Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4323
Title: بررسی تاثیر مدیریت شهری و گسترش زیرساختهای شهر بندرعباس بر تالاب گلکنی
Authors: عماد علی شاهپور;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا
subject: زیرساخت شهری ، گلکنی ، تالاب ، بندرعباس ، شهرنشینی ، توسعه پایدار ، مدیریت شهری
Year: 1401
Abstract: در دنیای امروز تاثیر تصمیمات مدیریتی بر امروز و آینده شهروندان برکسی پوشیده نیست و با توجه به این مهم مطالعات فراوانی در این خصوص انجام میگیرد. سیمای شهر بندرعباس در چند سال گذشته دستخوش تغییرات زیادی شده و تغییرات زیرساخت شهری فراوانی در آن صورت گرفته است. در این مقاله به مطالعه موردی تالاب شهری گلکنی با هدف شفاف شدن نقش اجرای طرحهای زیرساختی و مدیریت شهری در وضع کنونی این تالاب پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی و براساس ماهیت کیفی می باشد. همچنین از نظر روش جمع آوری داده از نوع توصیفی پس رویدادی است. داده های مورد بررسی برای تحقیق از طریق بررسی اسناد و مدارک و مشاهده بدست آمده است. این مطالعه بر مبنای استخراج شاخصهای ارزیابی کیفی برنامهریزی و مدیریت شهری با رویکرد پایداری محیط زیست و سنجش آنها با وضعیت موجود نمونه مورد مطالعه صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که در گسترش زیرساختهای شهر بندرعباس هیچ کدام از معیارهای پایداری محیط زیست لحاظ نشده است و به منظور اخذ نتایج مثبت در آینده، ضروری است آیین نامه جامعی برای مدیریت شهر بندرعباس با رویکرد استراتژیک در جهت اهداف پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مدون شود.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4323
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
647.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی تاثیر مدیریت شهری و گسترش زیرساختهای شهر بندرعباس بر تالاب گلکنی
Authors: عماد علی شاهپور;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا
subject: زیرساخت شهری ، گلکنی ، تالاب ، بندرعباس ، شهرنشینی ، توسعه پایدار ، مدیریت شهری
Year: 1401
Abstract: در دنیای امروز تاثیر تصمیمات مدیریتی بر امروز و آینده شهروندان برکسی پوشیده نیست و با توجه به این مهم مطالعات فراوانی در این خصوص انجام میگیرد. سیمای شهر بندرعباس در چند سال گذشته دستخوش تغییرات زیادی شده و تغییرات زیرساخت شهری فراوانی در آن صورت گرفته است. در این مقاله به مطالعه موردی تالاب شهری گلکنی با هدف شفاف شدن نقش اجرای طرحهای زیرساختی و مدیریت شهری در وضع کنونی این تالاب پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی و براساس ماهیت کیفی می باشد. همچنین از نظر روش جمع آوری داده از نوع توصیفی پس رویدادی است. داده های مورد بررسی برای تحقیق از طریق بررسی اسناد و مدارک و مشاهده بدست آمده است. این مطالعه بر مبنای استخراج شاخصهای ارزیابی کیفی برنامهریزی و مدیریت شهری با رویکرد پایداری محیط زیست و سنجش آنها با وضعیت موجود نمونه مورد مطالعه صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که در گسترش زیرساختهای شهر بندرعباس هیچ کدام از معیارهای پایداری محیط زیست لحاظ نشده است و به منظور اخذ نتایج مثبت در آینده، ضروری است آیین نامه جامعی برای مدیریت شهر بندرعباس با رویکرد استراتژیک در جهت اهداف پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مدون شود.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4323
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
647.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی تاثیر مدیریت شهری و گسترش زیرساختهای شهر بندرعباس بر تالاب گلکنی
Authors: عماد علی شاهپور;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا
subject: زیرساخت شهری ، گلکنی ، تالاب ، بندرعباس ، شهرنشینی ، توسعه پایدار ، مدیریت شهری
Year: 1401
Abstract: در دنیای امروز تاثیر تصمیمات مدیریتی بر امروز و آینده شهروندان برکسی پوشیده نیست و با توجه به این مهم مطالعات فراوانی در این خصوص انجام میگیرد. سیمای شهر بندرعباس در چند سال گذشته دستخوش تغییرات زیادی شده و تغییرات زیرساخت شهری فراوانی در آن صورت گرفته است. در این مقاله به مطالعه موردی تالاب شهری گلکنی با هدف شفاف شدن نقش اجرای طرحهای زیرساختی و مدیریت شهری در وضع کنونی این تالاب پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی و براساس ماهیت کیفی می باشد. همچنین از نظر روش جمع آوری داده از نوع توصیفی پس رویدادی است. داده های مورد بررسی برای تحقیق از طریق بررسی اسناد و مدارک و مشاهده بدست آمده است. این مطالعه بر مبنای استخراج شاخصهای ارزیابی کیفی برنامهریزی و مدیریت شهری با رویکرد پایداری محیط زیست و سنجش آنها با وضعیت موجود نمونه مورد مطالعه صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که در گسترش زیرساختهای شهر بندرعباس هیچ کدام از معیارهای پایداری محیط زیست لحاظ نشده است و به منظور اخذ نتایج مثبت در آینده، ضروری است آیین نامه جامعی برای مدیریت شهر بندرعباس با رویکرد استراتژیک در جهت اهداف پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مدون شود.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4323
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
647.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File