Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4406
Title: بررسی وضعیت جمع آوری پسماند شهر کرج و ارائه راهکارهای بهینه برای بهبود آن
Authors: احمد خطیبی;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا;محمد معهود
subject: جمع آوری پسماند ، مشارکت مردمی ، بازیافت
Year: 1399
Abstract: توسعه شهری زمانی می تواند در جهت پایداری قرار گیرد که بتواند راهکارهایی مشخص، برای تامین مطلوب نیازهای خدماتی ساکنان ارائه دهد، لکن به علت نگرش بخشی، ضعف ساختاری مدیریت شهری و فقدان مشارکت مردمی، سازمان های خدمات رسان شهری نتوانستند به صورت کارا به توزیع فضایی عادلانه خدمات بپردازند. تردیدی نیست که مدیریت صحیح یک شهر بطور پیوسته نیازمند ردیابی و شناخت عوامل منحرف کننده فعالیت ها از مسیر اجرای بهینه آنها بوده تا به تبع آن کنترل و برطرف کردن تنگناها وعوامل منحرف کننده امکان پذیر باشد. بر همین اساس در این مقاله ضمن بررسی وضعیت شهر کرج و مشکلات آن در خصوص جمع آوری زباله، که هدف عمده آن بررسی نقش مشارکتهای مردمی در سیستم مکانیزه جمع آوری زباله با تاکید بر بازیافت پسماند می باشد. نتایج پژوهش نشان داده بدون شک ، در کنار تولید کمتر زباله ها، جداسازی اجزای آن ، کمپوست، بازیافت و استفاده مجدد از مهمترین برنامه ها هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ زیست محیطی خواهد بود. یکی از مهمترین عناصر اساسی در سیستم مدیریت پسماند، جمع آوری پسماندهای جامد شهری می باشد، جمع آوری پسماندهای جامد شهری یک عملیات پیچیده و پرهزینه است مسئولان شهر و شهرداری اکثر کشورهای دنیا طی چند ده ه گذشته به سبب رشد جمعیت، تولید، سرویسهای جمع آوری را به طور پیوسته بهبود و گسترش داده اند.. جمع آوری و تفکییک پسماندها در مبدا یکی از روش های است که سیستم مدیریت پسماند را افزایش میدهد. درشهر کرج جمع آوری پسماند شامل سه زیرفرآیند «: جمع آوری پسماندها از درب منازل، ایستگاه های بازیافت و مراکز تجاری است .بنابراین در این پژوهش انواع روش های جمع آوری پسماند و بازیافت در شهر کرج مورد بررسی قرار گرفته ودر نهایت بهترین روش پیشنهاد گردیده است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4406
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192.pdf537.92 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی وضعیت جمع آوری پسماند شهر کرج و ارائه راهکارهای بهینه برای بهبود آن
Authors: احمد خطیبی;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا;محمد معهود
subject: جمع آوری پسماند ، مشارکت مردمی ، بازیافت
Year: 1399
Abstract: توسعه شهری زمانی می تواند در جهت پایداری قرار گیرد که بتواند راهکارهایی مشخص، برای تامین مطلوب نیازهای خدماتی ساکنان ارائه دهد، لکن به علت نگرش بخشی، ضعف ساختاری مدیریت شهری و فقدان مشارکت مردمی، سازمان های خدمات رسان شهری نتوانستند به صورت کارا به توزیع فضایی عادلانه خدمات بپردازند. تردیدی نیست که مدیریت صحیح یک شهر بطور پیوسته نیازمند ردیابی و شناخت عوامل منحرف کننده فعالیت ها از مسیر اجرای بهینه آنها بوده تا به تبع آن کنترل و برطرف کردن تنگناها وعوامل منحرف کننده امکان پذیر باشد. بر همین اساس در این مقاله ضمن بررسی وضعیت شهر کرج و مشکلات آن در خصوص جمع آوری زباله، که هدف عمده آن بررسی نقش مشارکتهای مردمی در سیستم مکانیزه جمع آوری زباله با تاکید بر بازیافت پسماند می باشد. نتایج پژوهش نشان داده بدون شک ، در کنار تولید کمتر زباله ها، جداسازی اجزای آن ، کمپوست، بازیافت و استفاده مجدد از مهمترین برنامه ها هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ زیست محیطی خواهد بود. یکی از مهمترین عناصر اساسی در سیستم مدیریت پسماند، جمع آوری پسماندهای جامد شهری می باشد، جمع آوری پسماندهای جامد شهری یک عملیات پیچیده و پرهزینه است مسئولان شهر و شهرداری اکثر کشورهای دنیا طی چند ده ه گذشته به سبب رشد جمعیت، تولید، سرویسهای جمع آوری را به طور پیوسته بهبود و گسترش داده اند.. جمع آوری و تفکییک پسماندها در مبدا یکی از روش های است که سیستم مدیریت پسماند را افزایش میدهد. درشهر کرج جمع آوری پسماند شامل سه زیرفرآیند «: جمع آوری پسماندها از درب منازل، ایستگاه های بازیافت و مراکز تجاری است .بنابراین در این پژوهش انواع روش های جمع آوری پسماند و بازیافت در شهر کرج مورد بررسی قرار گرفته ودر نهایت بهترین روش پیشنهاد گردیده است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4406
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192.pdf537.92 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی وضعیت جمع آوری پسماند شهر کرج و ارائه راهکارهای بهینه برای بهبود آن
Authors: احمد خطیبی;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا;محمد معهود
subject: جمع آوری پسماند ، مشارکت مردمی ، بازیافت
Year: 1399
Abstract: توسعه شهری زمانی می تواند در جهت پایداری قرار گیرد که بتواند راهکارهایی مشخص، برای تامین مطلوب نیازهای خدماتی ساکنان ارائه دهد، لکن به علت نگرش بخشی، ضعف ساختاری مدیریت شهری و فقدان مشارکت مردمی، سازمان های خدمات رسان شهری نتوانستند به صورت کارا به توزیع فضایی عادلانه خدمات بپردازند. تردیدی نیست که مدیریت صحیح یک شهر بطور پیوسته نیازمند ردیابی و شناخت عوامل منحرف کننده فعالیت ها از مسیر اجرای بهینه آنها بوده تا به تبع آن کنترل و برطرف کردن تنگناها وعوامل منحرف کننده امکان پذیر باشد. بر همین اساس در این مقاله ضمن بررسی وضعیت شهر کرج و مشکلات آن در خصوص جمع آوری زباله، که هدف عمده آن بررسی نقش مشارکتهای مردمی در سیستم مکانیزه جمع آوری زباله با تاکید بر بازیافت پسماند می باشد. نتایج پژوهش نشان داده بدون شک ، در کنار تولید کمتر زباله ها، جداسازی اجزای آن ، کمپوست، بازیافت و استفاده مجدد از مهمترین برنامه ها هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ زیست محیطی خواهد بود. یکی از مهمترین عناصر اساسی در سیستم مدیریت پسماند، جمع آوری پسماندهای جامد شهری می باشد، جمع آوری پسماندهای جامد شهری یک عملیات پیچیده و پرهزینه است مسئولان شهر و شهرداری اکثر کشورهای دنیا طی چند ده ه گذشته به سبب رشد جمعیت، تولید، سرویسهای جمع آوری را به طور پیوسته بهبود و گسترش داده اند.. جمع آوری و تفکییک پسماندها در مبدا یکی از روش های است که سیستم مدیریت پسماند را افزایش میدهد. درشهر کرج جمع آوری پسماند شامل سه زیرفرآیند «: جمع آوری پسماندها از درب منازل، ایستگاه های بازیافت و مراکز تجاری است .بنابراین در این پژوهش انواع روش های جمع آوری پسماند و بازیافت در شهر کرج مورد بررسی قرار گرفته ودر نهایت بهترین روش پیشنهاد گردیده است.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4406
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192.pdf537.92 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File