داد که شاخص های ارزیابی ایمنی بالاترین وزن( (۰.۳۳۳ را به خود اختصاص داده است.وزن سایر شاخص ها عبارتند از: شاخص های ارزیابی محیط زیست (۰.۲۳۴)شاخص های ارزیابی دستورالعمل و روش های اجرایی((۰.۱۶۳ شاخص های ارزیابی سیستم مدیریت (۰.۰۹۹) HSEشاخص های ارزیابی بهداشت( (۰.۰۹۲شاخص های ارزیابی آموزش (۰.۰۷۸)در نهایت جهت رتبه بندی شرکت های پیمانکاری از روش تصمیم گیری چند شاخصه مدل SAW استفاده شد. پس از بررسی نتایج محاسبات تکنیک SAW بهترین گزینه (شرکت پیمانکاری ) H با کسب بیشترین امتیاز و به میزان ( (۰.۹۷۸ بوده و گزینه I با کسب کمنرین امتیاز به میزان (۰.۵۹۵) می باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4407
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
196.pdf634.92 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File