Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4405
Title: مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه مشاركت افراد در تفكیك پسماند از مبدا با استفاده ازتئوری رفتار برنامه ریزی شده
Authors: افشین صباغیان;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا;محمد معهود
subject: پسماند شهری ، تفکیک از مبدا ، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
Year: 1399
Abstract: یکی از این الگوهاي جامع که به منظور تبیین و تغییر رفتارهاي ارتقاء دهنده تفکیک پسماند به دفعات استفاده شده است وچهارچوب نظري مفیدي را براي کشف عوامل موثر در رفتارهاي زیستمحیطی ایجاد می کند، تئوري رفتار برنامه ریزي شده TPB است. این تئوري بر پایه الگوي شناختی- اجتماعی و تئوري انتظار ارزش بنا شده است و فرض می کند که قصد تعیین کننده اصلی رفتار است. مشاركت افراد در تفكیك پسماند از مبدا با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده در تحقیق های زیادی مورد بررسی قرار گفته است، هدف این تحقیق مروری بر ادبیات این موضوع با توجه به نظریه رفتار برنامه ریزی شده می باشد. این مطالعه توسعه ای از تئوری مدل رفتار برنامه ریزی شده برای شناسایی فاکتورهای کلیدی که باعث ترغیب مرتب سازی پسماندهای خانگی از منبع آن می شوند. در آینده، سیاست ها باید بر ایجاد مشارکت فعال ساکنان در تفکیک زباله، تقویت تبلیغات، دانش زیستمحیطی، آموزش ساکنین از نظر تعهد اخلاقی و تمرکز بر کمک به ساکنان در ایجاد احساس مسئولیت در امر حفاظت از محیطزیست باشد. میزان پاسخ فرد نسبت به بازیافت با توجه به میزان آگاهی وی نسبت به محیطو همچنین دانش شخصی وی تا حد زیادی مشخص می شود. تجربه گذشته یک فرد در زمینه بازیافت به نگرش وی در آینده کمک می کند. در منطقه جغرافیایي مورد مطالعه روش هاي تشویقي که منافع مادي بیشتري براي شهروندان به همراه دارند از ارجحیت بیشتري برخوردار هستند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4405
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
186.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه مشاركت افراد در تفكیك پسماند از مبدا با استفاده ازتئوری رفتار برنامه ریزی شده
Authors: افشین صباغیان;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا;محمد معهود
subject: پسماند شهری ، تفکیک از مبدا ، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
Year: 1399
Abstract: یکی از این الگوهاي جامع که به منظور تبیین و تغییر رفتارهاي ارتقاء دهنده تفکیک پسماند به دفعات استفاده شده است وچهارچوب نظري مفیدي را براي کشف عوامل موثر در رفتارهاي زیستمحیطی ایجاد می کند، تئوري رفتار برنامه ریزي شده TPB است. این تئوري بر پایه الگوي شناختی- اجتماعی و تئوري انتظار ارزش بنا شده است و فرض می کند که قصد تعیین کننده اصلی رفتار است. مشاركت افراد در تفكیك پسماند از مبدا با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده در تحقیق های زیادی مورد بررسی قرار گفته است، هدف این تحقیق مروری بر ادبیات این موضوع با توجه به نظریه رفتار برنامه ریزی شده می باشد. این مطالعه توسعه ای از تئوری مدل رفتار برنامه ریزی شده برای شناسایی فاکتورهای کلیدی که باعث ترغیب مرتب سازی پسماندهای خانگی از منبع آن می شوند. در آینده، سیاست ها باید بر ایجاد مشارکت فعال ساکنان در تفکیک زباله، تقویت تبلیغات، دانش زیستمحیطی، آموزش ساکنین از نظر تعهد اخلاقی و تمرکز بر کمک به ساکنان در ایجاد احساس مسئولیت در امر حفاظت از محیطزیست باشد. میزان پاسخ فرد نسبت به بازیافت با توجه به میزان آگاهی وی نسبت به محیطو همچنین دانش شخصی وی تا حد زیادی مشخص می شود. تجربه گذشته یک فرد در زمینه بازیافت به نگرش وی در آینده کمک می کند. در منطقه جغرافیایي مورد مطالعه روش هاي تشویقي که منافع مادي بیشتري براي شهروندان به همراه دارند از ارجحیت بیشتري برخوردار هستند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4405
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
186.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه مشاركت افراد در تفكیك پسماند از مبدا با استفاده ازتئوری رفتار برنامه ریزی شده
Authors: افشین صباغیان;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا;محمد معهود
subject: پسماند شهری ، تفکیک از مبدا ، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
Year: 1399
Abstract: یکی از این الگوهاي جامع که به منظور تبیین و تغییر رفتارهاي ارتقاء دهنده تفکیک پسماند به دفعات استفاده شده است وچهارچوب نظري مفیدي را براي کشف عوامل موثر در رفتارهاي زیستمحیطی ایجاد می کند، تئوري رفتار برنامه ریزي شده TPB است. این تئوري بر پایه الگوي شناختی- اجتماعی و تئوري انتظار ارزش بنا شده است و فرض می کند که قصد تعیین کننده اصلی رفتار است. مشاركت افراد در تفكیك پسماند از مبدا با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده در تحقیق های زیادی مورد بررسی قرار گفته است، هدف این تحقیق مروری بر ادبیات این موضوع با توجه به نظریه رفتار برنامه ریزی شده می باشد. این مطالعه توسعه ای از تئوری مدل رفتار برنامه ریزی شده برای شناسایی فاکتورهای کلیدی که باعث ترغیب مرتب سازی پسماندهای خانگی از منبع آن می شوند. در آینده، سیاست ها باید بر ایجاد مشارکت فعال ساکنان در تفکیک زباله، تقویت تبلیغات، دانش زیستمحیطی، آموزش ساکنین از نظر تعهد اخلاقی و تمرکز بر کمک به ساکنان در ایجاد احساس مسئولیت در امر حفاظت از محیطزیست باشد. میزان پاسخ فرد نسبت به بازیافت با توجه به میزان آگاهی وی نسبت به محیطو همچنین دانش شخصی وی تا حد زیادی مشخص می شود. تجربه گذشته یک فرد در زمینه بازیافت به نگرش وی در آینده کمک می کند. در منطقه جغرافیایي مورد مطالعه روش هاي تشویقي که منافع مادي بیشتري براي شهروندان به همراه دارند از ارجحیت بیشتري برخوردار هستند.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4405
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
186.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File