Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4393
Title: تدوین برنامه مقابله با حوادث براساس مدل سازی پیامد با نرم افزار PHAST برای تاسیسات میدان گازی تنگ بیجار
Authors: فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا;علی اکبر امیری
subject: مدل سازی پیامد ، آنالیز پیامد ، ACTION PLAN ، نرم افزار PHAST
Year: 1400
Abstract: با توجه به نیاز روز افزون به تولید و پیچیده شدن صنایع فرآیندی باعث شده است که حوادث دیگر , صورت ساده گذشته را نداشته و به تبع آن مدیریت سنتی حوادث پاسخگوی نیاز امروز نمی باشد . لذا با کمک نرم افزار PHAST تخلیه و انتشار مواد را مدلسازی کرده و در ادامه آثار ناشی از پیامدها را بررسی نموده و چگونگی حرکت و تغییرات فیزیکی و شیمیایی مواد از هنگام تخلیه به محیط تا مکان تاثیرگذاری را به دقت مدلسازی کرده و پیامدهای را پیش بینی می نماید. در این مطالعه شرایط تجهیز فرآیندی برای نرم افزار تعریف شد و احتمال بروز نوع حریق و انفجار در اثر این نشتی را مشخص می کند و با ثمر بردن از نتایج حاصله از نرم افزار تغییرات لازم در خصوص تعیین زون بندی خطرات و نحوه فرماندهی در حادثه تدوین و تهیه می گردد که این امر باعث ایجاد فرماندهی و عملکرد سریع و مستقیم و تفکیک نقش وظایف ، هدایت پذیری بهتر تیم های واکنش سریع در پاسخ به سوانح با حفظ سلامتی و ایمنی تیم های حاضر در صحنه حادثه و نقشه های تخمین پیامدهای حوادث و اجرای تاکتیک ها و تکنیک های جهت پیشگیری از حوادث دیگر می گردد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4393
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
367.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: تدوین برنامه مقابله با حوادث براساس مدل سازی پیامد با نرم افزار PHAST برای تاسیسات میدان گازی تنگ بیجار
Authors: فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا;علی اکبر امیری
subject: مدل سازی پیامد ، آنالیز پیامد ، ACTION PLAN ، نرم افزار PHAST
Year: 1400
Abstract: با توجه به نیاز روز افزون به تولید و پیچیده شدن صنایع فرآیندی باعث شده است که حوادث دیگر , صورت ساده گذشته را نداشته و به تبع آن مدیریت سنتی حوادث پاسخگوی نیاز امروز نمی باشد . لذا با کمک نرم افزار PHAST تخلیه و انتشار مواد را مدلسازی کرده و در ادامه آثار ناشی از پیامدها را بررسی نموده و چگونگی حرکت و تغییرات فیزیکی و شیمیایی مواد از هنگام تخلیه به محیط تا مکان تاثیرگذاری را به دقت مدلسازی کرده و پیامدهای را پیش بینی می نماید. در این مطالعه شرایط تجهیز فرآیندی برای نرم افزار تعریف شد و احتمال بروز نوع حریق و انفجار در اثر این نشتی را مشخص می کند و با ثمر بردن از نتایج حاصله از نرم افزار تغییرات لازم در خصوص تعیین زون بندی خطرات و نحوه فرماندهی در حادثه تدوین و تهیه می گردد که این امر باعث ایجاد فرماندهی و عملکرد سریع و مستقیم و تفکیک نقش وظایف ، هدایت پذیری بهتر تیم های واکنش سریع در پاسخ به سوانح با حفظ سلامتی و ایمنی تیم های حاضر در صحنه حادثه و نقشه های تخمین پیامدهای حوادث و اجرای تاکتیک ها و تکنیک های جهت پیشگیری از حوادث دیگر می گردد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4393
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
367.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: تدوین برنامه مقابله با حوادث براساس مدل سازی پیامد با نرم افزار PHAST برای تاسیسات میدان گازی تنگ بیجار
Authors: فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا;علی اکبر امیری
subject: مدل سازی پیامد ، آنالیز پیامد ، ACTION PLAN ، نرم افزار PHAST
Year: 1400
Abstract: با توجه به نیاز روز افزون به تولید و پیچیده شدن صنایع فرآیندی باعث شده است که حوادث دیگر , صورت ساده گذشته را نداشته و به تبع آن مدیریت سنتی حوادث پاسخگوی نیاز امروز نمی باشد . لذا با کمک نرم افزار PHAST تخلیه و انتشار مواد را مدلسازی کرده و در ادامه آثار ناشی از پیامدها را بررسی نموده و چگونگی حرکت و تغییرات فیزیکی و شیمیایی مواد از هنگام تخلیه به محیط تا مکان تاثیرگذاری را به دقت مدلسازی کرده و پیامدهای را پیش بینی می نماید. در این مطالعه شرایط تجهیز فرآیندی برای نرم افزار تعریف شد و احتمال بروز نوع حریق و انفجار در اثر این نشتی را مشخص می کند و با ثمر بردن از نتایج حاصله از نرم افزار تغییرات لازم در خصوص تعیین زون بندی خطرات و نحوه فرماندهی در حادثه تدوین و تهیه می گردد که این امر باعث ایجاد فرماندهی و عملکرد سریع و مستقیم و تفکیک نقش وظایف ، هدایت پذیری بهتر تیم های واکنش سریع در پاسخ به سوانح با حفظ سلامتی و ایمنی تیم های حاضر در صحنه حادثه و نقشه های تخمین پیامدهای حوادث و اجرای تاکتیک ها و تکنیک های جهت پیشگیری از حوادث دیگر می گردد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4393
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
367.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File