Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4278
Title: شناسایی و ارزیابی ریسک سکوهای بهره برداری نفت دریایی با بهره گیری از مدل تلفیقی TOPSIS & FMEA (مطالعه موردی: سکوهای بهره برداری حوزه نصر جزیره سیری – خلیج فارس)
Authors: فرید خسروانی پور مصطفی زاده;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا
subject: ارزیابی ریسک ، سکوی نفت دریایی ، TOPSIS ، FMEA
Year: 1401
Abstract: تجارب جهانی نشان داده که با پیشرفت تکنولوژی در جوامع؛ سلامتی، ایمنی و محیط زیست انسان امروز در معرض خطرات فراوانی ا ست و لازم ا ست که برای ادامه حیات بشر، حقظ این سه مقوله بیش از حد مورد توجه قرار گیرد. به منظور د ستیابی به ذخایر نفت و گاز، عملیات حفاری، بهره برداری و تعمیرات در دریا و خشکی صورت می گیرد و به دلیل پر خطر بودن آنها، شناسایی خطرات ناشی از این عملیات ها ضروری است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و ارزیابی مخاطرات سکوهای نفت دریایی حوزه نصر (جزیره سیری) و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش یا کنترل آنها ست. برای شناسایی و ارزیابی این مخاطرات از روش دلفی و مدل تلفیقی TOPSIS و FMEA ا ستفاده شده ا ست. پس از محاسبات و اولویت بندی مخطرات در مورد مطالعاتی مورد نظر، بارزترین خطر ماندن طولانی مدت در دریاست. کارکنان را در شرایط سخت روحی و روانی قرارمیدهد که خود میتواند از دلایل پنهان بسیاری از حوادث و مخاطرات باشد. دو مورد بعد گیرکردن نفرات بین دستگاه ها در حین کار و بالا زدن چاه نفت می باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4278
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
315.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: شناسایی و ارزیابی ریسک سکوهای بهره برداری نفت دریایی با بهره گیری از مدل تلفیقی TOPSIS & FMEA (مطالعه موردی: سکوهای بهره برداری حوزه نصر جزیره سیری – خلیج فارس)
Authors: فرید خسروانی پور مصطفی زاده;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا
subject: ارزیابی ریسک ، سکوی نفت دریایی ، TOPSIS ، FMEA
Year: 1401
Abstract: تجارب جهانی نشان داده که با پیشرفت تکنولوژی در جوامع؛ سلامتی، ایمنی و محیط زیست انسان امروز در معرض خطرات فراوانی ا ست و لازم ا ست که برای ادامه حیات بشر، حقظ این سه مقوله بیش از حد مورد توجه قرار گیرد. به منظور د ستیابی به ذخایر نفت و گاز، عملیات حفاری، بهره برداری و تعمیرات در دریا و خشکی صورت می گیرد و به دلیل پر خطر بودن آنها، شناسایی خطرات ناشی از این عملیات ها ضروری است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و ارزیابی مخاطرات سکوهای نفت دریایی حوزه نصر (جزیره سیری) و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش یا کنترل آنها ست. برای شناسایی و ارزیابی این مخاطرات از روش دلفی و مدل تلفیقی TOPSIS و FMEA ا ستفاده شده ا ست. پس از محاسبات و اولویت بندی مخطرات در مورد مطالعاتی مورد نظر، بارزترین خطر ماندن طولانی مدت در دریاست. کارکنان را در شرایط سخت روحی و روانی قرارمیدهد که خود میتواند از دلایل پنهان بسیاری از حوادث و مخاطرات باشد. دو مورد بعد گیرکردن نفرات بین دستگاه ها در حین کار و بالا زدن چاه نفت می باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4278
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
315.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: شناسایی و ارزیابی ریسک سکوهای بهره برداری نفت دریایی با بهره گیری از مدل تلفیقی TOPSIS & FMEA (مطالعه موردی: سکوهای بهره برداری حوزه نصر جزیره سیری – خلیج فارس)
Authors: فرید خسروانی پور مصطفی زاده;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا
subject: ارزیابی ریسک ، سکوی نفت دریایی ، TOPSIS ، FMEA
Year: 1401
Abstract: تجارب جهانی نشان داده که با پیشرفت تکنولوژی در جوامع؛ سلامتی، ایمنی و محیط زیست انسان امروز در معرض خطرات فراوانی ا ست و لازم ا ست که برای ادامه حیات بشر، حقظ این سه مقوله بیش از حد مورد توجه قرار گیرد. به منظور د ستیابی به ذخایر نفت و گاز، عملیات حفاری، بهره برداری و تعمیرات در دریا و خشکی صورت می گیرد و به دلیل پر خطر بودن آنها، شناسایی خطرات ناشی از این عملیات ها ضروری است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و ارزیابی مخاطرات سکوهای نفت دریایی حوزه نصر (جزیره سیری) و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش یا کنترل آنها ست. برای شناسایی و ارزیابی این مخاطرات از روش دلفی و مدل تلفیقی TOPSIS و FMEA ا ستفاده شده ا ست. پس از محاسبات و اولویت بندی مخطرات در مورد مطالعاتی مورد نظر، بارزترین خطر ماندن طولانی مدت در دریاست. کارکنان را در شرایط سخت روحی و روانی قرارمیدهد که خود میتواند از دلایل پنهان بسیاری از حوادث و مخاطرات باشد. دو مورد بعد گیرکردن نفرات بین دستگاه ها در حین کار و بالا زدن چاه نفت می باشد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4278
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
315.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File