Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4307
Title: ارزیابی ریسک تجهیزات تخلیه و بارگیری به روش FMEA در بروز حوادث
Authors: نظرعلی باقری پاطاوه;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا
subject: ارزیابی ریسک ، FMEA ، حوادث انسانی ، تجهیزات تخلیه و بارگیری ، شرایط ناایمن
Year: 1401
Abstract: از آنجائیکه در بندر امام خمینی (ره) تجهیزات تخلیه و بارگیری سال های اخیر حادثه ایجاد کرده اند و با توجه به اهمیت ایمنی تجهیزات در پیشگیری از بروز از حوادث انسانی در محیط کار این مطالعه با هدف بررسی موضوع در بازه زمانی سال ۱۴۰۰ انجام شد. برای این منظور از روش ارزیابی ریسک (FMEA) استفاده شد. برای شناسایی وتشخیص ریسک ها و خطرات آشکار و پنهان تجهیزات از سایر روش ها مانند آنالیز مقدماتی خطر ، بازرسی به کمک چک لیست ، پرس و جو از اپراتورها و پرسنل و سوالات راهنما در مورد حالت های نقص نیز استفاده گردید. از ۷۰ ریسک بدست آمده ۴ ریسک دارای شرایط اضطراری و اولویت درجه اول ، ۲۰ ریسک دارای شرایط غیر طبیعی و اولویت درجه دوم و ۵۶ ریسک دارای شرایط طبیعی و اولویت درجه سوم بوده اند . نتایج تحقیق نشان داد نزدیک به دو سوم حوادث انسانی مرتبط با تجهیزات به خاطر شرایط ناایمن یعنی عدم کنترل ریسک های اولویت دار و خرابی تجهیزات بوده است . بر این اساس هر چه تجهیزات سالم تر باشند حوادث کمتر، پیشرفت انجام کار بهتر و وقفه های کاری کمتر خواهد بود که در نتیجه مشتری راضی تر خواهد بود.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4307
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
630.pdf559.44 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: ارزیابی ریسک تجهیزات تخلیه و بارگیری به روش FMEA در بروز حوادث
Authors: نظرعلی باقری پاطاوه;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا
subject: ارزیابی ریسک ، FMEA ، حوادث انسانی ، تجهیزات تخلیه و بارگیری ، شرایط ناایمن
Year: 1401
Abstract: از آنجائیکه در بندر امام خمینی (ره) تجهیزات تخلیه و بارگیری سال های اخیر حادثه ایجاد کرده اند و با توجه به اهمیت ایمنی تجهیزات در پیشگیری از بروز از حوادث انسانی در محیط کار این مطالعه با هدف بررسی موضوع در بازه زمانی سال ۱۴۰۰ انجام شد. برای این منظور از روش ارزیابی ریسک (FMEA) استفاده شد. برای شناسایی وتشخیص ریسک ها و خطرات آشکار و پنهان تجهیزات از سایر روش ها مانند آنالیز مقدماتی خطر ، بازرسی به کمک چک لیست ، پرس و جو از اپراتورها و پرسنل و سوالات راهنما در مورد حالت های نقص نیز استفاده گردید. از ۷۰ ریسک بدست آمده ۴ ریسک دارای شرایط اضطراری و اولویت درجه اول ، ۲۰ ریسک دارای شرایط غیر طبیعی و اولویت درجه دوم و ۵۶ ریسک دارای شرایط طبیعی و اولویت درجه سوم بوده اند . نتایج تحقیق نشان داد نزدیک به دو سوم حوادث انسانی مرتبط با تجهیزات به خاطر شرایط ناایمن یعنی عدم کنترل ریسک های اولویت دار و خرابی تجهیزات بوده است . بر این اساس هر چه تجهیزات سالم تر باشند حوادث کمتر، پیشرفت انجام کار بهتر و وقفه های کاری کمتر خواهد بود که در نتیجه مشتری راضی تر خواهد بود.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4307
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
630.pdf559.44 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: ارزیابی ریسک تجهیزات تخلیه و بارگیری به روش FMEA در بروز حوادث
Authors: نظرعلی باقری پاطاوه;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا
subject: ارزیابی ریسک ، FMEA ، حوادث انسانی ، تجهیزات تخلیه و بارگیری ، شرایط ناایمن
Year: 1401
Abstract: از آنجائیکه در بندر امام خمینی (ره) تجهیزات تخلیه و بارگیری سال های اخیر حادثه ایجاد کرده اند و با توجه به اهمیت ایمنی تجهیزات در پیشگیری از بروز از حوادث انسانی در محیط کار این مطالعه با هدف بررسی موضوع در بازه زمانی سال ۱۴۰۰ انجام شد. برای این منظور از روش ارزیابی ریسک (FMEA) استفاده شد. برای شناسایی وتشخیص ریسک ها و خطرات آشکار و پنهان تجهیزات از سایر روش ها مانند آنالیز مقدماتی خطر ، بازرسی به کمک چک لیست ، پرس و جو از اپراتورها و پرسنل و سوالات راهنما در مورد حالت های نقص نیز استفاده گردید. از ۷۰ ریسک بدست آمده ۴ ریسک دارای شرایط اضطراری و اولویت درجه اول ، ۲۰ ریسک دارای شرایط غیر طبیعی و اولویت درجه دوم و ۵۶ ریسک دارای شرایط طبیعی و اولویت درجه سوم بوده اند . نتایج تحقیق نشان داد نزدیک به دو سوم حوادث انسانی مرتبط با تجهیزات به خاطر شرایط ناایمن یعنی عدم کنترل ریسک های اولویت دار و خرابی تجهیزات بوده است . بر این اساس هر چه تجهیزات سالم تر باشند حوادث کمتر، پیشرفت انجام کار بهتر و وقفه های کاری کمتر خواهد بود که در نتیجه مشتری راضی تر خواهد بود.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4307
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
630.pdf559.44 kBAdobe PDFThumbnail
Preview File