Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost/handle/Hannan/4274
Title: بررسی عوامل تاثیرگذار بر تولید پسماند در مرکز درمانی تخصصی قلب و عروق و ارائه الگوی مناسب برای مدیریت آن
Authors: مرتضی توانا;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا
subject: مدیریت پسماند ، مرکز درمانی قلب
Year: 1401
Abstract: با پیشرفت علم و تکنولوژی و گسترش خدمات بهداشتی درمانی در جوامع شهری، مشکل تولید پسماندهای پزشکی مورد توجه مدیران سلامت جامعه قرار دارد. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی عوامل تاثیرگذار بر تولید پسماند در مرکز درمانی تخصصی قلب و عروق و و ارائه الگوی مناسب برای مدیریت آن مشخص گردید. به همین منظور در این مطالعه روند تولید پسماند عفونی از سال ۹۳ تا سال ۱۴۰۰ در ماه های مختلف مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. توزین روزانه پسماند در تمامی بخش های درمانی به تفکیک انجام شده و نتایج در فایلهایExcel نرم افزار office۲۰۱۰ ثبت گردید و با در نظر گرفتن پروسیجرهای درمانی و اعمال جراحی و فصول مختلف، بررسی شد. با توجه به بررسی های انجام شده در مقالات و پروژه های مختلف، ارتباط تولید پسماند با ضریب اشغال تخت کاملا به اثبات رسید. بدین معنا که هرچه ضریب اشغال تخت بالاتر رود، میزان تولید پسماند نیز به مراتب افزایش خواهد یافت. نتایج و مطالعات نشان داد که میزان تولید پسماند بیمارستانی رابطه معنا داری با تعداد پروسیجر و تعداد اعمال جراحی انجام شده و حتی نوع پروسیجر انجام شده دارد. این در حالی است که تعداد تخت های فعال پذیرش بیماران به عنوان یک فاکتور بدون تغییر بوده است. شناخت و بررسی کارشناسی الگوی تولید پسماند بیمارستانی و تعیین عوامل تاثیر گذار بر روند تولید پسماند بیمارستانی نظیر تعداد تخت فعال، ضریب اشغال تخت، وسعت بخش ها ، تعداد و نوع خدمات تخصصی، تعداد کارکنان می تواند راهکارهای کاربردی و مناسب در اختیار مدیران بهداشتی و زیست محیطی قرار دهد تا هرگونه ضوابط و قوانینی به صورت بهینه و در راستای توسعه پایدارتدوین و اجرا گردد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4274
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311.pdf1.27 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی عوامل تاثیرگذار بر تولید پسماند در مرکز درمانی تخصصی قلب و عروق و ارائه الگوی مناسب برای مدیریت آن
Authors: مرتضی توانا;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا
subject: مدیریت پسماند ، مرکز درمانی قلب
Year: 1401
Abstract: با پیشرفت علم و تکنولوژی و گسترش خدمات بهداشتی درمانی در جوامع شهری، مشکل تولید پسماندهای پزشکی مورد توجه مدیران سلامت جامعه قرار دارد. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی عوامل تاثیرگذار بر تولید پسماند در مرکز درمانی تخصصی قلب و عروق و و ارائه الگوی مناسب برای مدیریت آن مشخص گردید. به همین منظور در این مطالعه روند تولید پسماند عفونی از سال ۹۳ تا سال ۱۴۰۰ در ماه های مختلف مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. توزین روزانه پسماند در تمامی بخش های درمانی به تفکیک انجام شده و نتایج در فایلهایExcel نرم افزار office۲۰۱۰ ثبت گردید و با در نظر گرفتن پروسیجرهای درمانی و اعمال جراحی و فصول مختلف، بررسی شد. با توجه به بررسی های انجام شده در مقالات و پروژه های مختلف، ارتباط تولید پسماند با ضریب اشغال تخت کاملا به اثبات رسید. بدین معنا که هرچه ضریب اشغال تخت بالاتر رود، میزان تولید پسماند نیز به مراتب افزایش خواهد یافت. نتایج و مطالعات نشان داد که میزان تولید پسماند بیمارستانی رابطه معنا داری با تعداد پروسیجر و تعداد اعمال جراحی انجام شده و حتی نوع پروسیجر انجام شده دارد. این در حالی است که تعداد تخت های فعال پذیرش بیماران به عنوان یک فاکتور بدون تغییر بوده است. شناخت و بررسی کارشناسی الگوی تولید پسماند بیمارستانی و تعیین عوامل تاثیر گذار بر روند تولید پسماند بیمارستانی نظیر تعداد تخت فعال، ضریب اشغال تخت، وسعت بخش ها ، تعداد و نوع خدمات تخصصی، تعداد کارکنان می تواند راهکارهای کاربردی و مناسب در اختیار مدیران بهداشتی و زیست محیطی قرار دهد تا هرگونه ضوابط و قوانینی به صورت بهینه و در راستای توسعه پایدارتدوین و اجرا گردد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4274
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311.pdf1.27 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File
Title: بررسی عوامل تاثیرگذار بر تولید پسماند در مرکز درمانی تخصصی قلب و عروق و ارائه الگوی مناسب برای مدیریت آن
Authors: مرتضی توانا;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا
subject: مدیریت پسماند ، مرکز درمانی قلب
Year: 1401
Abstract: با پیشرفت علم و تکنولوژی و گسترش خدمات بهداشتی درمانی در جوامع شهری، مشکل تولید پسماندهای پزشکی مورد توجه مدیران سلامت جامعه قرار دارد. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی عوامل تاثیرگذار بر تولید پسماند در مرکز درمانی تخصصی قلب و عروق و و ارائه الگوی مناسب برای مدیریت آن مشخص گردید. به همین منظور در این مطالعه روند تولید پسماند عفونی از سال ۹۳ تا سال ۱۴۰۰ در ماه های مختلف مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. توزین روزانه پسماند در تمامی بخش های درمانی به تفکیک انجام شده و نتایج در فایلهایExcel نرم افزار office۲۰۱۰ ثبت گردید و با در نظر گرفتن پروسیجرهای درمانی و اعمال جراحی و فصول مختلف، بررسی شد. با توجه به بررسی های انجام شده در مقالات و پروژه های مختلف، ارتباط تولید پسماند با ضریب اشغال تخت کاملا به اثبات رسید. بدین معنا که هرچه ضریب اشغال تخت بالاتر رود، میزان تولید پسماند نیز به مراتب افزایش خواهد یافت. نتایج و مطالعات نشان داد که میزان تولید پسماند بیمارستانی رابطه معنا داری با تعداد پروسیجر و تعداد اعمال جراحی انجام شده و حتی نوع پروسیجر انجام شده دارد. این در حالی است که تعداد تخت های فعال پذیرش بیماران به عنوان یک فاکتور بدون تغییر بوده است. شناخت و بررسی کارشناسی الگوی تولید پسماند بیمارستانی و تعیین عوامل تاثیر گذار بر روند تولید پسماند بیمارستانی نظیر تعداد تخت فعال، ضریب اشغال تخت، وسعت بخش ها ، تعداد و نوع خدمات تخصصی، تعداد کارکنان می تواند راهکارهای کاربردی و مناسب در اختیار مدیران بهداشتی و زیست محیطی قرار دهد تا هرگونه ضوابط و قوانینی به صورت بهینه و در راستای توسعه پایدارتدوین و اجرا گردد.
URI: http://localhost/handle/Hannan/4274
Appears in Collections:مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311.pdf1.27 MBAdobe PDFThumbnail
Preview File